vyhlášení výběrového dotačního řízení                                II.

„program mšmt na podporu integrace romské

komunity v roce 2004 – 2. kolo“

 

              Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, výběrové dotační řízení na projekty v „Programu integrace romské komunity v roce  2004 – 2. kolo“.

tematické okruhy:

 

1.    Komplexní aktivity zaměřené na předškolní přípravu dětí z romské komunity.

 

2.    Metodická podpora učitelů vzdělávajících děti z romské komunity, jejichž prvním jazykem není čeština (ale např. romština a její etnolekt, slovenština, maďarština) v cizích jazycích (například v angličtině, němčině.).

 

3.    Metodická podpora učitelů, kteří vytvářejí inkluzívní prostředí pro vzdělávání dětí z romské komunity v základních školách.

 

4.    Kurzy pedagogického minima pro vychovatele-asistenty učitele zřizované podle metodického pokynu č.j.: 25 484/2000-22.

 

5.    V usnesení vlády ČR č. 243 ze dne 12. 3. 2003 se MŠMT ukládá „předložit vládě ČR Koncepci včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.“ K vytvoření podkladů pro splnění tohoto úkolu se vyhlašují níže uvedená témata:

 

5.1.

Na reálném vzorku předškolních zařízení (mateřské školy a přípravné třídy) identifikovat faktory – zejména v postojích učitelů k žákům a obsahu vzdělávání a organizaci vzdělávacího procesu, které zabraňují či naopak napomáhají plnému (optimálnímu) rozvinutí vzdělávacího potenciálu dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.

5.2.

Na reálném vzorku předškolních zařízení (mateřské školy a přípravné třídy) identifikovat parametry spolupráce rodin ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a školy a jejich vliv na výsledky předškolního vzdělávání dětí
a jejich úspěšnost na počátku vzdělávací dráhy.

5.3

Vyhodnotit v lokalitách s významným zastoupením romské komunity nabídku přípravných tříd pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí (případně jiného předškolního vzdělávání) ve vztahu ke struktuře obyvatel v jednotlivých sídlech a struktuře škol poskytujících základní vzdělávání (včetně škol speciálních a zvláštních) a jejich lokalizaci v rámci sídla.

5.4.

Na reálném vzorku přípravných tříd pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí vyhodnotit efektivitu konkrétních vzdělávacích programů realizovaných v těchto třídách ve vztahu k úspěšnému zahájení povinné školní docházky absolventů přípravných tříd v hlavním vzdělávacím proudu (v základních školách).

 

Specifikace tematických okruhů 4 a 5 jsou uvedeny v příloze číslo 1.


Upozornění

Dotace nemohou být poskytnuty na projekty pro:

 

-      divadla,

-      muzea,

-      galerie,

-      knihovny,

-      dokumentační činnost,

-      vydávání periodických i neperiodických publikací,

-      televizní a rozhlasové pořady a cykly veřejně prospěšného charakteru věnované Romům,

-      distribuci umělecky hodnotných filmů,

-      umělecké aktivity, kulturně vzdělávací akce, studium, rozbor a dokumentace národnostní kultury a lidových tradic romské menšiny, publikační činnost atp.

 

Poskytovatelem dotací na tyto aktivity je Ministerstvo kultury ČR.

 

 

žádat mohou:

 

-      právnické osoby (s výjimkou nadací a nadačních fondů), které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků romské komunity nejméně jeden rok (je žádoucí prokázat odpovídajícími doklady dle druhu činnosti),

-      u projektů zaměřených na tematický okruh 4 a 5 žadatelé, kteří dále doloží odbornou kvalifikaci a způsobilost zpracovatelů projektu a prohlášení o převzetí odborné garance projektu odborným pracovníkem v dané oblasti.

 

 

všeobecné podmínky:

 

·     Projekt musí být zaměřen na některý z vyhlášených tematických okruhů.

·     U okruhů 4 a 5 musí být u projektu uveden supervizor.

·     Projekt musí být uskutečněn v roce 2004, v případě víceletého  projektu je nutno předložit celý projekt včetně  rozpočtu a přesně vyčíslit část realizovanou v roce 2004.

·     Pokud je předkladatelem občanské sdružení, musí to být výhradně nejvyšší - ústřední orgán.

·     Předkladatel může předložit nejvýše 2 projekty v kalendářním roce.

·     Do 2. kola tohoto vyhlášení se nepřijímají projekty odmítnuté v 1. kole, pokud nebudou zásadním způsobem přepracovány.

·     Přednost mají projekty přesahující území krajů (ve smyslu ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků).

·     Zaslané projekty ministerstvo žadatelům nevrací.

·     Na dotaci není právní nárok.

·     Výše dotace je závislá na výši státního rozpočtu České republiky.

·     MŠMT není povinno zdůvodňovat své rozhodnutí o nepřidělení či snížení požadované dotace.

·     MŠMT přednostně podpoří projekty s finančním rozpočtem  minimálně 50 000,- Kč. Dále si vyhrazuje právo poskytnout na projekt příspěvek maximálně do výše 70 % nákladů podle možností rozpočtu a významu projektu. U projektů spadajících do tematických okruhů 4 a 5 může procentní podíl dotace činit až 100 %.

·     Dále si ministerstvo vyhrazuje právo změny nebo doplnění podmínek tohoto programu v případě, že dojde k legislativním změnám s následným dopadem do rozpočtu MŠMT.

 

           Poskytnutí dotací ze státního rozpočtu ČR se řídí obecně závaznými předpisy. Dotace mohou být využity jen na určené účely, a to ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, dále usnesení vlády č. 114/2001 k Zásadám vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a usnesení vlády č. 597/2003 k Hlavním oblastem státní dotační politiky v roce 2004.

 

formální náležitosti:

 

Projekt musí obsahovat tyto náležitosti:

 

1.    Průvodní dopis

2.    Vyplněný formulář „Žádost o státní dotaci na rok 2004 – 2. kolo“

3.    Popis projektu (příloha č. 1 žádosti o státní dotaci)

4.    Rozpočet projektu (příloha č. 2 žádosti o státní dotaci)

5.    Doklad o právní subjektivitě (výpis ze zákonem stanovené evidence o právní subjektivitě, občanské sdružení přiloží platné stanovy registrované Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů)

6.    Adresa banky, u které je účet veden a číslo bankovního účtu (např. výpis z účtu)

7.    Doklad o přidělení IČO

 

Jakýkoli formální nedostatek žádosti či projektu je důvodem k vyřazení projektu z výběrového řízení.

 

Každý projekt se předkládá:

·     písemně:

-      1 x Průvodní dopis

-      2 x „Žádost o státní dotaci v roce 2004 – 2. kolo“ včetně všech příloh žádosti

-      1 x Doklad o právní subjektivitě

-      1 x Adresa banky, u které je účet veden a číslo bankovního účtu

-      1 x Doklad o přidělení IČO

·     elektronicky:

-      Popis projektu, a to buď:

-      zaslat E-mailem na adresu : kovacm@msmt.cz  kopie  pencovaa@msmt.cz

-      nebo na disketě jako součást písemně zaslané Žádosti.

 

Nepřijímají se projekty zaslané faxem.

 

Formulář „Žádost o státní dotaci v roce 2004 – 2. kolo“ získáte na adrese:

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

 

Milan Kováč Dis.

Andrea Pencová

Tel: 2 571 93 585

Tel: 2 571 93 676

E-mail: kovacm@msmt.cz

E-mail: pencovaa@msmt.cz

 

Vyhlášení celého programu i Formuláře budou zveřejněny na internetových stránkách MŠMT v části:

·     Základní školství

·     Dotační programy

 

 

Pro žadatele o dotaci pořádá MŠMT seminář na téma „Zpracování projektů a žádostí o dotaci v roce 2004“, který by měl pomoci jednotlivým žadatelům při zpracování žádostí. Seminář se uskuteční dne 27. 4. 2003  na MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, od 10. 00 hodin, budova E 106.

 

 

termín pro předložení žádostí:

 

           Žádosti přijímá MŠMT nejpozději do 7. května 2004, při osobním podání do podatelny MŠMT do 15:00 hod., při podání poštou s razítkem pošty s datem 7. května 2004.

 

           Přijaté projekty budou vyhodnoceny do 3. června 2004. Výsledky výběrového dotačního řízení ministerstvo zveřejní nejpozději dne 23. června 2004 na svých internetových stránkách. Na podpořené projekty budou vydána „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2004“ nejpozději do 2. července 2004.

 

Projekty s přihláškami zasílejte, prosím, na adresu:

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání

(„Projekty  na podporu integrace romské komunity“)

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

 

 

 


Příloha č. 1

 

specifikace tematických okruhů

 

·     Tematický okruh č. 4 „Kurzy pedagogického minima pro vychovatele – asistenty pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí podle metodického pokynu č.j.: 25 484/2000-22“.

 

Kurz musí splňovat níže uvedené minimální parametry:

 

1.    Cílem kurzu je umožnit začínajícím vychovatelům – asistentům učitele pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí:

-      získat základní informace o práci asistenta,

-      získat základní praktické dovednosti pro práci vychovatele – asistenta učitele pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí (schopnost aplikovat v praxi). Minimálně 50% obsahu kurzu proto musí být realizováno interaktivními metodami vzdělávání dospělých.

 

2.    Délka kurzu pedagogického minima pro vychovatele – asistenty pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí:

-      minimální délka kurzu je 80 hodin,

-      podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu jednotlivými frekventanty je absolvování dalšího 40–ti hodinového náslechu ve školském zařízení. Realizátor kurzu zajistí pro frekventanty, kteří takovouto praxi neabsolvovali, vhodné školské zařízení a odborné vedení při vyhodnocení náslechových hodin.

 

3.    Kurz bude koncipován tak, aby účastníkům dal příležitost dosáhnout níže uvedené kompetence:

-      spolupracovat s učitelem v procesu vzdělávání,

-      komunikovat s rodiči a komunitou ze které děti přicházejí,

-      znát práva a povinnosti vychovatele – asistenta pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí,

-      pracovat s individuálně s dětmi v procesu vzdělávání podle potřeb dítěte a na základě pokynů učitele,

-      pomoci dětem, které z důvodu nedostatečné znalosti jazyka nerozumí pokynům a výkladu učitele, pochopit výklad a instrukce,

-      získat základní informace z pedagogiky a psychologie.

 

 

Náklady na realizaci Kurzu pedagogického minima pro vychovatele – asistenty
pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí mohou být hrazeny až do 100% z prostředků dotace MŠMT.

 


·     Tematický okruh č. 5 „Vytvoření podkladů pro zpracování Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí“.

 

           Cílem projektů v rámci tohoto tematického okruhu je získat a zpracovat konkrétní informace v rámci České republiky, nebo vybraných lokalit v České republice, které pomohou přesněji identifikovat klíčové problémy v oblasti včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a navrhnout jejich řešení včetně finančních nákladů na realizaci potřebných opatření.

 

           Výstupy z jednotlivých projektů realizovaných v rámci tematického okruhu č. 5 budou zpracovány ve výzkumné zprávě, jejíž součástí budou i doporučení pro realizaci konkrétních opatření nebo dalšího výzkumného šetření.

 

V popisu bude podrobněji rozvedeno:

-      metody použité při výzkumu,

-      konkrétní výstupy,

-      vymezení lokality, v níž bude výzkum realizován.

 

 

Náklady na realizaci projektů tohoto tematického okruhu mohou být hrazeny až do 100% z prostředků dotace MŠMT.