Předběžné návrhy projektů ESF opatření 3.2

 

 

 

 

 

Celkem přijatých projektů

229

1300,94965 mil. Kč

Celkem projektů opatření 3.2 OP RLZ

185

1009,65965 mil. Kč

Z toho podopatření 3.2.1

71

534,14665 mil. Kč

            podopatření 3.2.2

49

127,49 mil. Kč

            podopatření 3.2.3

46

169,445 mil. Kč

            podopatření 3.2.4

19

178,578 mil. Kč

            JPD

44

291,29 mil. Kč

 

 

 

 

 

Seznam projektů

 

 

Č. projektu

Název projektu

Předkladatel

Opatření

1.

Výchova k rozumu a umění učit se

FSS MU Brno

3.2.2

2.

Sociální adaptabilita pracovníků v církvích

PdF UHK

3.2.2

3.

Přenos a rozšíření znalostí v oblasti výzkumu a vývoje

VÚAnCH Ústí nad Labem

3.2.4

4.

Individuální učitelský program pro absolventy VŠ nepedagogických směrů

PdF MU Brno

3.2.2

5.

Centrum dalšího vzdělávání při FHS Univerzity Pardubice

FHS Univerzita Pardubice

3.2.3

(3.2.2)

6.

Zřízení centra pro vzdělávání studentů a absolventů chemicky zaměřených VŠ v oboru analýzy a hodnocení polymerů a využívání moderních informačních zdrojů

SYNPO, a.s. Pardubice

3.2.1

7.

Příprava kurzu Základy procesů porušování materiálů a bezpečnosti práce při aplikaci vodního a abrazivního paprsku

VŠB-TU Ostrava

3.2.3

8.

Rozvoj PGS a lidských zdrojů v oblasti výzkumu v rybářství

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU Č. Budějovice

3.2.3

9.

Biofyzikální technologie a jejich praktické aspekty

Ústav fyzikální biologie JU Č. Budějovice

3.2.1

(3.2.3)

10.

Rozvoj, zkvalitnění a modernizace bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a celoživotního vzdělávání, harmonizace kreditního systému, implementace multimediální výuky s využitím e-learningové formy studia a výzkumné činnosti na VŠB-TU Ostrava

VŠB-TU Ostrava

3.2.1

(3.2.3)

11.

Strukturované studium učitelství na pedagogických fakultách

PdF TU Liberec, PdF UJEP, PdF UHK

3.2.2

12.

Zavedení výukových modulů chemické technologie zaměřených na řešení projektů

VŠCHT Praha

3.2.3

JPD

13.

Nové trendy v dopravě

DFJP Univerzita Pardubice

3.2.3

 

14.

Logistické procesy v dopravě

DFJP Univerzita Pardubice

3.2.3

15.

Rozvoj výuky materiálových a technologických předmětů se zaměřením na dopravní techniku

DFJP Univerzita Pardubice

3.2.1

16.

Moderní spektroskopické metody a fotonika

VŠCHT Praha

3.2.4

JPD

17.

Vypracování a ověření systému hodnocení výuky a vyučujících studenty

VŠCHT Praha

3.2.1

JPD

18.

Rozšíření stávajících programů celoživotního vzdělávání a jejich využití pro vzdělávání učitelů středních škol

VŠCHT Praha

3.2.2

JPD

19.

Příprava výukového materiálu pro školení pracovníků z průmyslu

VŠCHT Praha

3.2.3

JPD

20.

Příprava bakalářského studia Restaurátor děl užitého umění

VŠCHT Praha

3.2.1

JPD

21.

Kurz nových potravinářských technologií a jejich vliv na fyzikální vlastnosti potravin

VŠCHT Praha

3.2.3

JPD

22.

Vzdělávací nástavbový kurz Technologie vody

VŠCHT Praha

3.2.3

JPD

23.

Vzdělávací nástavbový kurz technologie ochrany životního prostředí

VŠCHT Praha

3.2.3

JPD

24.

Nanostruktury a nanotechnologie ve studijním programu VŠ

VŠCHT Praha

3.2.1

JPD

25.

Moderní informatika pro chemické vědní obory

VŠCHT Praha

3.2.4

JPD

26.

Moderní trendy rozvoje potravinářského výzkumu

VŠCHT Praha

3.2.4

JPD

27.

Magisterský studijní program „Mikrobiologie“

VŠCHT Praha

3.2.1

JPD

28.

Koordinace výuky a potřeb zpracovatelů odpadních materiálů

VŠCHT Praha

3.2.1

JPD

29.

Instrumentální metody v analytice životního prostředí

VŠCHT Praha

3.2.1

JPD

30.

Chemie, společnost a trvale udržitelný rozvoj

VŠCHT Praha

3.2.3

JPD

31.

Chemie energetických oběhů

VŠCHT Praha

3.2.4

JPD

32.

Celoživotní vzdělávání pro regiony

VŠCHT Praha

3.2.3

33.

Vypracování standardů znalostí pro vybrané profese v dopravě

DFJP Univerzita Pardubice

3.2.1

34.

Prohloubení vysokoškolského vzdělávání odborníků pro trvale udržitelnou dopravu (bezpečnost, spolehlivost, ochrana životního prostředí)

DFJP Univerzita Pardubice

3.2.1

35.

Transformace vzdělávání v oblasti krizového řízení na podmínky EU

Policejní akademie ČR

3.2.1

(3.2.3, 3.2.4)

36.

Rozvoj vzdělávání v oboru Environmentální studia

MU Brno

3.2.3

(3.2.1)

37.

Specializace magisterského studijního programu – sociální práce

FSS MU Brno

3.2.1

38.

Institut praktických studií

FSS MU Brno

3.2.1

39.

L3E3 – long-Life Learning EDU Elearning Environment Celoživotní vzdělávání pro pedagogické pracovníky a studenty

VUT Brno

3.2.3

40.

EXPO4H-EXPERT POOL for Humanities

VUT Brno

3.2.3

41.

YESM – Young Engineering Science Manager Další vzdělávání mladých vývojových a vědeckovýzkumných pracovníků

VUT Brno

3.2.4

42.

EC – English Competence

VUT Brno

3.2.1

43.

PED TECH NET – Pedagogical Technical Network, Doplňující pedagogické studium pro absolventy vysokých škol technických realizované v síti technických škol distanční formou

VUT Brno

3.2.2

44.

Centrum celoživotního vzdělávání při UTB pro potřeby zlínského regionu

UTB Zlín

3.2.3

45.

Kurz Transfer technologií

UP Olomouc

3.2.1

(3.2.3)

46.

Kurz Management vědy a výzkumu

UP Olomouc

3.2.4

47.

Další vzdělávání učitelů na školách vzhledem k jejich stavu a možnostem zejména v oblasti zdraví, životního stylu a pohybových aktivit

UP Olomouc

3.2.2

48.

Bakalářské a magisterské studium v denní a distanční formě

UP Olomouc

3.2.1

49.

Vzhledem k faktu, že ESF předpokládá kooperaci více subjektů a větší aktéry, kteří reagují v návaznosti na potřeby regionu, vyjadřujeme tímto náš předběžný zájem na zapojení pro tyto účely

FSS MU Brno

3.2.1

(3.2.3)

50.

Technologické centrum na UTB ve Zlíně

UTB Zlín

3.2.4

51.

Současné výtvarné umění v praxi

UP Olomouc

3.2.2

52.

Zkvalitnění studijních programů pro učitele cizích jazyků na PdF UP

UP Olomouc

3.2.2

53.

Inovace v přípravném vzdělávání učitelů primární školy

UP Olomouc

3.2.2

54.

Tvorba kurikulárních materiálů pro realizaci pregraduální přípravy učitelů

UP Olomouc

3.2.2

55.

Uplatnění inovačních trendů v pojetí, koncepci a obsahu vzdělávání učitelů

UP Olomouc

3.2.2

56.

Letní škola pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

UP Olomouc

3.2.2

57.

Příprava pedagogů na práci v podmínkách integrace postižených žáků

UP Olomouc

3.2.2

58.

Rozšíření nabídky a přístupu k dalšímu vzdělávání na PdF UP

UP Olomouc

3.2.3

59.

Multimediální výuka s přesahem do e-learningu

UP Olomouc

3.2.1

60.

Zavedení e-learningového magisterského programu Právo a právní věda

UP Olomouc

3.2.1

61.

Restrukturalizace a modernizace magisterského programu Právo a právní věda

UP Olomouc

3.2.1

62.

Zavedení nového magisterského programu Evropská studia a právo

UP Olomouc

3.2.1

63.

Zavedení nového programu Central European Legal Studies

UP Olomouc

3.2.1

64.

Zřízení centra pro komparativní studia

UP Olomouc

3.2.4

65.

Zvyšování kvalifikace řídících pracovníků VaV PřF UP v Olomouci

UP Olomouc

3.2.4

66.

Rozvoj a internacionalizace doktorských studijních programů

UP Olomouc

3.2.1

67.

Další vzdělávání učitelů přírodovědných oborů na PřF UP

UP Olomouc

3.2.2

68.

Rozvoj přírodovědných učitelských studijních programů v regionu

UP Olomouc

3.2.2

69.

Zvyšování pedagogické kvalifikace akademických pracovníků PřF UP

UP Olomouc

3.2.3

70.

Směrování bakalářských a diplomových prací studentů

UP Olomouc

3.2.1

71.

Zkvalitňování vzdělávání v oborech „Life Science“

UP Olomouc

3.2.1

72.

Tvorba výukových modulů v oboru analytická chemie

UP Olomouc

3.2.1

73.

Přeměny a analýza fyziologicky aktivních látek

UP Olomouc

3.2.1

74.

Nové přístupy při výchově organických chemiků

UP Olomouc

3.2.1

75.

Certifikované kurzy pro učitele geografie

UP Olomouc

3.2.2

76.

E-learningem ke geoinformatizaci geografie

UP Olomouc

3.2.3

77.

Elektronické publikování – nový bakalářský studijní obor

UP Olomouc

3.2.1

78.

Geoinformatika v kartografii – nové specializace, její vytvoření a rozvoj

UP Olomouc

3.2.1

79.

První kroky ve vědě a výzkumu – stáže z geoinformatiky

UP Olomouc

3.2.4

80.

Evropské dimenze v profesionální přípravě učitelů fyziky

UP Olomouc

3.2.2

81.

Eurobakalář chemie

UP Olomouc

3.2.1

82.

Základy podnikání – soubor předmětů pro zvyšování kvalifikace studentů PřF

UP Olomouc

3.2.1

83.

Odpadové technologie

UP Olomouc

3.2.1

84.

Personální konkurenceschopnost pracovníků UTB v mezinárodním prostředí

UTB Zlín

3.2.4

85.

Vzdělávání matek po mateřské dovolené

UTB Zlín

3.2.3

86.

Rozvoj pedagogicky orientovaných studijních programů na UTB pro potřeby zlínského regionu

UTB Zlín

3.2.2

87.

Realizace učitelských studijních programů pro absolventy bakalářských a magisterských programů nepedagogického zaměření

UTB Zlín

3.2.2

88.

Prohloubení prezentačních dovedností a týmové spolupráce mladých akademických pracovníků ZF MZLU v Lednici

MZLU Brno

3.2.4

89.

Interaktivní studium Obecné a anorganické chemie

VŠCHT Praha

3.2.1

JPD

90.

Vzdělávací centrum pro otázky jakosti a bezpečnosti potravin

VŠCHT Praha

3.2.3

91.

Program dalšího vzdělávání učitelů v oblasti mentorské činnosti v praktické přípravě studentů učitelství primární školy

PdF MU Brno

3.2.2

JPD

92.

Nové poznatky a záměry při výuce odborných předmětů stavebních v rámci vstupu do EU

DFJP Univerzita Pardubice

3.2.2

93.

Program dalšího vzdělávání učitelů SŠ a VOŠ v oblasti dopravy

DFJP Univerzita Pardubice

3.2.2

94.

Unifikace výuky v dopravě

DFJP Univerzita Pardubice

3.2.1

95.

Praktická podpora bakalářského studijního programu

DFJP Univerzita Pardubice

3.2.1

96.

 

Rozšíření stávajících programů celoživotního vzdělávání a jejich využití pro vzdělávání učitelů středních škol

VŠCHT Praha

3.2.2

JPD

97.

 

Kurz biotechnologie

VŠCHT Praha

3.2.2

JPD

98.

 

Kurz molekulární biologie

VŠCHT Praha

3.2.2

JPD

99.

 

Kurz moderních přístupů výuky chemie potravin

VŠCHT Praha

3.2.2

JPD

100.

Integrovaný projekt rozvoje celoživotního vzdělávání na ZČU v Plzni a v regionu

ZČU Plzeň

3.2.3

101.

Vznik a vývoj moder. evropského stud. programu pro kariérové poradce (Job-consulter)

ZČU Plzeň

3.2.1

102.

Inovační poradenství pro podniky

ZČU Plzeň

3.2.3

103.

Inovativní počátky lokálních poradenských sítí pro celoživotní vzdělávání

ZČU Plzeň

3.2.3

104.

Studijní program jednooborového magisterského učitelského studia anglického a německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ – kombinovaná forma studia

FF OU Ostrava

3.2.2

105.

Anthropos – Projekt centra pro tvorbu integrovaných vzdělávacích programů z oblasti antropologických věd pro magisterská a doktorská studia a celoživotní vzdělávání učitelů

PdF UK Praha

3.2.2

JPD

106.

Kompetence studentů učitelství pro tvorbu školního kurikula

PdF UK Praha

3.2.2

107.

Contemporary Education and Educational Research

PdF UK Praha

3.2.2

JPD

108.

Jaderná a částicová fyzika, bakalářský kurz

MFF UK Praha

3.2.3

JPD

109.

Rozvoj lidského potenciálu pro výzkum a vývoj

BIC Brno

3.2.4

110.

Implementace prvků systému řízení kvality procesů vzdělávání

ČVUT Kladno

3.2.1

111.

Humanizace technického vzdělávání na ČVUT v regionu Kladno

ČVUT Kladno

3.2.1

112.

Implementace e-learningu do vysokoškolského vzdělávání studentů Pedagogické fakulty UJEP v kombinované formě studia

PdF UJEP

3.2.2

113.

Rozšiřování vzdělávání mimo Ústí nad Labem

FŽP UJEP

3.2.3

114.

Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek

FŽP UJEP

3.2.1

115.

Zkvalitnění a rozšíření vzdělávání na TF JU v Českých Budějovicích

TF JU

3.2.1

116.

Transformace, rozvoj a podpora studijního programu a studií

PdF UK

3.2.2

JPD

117.

Příprava distančního studia oboru v modulovém uspořádání

PdF MU Brno

3.2.2

118.

Příprava a realizace studijního programu pedagogické způsobilosti pro absolventy vysokoškolských programů nepedagogických

PdF MU Brno

3.2.2

119.

Systémové řešení sítě fakultních středních odborných škol

PdF MU Brno

3.2.2

120.

GENERACE 2020 Podpůrný systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast celoživotního vzdělávání žáků základní školy

MU Brno

3.2.2

121.

Informatika výtvarné výchovy

PdF MU Brno

3.2.2

112.

Zkvalitnění učitelských studijních programů cestou rozvoje lidských zdrojů v oblasti pedagogického výzkumu

PdF MU Brno

3.2.4

123.

Třídní učitel – nový integrující předmět ve studiu učitelství VVP

PdF MU Brno

3.2.2

124.

Dramatická výchova jako průvodce labyrintem života

PdF MU Brno

3.2.2

125.

Interkulturní vzdělávání evropských učitelů a tvůrců mezinárodních kurikul

PdF MU Brno

3.2.2

126.

Zkvalitnění vzdělání na Vysoké škole hotelové s důrazem na rozšíření nabídky dalšího vzdělávání dle potřeb a požadavků praxe

Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.

JPD

3.2.1

 

127.

Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů všech stupňů a ostatních pracovníků ve školství v oblasti e-learningu

Czech Virtual University (ve spol. s ČVUT Praha)

3.2.2

128.

Kvalitativní rozvoj studia se zaměřením na řízení strojírenské výroby

UJEP Ústí nad Labem

3.2.1

129.

Kurzy celoživotního vzdělávání pro výrobní sféru

UJEP Ústí nad Labem

3.2.3

130.

Systém celoživotního vzdělávání v oblasti dramatického umění

JAMU Brno

3.2.3

131.

Spolupráce se zaměstnavateli

JAMU Brno

3.2.1

132.

Využití internetu pro zkvalitnění výuky odborné angličtiny ve studijních programech na lékařské fakultě

LF UK Plzeň

3.2.1

133.

Vytvoření vysokoškolského pracoviště a školícího střediska pro profesní rozvoj pracovníků ve školství

PdF UK Praha

3.2.2

JPD

134.

Řízení školy v integrované Evropě

PdF UK Praha

3.2.2

135.

Příprava nových studijních oborů

FŽP UJEP Ústí nad Labem

3.2.1

136.

Celoživotní vzdělávání učitelů a jeho inovace v souladu s vývojovými trendy v EU

UJEP Ústí nad Labem

3.2.2

137.

Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách

FSE UJEP Ústí nad Labem

3.2.3

138.

Předrekvalifikační projekt

VFU Brno

3.2.3

139.

Zvyšování manažerských kompetencí

VFU Brno

3.2.3

140.

Rozvoj pedagogických dovedností u vysokoškolských učitelů

VFU Brno

3.2.3

141.

Zdravotní bezpečnost potravin

VFU Brno

3.2.3

142.

Ochrana zvířat a welfare

VFU Brno

3.2.3

143.

Distanční forma vysokoškolského vzdělávání

Vysoká škola J. A. Komenského, s.r.o.

3.2.1

JPD

144.

Zkvalitňování výuky cizích jazyků na vysokých školách v ČR

Vysoká škola J. A. Komenského, s.r.o.

3.2.1

JPD

145.

Model celoživotního vzdělávání učitelů, lektorů a trenérů působících ve vzdělávání dospělých

Vysoká škola J. A. Komenského, s.r.o.

3.2.3

JPD

146.

Management výzkumu a vývoje

ZČU Plzeň

3.2.4

147.

Tvorba kombinovaného modulově orientovaného studia

ZČU Plzeň

3.2.1

148.

Industry Liaison Office – ILO ZCU

ZČU Plzeň

3.2.4

149.

Modulové uspořádání bakalářského studijního programu s využitím kreditního systému pro distanční (kombinovanou) formu studia

Vysoká škola logistiky, o.p.s.

3.2.1

150.

Profesionalizace studentských členů akademické samosprávy

VUT Brno

3.2.3

151.

Personální a profesionální rozvoj zaměstnanců ZČU

ZČU Plzeň

3.2.3

152.

Rozvoj vzdělávání učitelů v oblasti podpory zdraví na základních, středních školách a na pedagogických fakultách

PdF MU Brno

3.2.2

153.

Výtvarné ateliéry v azylových zařízeních SUZ MV ČR

PdF MU Brno

3.2.2

154.

Evaluace výukového procesu

Vysoká škola v Plzni, o.p.s.

3.2.1

155.

Edukace romské komunity a sociálně slabých skupin obyvatelstva se zaměřením na „Zdravé rodičovství“

Vysoká škola v Plzni, o.p.s.

3.2.3

156.

Latinská lékařská terminologie pro obor „Porodní asistentka“

Vysoká škola v Plzni, o.p.s.

3.2.1

157.

Centrum profesní orientace

ZF JU Č. Budějovice

3.2.1

158.

Integrovaný informační a poradenský systém databáze pro vysokoškolské vzdělávání

CSVŠ

JPD

159.

Inovační procesy na vysokých školách

CSVŠ

JPD

160.

Vzdělávací aktivity v oblasti distančního vzdělávání/Vzdělávání pedagogických, metodických a řídících pracovníků pro oblast distančního vzdělávání

CSVŠ

JPD

161.

Hodnocení kvality ve vzdělávání

CSVŠ

JPD

162.

Společné studijní obory se zahraničními partnerskými VŠ

ZČU Plzeň

3.2.1

163.

Příprava a realizace doktorských studijních programů

ZČU Plzeň

3.2.1

164.

Spolupráce VŠ a firem při realizaci praktické části stud. programů

ZČU Plzeň

3.2.1

165.

Inovace obsahu a metod výuky vybraných předmětů širším uplatněním informační a komunikační techniky

ZČU Plzeň

3.2.1

166.

Příprava samostatného kurzu v rámci distančního vzdělávání: „Ekonomické minimum pro OSVČ“

ZČU Plzeň

3.2.3

167.

Kurz v rámci distančního vzdělávání: “Veřejné finance pro pracovníky veřejné správy“

ZČU Plzeň

3.2.3

168.

Program v rámci Univerzity třetího věku: „Ekonomie, ekonomika a současný svět“

ZČU Plzeň

3.2.3

169.

Řízení výzkumných projektů

ZČU Plzeň

3.2.4

170.

Řízení znalostí ve výzkumné instituci

ZČU Plzeň

3.2.4

171.

Teorie a praxe kreativity

ZČU Plzeň

3.2.4

172.

Inovace a kvalitativní rozvoj bakalářského profesního studijního oboru všeobecná sestra

OU Ostrava

3.2.1

173.

Inovace a kvalitativní rozvoj bakalářského profesního studijního oboru porodní asistentka

OU Ostrava

3.2.1

174.

Celoživotní vzdělávání – specializační vzdělávání pro zdravotní sestry a porodní asistentky

OU Ostrava

3.2.3

175.

European Master of Social Work

OU Ostrava

3.2.1

176.

Podpora kvalifikačního růstu akademických pracovníků v ošetřovatelství

OU Ostrava

3.2.4

177.

Partnerský projekt ZSF OU a Sdružení sociálních asistentů o.s.

OU Ostrava

3.2.1

178.

Příprava navazujícího magisterského programu Dějiny architektury a umění, památková péče a průmyslové dědictví

OU Ostrava

3.2.1

179.

Příprava navazujícího magisterského programu Literární věda se zaměřením na nakladatelskou a ediční praxi

OU Ostrava

3.2.1

180.

Kombinované studium bakalářského studijního programu Francouzština ve sféře podnikání

OU Ostrava

3.2.1

181.

Kombinované studium bakalářského studijního programu Španělština ve sféře podnikání

OU Ostrava

3.2.1

182.

Modulové uspořádání magisterského studijního programu, studijního oboru Učitelství španělského jazyka pro střední školy

OU Ostrava

3.2.2

183.

Rozvíjení kvalifikace pracovníků státní a veřejné správy

OU Ostrava

3.2.3

184.

Příprava kombinované varianty studijního oboru Sociální práce s poradenským zaměřením v programu Sociální politika a sociální práce

OU Ostrava

3.2.1

185.

Příprava doktorského studijního oboru Regiony a jejich reflexe v duchovních a přírodních vědách

OU Ostrava

3.2.1

186.

Rozpracování a specifikace disciplín studijního oboru Kulturní dějiny

OU Ostrava

3.2.1

187.

Čeština pro cizince – rozvoj programů celoživotního vzdělávání

OU Ostrava

3.2.3

188.

Podpora managementu středních škol v jejich orientaci na celoživotní vzdělávání

ZČU Plzeň

3.2.2

189.

Vytvoření komplexního systému monitorování a hodnocení procesů na fakultě

ZČU Plzeň

3.2.1

190.

Podpora rozvoje technických oborů v Plzeňském kraji

ZČU Plzeň

3.2.2

191.

Podpora dalšího vzdělávání managementu škol

ZČU Plzeň

3.2.2

192.

Strategie kariérového poradenství 21. století

ZČU Plzeň

3.2.3

193.

Zkvalitnění a rozvoj programů poskytujících způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

UJEP

3.2.1

194.

Informační a poradenský systém podpory uplatnění absolventů ZF JU v českých Budějovicích

ZF JU Č. Budějovice

3.2.3

195.

Zřízení konzultačního střediska na podporu zvyšování kvalifikace učitelů v rámci programu celoživotního vzdělávání realizovaného na VŠ

PdF MU Brno

3.2.2

196.

Celoživotní vzdělávání učitelů dějepisu

MU Brno

3.2.2

197.

Spolupráce Rašínovy vysoké školy s profesní KSLM

Rašínova vysoká škola, s.r.o.

3.2.3

198.

Multimedia ve výtvarné výchově

PdF MU Brno

3.2.2

199.

Mobilita vědeckých a výzkumných pracovníků

UJEP

3.2.4

200.

Vypracování mezinárodního výukového programu kulturních studií s e-learningovou podporou

PdF MU Brno

3.2.2

201.

E-learning a jeho plná implementace na PdF MU

PdF  MU Brno

3.2.2

202.

Modulový systém studia německého jazyka na HF TUL

HF TU Liberec

3.2.1

203.

Realizace kontinuálního profesního rozvoje textilních specialistů

TU Liberec

3.2.3

204.

Školící a poradenské centrum pro strojírenství

TU Liberec

3.2.3

205.

Zkvalitňování studia oboru Pojišťovnictví se zvláštním zaměřením na doktorandské studium

TU Liberec

3.2.1

206.

Rozvoj dalšího vzdělávání na TU v Liberci

TU Liberec

3.2.3

207.

Otevřený systém pedagogického vzdělávání absolventů VŠ

TU Liberec

3.2.2

208.

Rozvoj ŠVP a transformace výuky v oblasti přírodovědných předmětů dle pojetí RVP s podporou ICT a environmentalistiky

PdF UK Praha

3.2.2

JPD

209.

Podpora a rozvoj cíleného strukturovaného DVPP

PdF UK Praha

3.2.2

JPD

210.

Vytvoření vysokoškolského pracoviště a školícího střediska pro profesní rozvoj pracovníků ve školství

PdF UK Praha

3.2.2

JPD

211.

Vzdělávání

PdF UK Praha

3.2.3

JPD

212.

Rozvoj a systematizace znalostí projektového řízení u vysokoškolských studentů podle evropských standardů IPMA

VUT Brno

3.2.1

213.

Příprava učitelů na začleňování žáků a studentů-imigrantů do vzdělávacího procesu

UJEP

3.2.2

214.

Profesně orientovaná strukturovaná studia pro evropský trh práce

UJEP

3.2.1

215.

Výuka řídících systémů ve vzdálených laboratořích

ČVUT Praha

3.2.3

JPD

216.

Modernizace procesu výuky programu Stavební inženýrství

ČVUT Praha

3.2.1

217.

Distanční vzdělávání vědeckovýzkumných pracovníků v řízení činností v evropském prostoru

EURO SERVICE GROUP, s.r.o. Frýdek Místek

3.2.4

218.

Management pro začínající pracovníky výzkumu a vývoje (MANZAV)

Gymnázium Oty Pavla Praha

3.2.4

JPD

219.

Zvýšení uplatnitelnosti rozvojem a oceňováním celoživotního učení

Vysoká škola podnikání, a.s.

3.2.3

220.

Podpora uplatnění absolventů

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

3.2.1

221.

Využití metod a výsledků výzkumu v oblasti státní správy

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

3.2.3

222.

Vzdělávání členů zastupitelstev měst a obcí

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

3.2.3

223.

Srovnávací česko-německý výzkum institucionalizace rovnosti šancí žen a mužů ve veřejné správě. Implementace výsledků do dalšího vzdělávání

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

3.2.3

224.

Příprava učitelů k práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v matematice

PdF MU Brno

3.2.2

225.

Zkvalitnění vzdělávání v magisterském studiu všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově v Praze 2. lékařské fakultě

2. LF UK Praha

3.2.1.

JPD

226.

Zkvalitnění vzdělávání v bakalářském studiu specializace ve zdravotnictví na Univerzitě Karlově v Praze 2. lékařské fakultě

2. LF UK Praha

3.2.1

JPD

227.

Podpora postgraduálního studia v biomedicíně na Univerzitě Karlově v Praze 2. lékařské fakultě

2. LF UK Praha

3.2.4

JPD

228.

Příprava a realizace studijního programu Výtvarná umění, obor Fotografie v anglickém jazyce

UJEP Ústí nad Labem

3.2.1

229.

Rozšíření a prohloubení spolupráce s výrobními podniky a institucemi v oblasti vývoje designu a užitého umění

UJEP Ústí nad Labem

3.2.1