Ministerstvo kultury ČR

Č.j. 1717/2004

 

 

 

 

Statut Mezirezortní komise MK ČR a MŠMT ČR pro mimoškolní dětské

a mládežnické umělecké aktivity, výchovu uměním i k umění

a kulturnímu dědictví,   umělecké školství

 

 

 

 

 

ČÁST  I.

 

 

Čl. l

 

 

      l. Mezirezortní komise je zřízena MK ČR v součinnosti s MŠMT ČR v souladu s usnesením vlády ČR č. 401/99 ke Strategii účinnější státní podpory kultury.

 

      2.  Komise je poradním, koordinačním a konzultačním orgánem  obou  uvedených rezortů

- pro mimoškolní dětské a mládežnické umělecké aktivity

- pro výchovu uměním i k umění a kulturnímu dědictví

- pro základní umělecké, střední, vyšší a vysoké školy umělecké i uměleckovědné školství

 

      3.  Členství v komisi je čestné, funkční období je tříleté. Členové komise mohou být jmenováni opakovaně.

 

 

Čl. 2

 

 

       1.  Orgány  komise  jsou  plénum  komise,  řídící  výbor  komise  a  odborné  subkomise, případně jejich pracovní skupiny.

 

       2.  Plénum komise tvoří členové řídícího výboru, členové odborných subkomisí. Schází se jednou ročně, zpravidla na podzim. Přijímá na základě podkladů odborných subkomisí plán činnosti na běžný rok, bilancuje spolupráci obou rezortů v oblasti působnosti mezirezortní komise.

 

       3.  Řídící výbor komise tvoří zmocněný náměstek MK ČR, zmocněný náměstek MŠMT ČR, ředitelé příslušných odborných útvarů  MK ČR a MŠMT ČR, jmenovaní jedním z náměstků, zástupci krajů odpovědní za oblast školství a oblast kultury a předsedové subkomisí. V čele výboru stojí jako předseda zmocněný náměstek MK ČR, přičemž druhý ze zmocněných náměstků vykonává funkci místopředsedy. Výbor se schází 1 – 2x ročně a zabývá se náměty vzešlými z jednání jednotlivých subkomisí a podněty věcných odborů obou ministerstev.

 

       4. Řídící výbor může pro některé úkoly spadající do náplně více než jedné subkomise  zřídit pracovní skupiny. Jejich členy na návrh věcně příslušných odborů MK ČR a MŠMT ČR jmenuje předseda. Členství v pracovní skupině je čestné a zaniká s dokončením práce na úkolu.

 

       5. Odborné subkomise tvoří jmenovaní zástupci věcně příslušných odborů MK ČR a MŠMT ČR, jmenovaní zástupci odborných institucí MK ČR a MŠMT ČR a nezávislí odborníci, navržení odbory MK ČR a MŠMT ČR. Členy subkomise jmenuje předseda řídícího výboru. Funkční období zaniká odvoláním, vzdáním se funkce formou písemného oznámení příslušnému náměstku rezortu, za který byl člen jmenován do komise, a ten tuto skutečnost potvrdí sekretariátu komise, úmrtím člena nebo zánikem obecných podmínek pro činnost subkomise. Oba rezorty navrhují do subkomise maximálně 10 až 12 členů s tím, že každá subkomise může mít maximálně 25 členů. V čele subkomise stojí předseda   a místopředseda volení z členů subkomise. Obě funkce nesmí být obsazeny zástupci stejného rezortu. Subkomise se scházejí  2 - 4 x  za rok dle aktuální potřeby a zabývají se úkoly   z přijatého ročního plánu činnosti, náměty jednotlivých členů a podněty sekretariátu. Subkomise může pro některé úkoly zřídit pracovní skupiny, na jejichž jednání mohou být přizváni externí odborníci.

 

       6. Funkci  sekretariátu   řídícího výboru i jednotlivých subkomisí vykonává Odbor regionální   a národnostní kultury MK ČR, pokud se oba rezorty nedohodnou jinak. Tento sekretariát nese všechny náklady spojené s činností řídícího výboru, subkomisí i pracovních skupin.

 

 

 

 

ČÁST  II.

 

         Jednací řád Mezirezortní komise MK ČR a MŠMT ČR pro mimoškolní dětské a mládežnické umělecké aktivity, výchovu uměním i k umění a kulturnímu dědictví,   umělecké školství

 

 

 

Čl. l

 

        l.  Předseda řídícího výboru komise řídí zasedání pléna komise, jednání řídícího výboru komise a  sekretariát výboru. Informuje  příslušného  ministra o činnosti  komise  a   jejích orgánů,   předkládá   mu návrhy  vycházející  z  jednání   komise.  Informuje  řídící    výbor o stanoviscích ministerstev na náměty  a doporučení komise. Návrhy mají formu doporučení. Jmenuje vedoucí pracovních skupin.

 

       2.  Místopředseda výboru plní úkoly v jeho nepřítomnosti,  průběžně  se  po  dohodě  s předsedou podílí na organizaci činnosti komise a jejích orgánů. Informuje představitele svého rezortu o činnosti komise a jejích orgánů, předkládá mu návrhy vzešlé z jednání. Návrhy mají formu doporučení.

 

       3.  Předseda odborné subkomise řídí a organizuje činnost odborné subkomise v rozsahu svého pověření. Závěry jednání a návrhy na opatření předkládá předsedovi řídícího výboru a plénu komise.

 

       4.  Vedoucí  pracovní  skupiny  organizuje  činnost  pracovní  skupiny  v  rozsahu  svého pověření. Závěry a návrhy předkládá předsedovi příslušné subkomise.

 

       5.   Vedoucím sekretariátu je  ředitel  Odboru  národnostní  a  regionální kultury MK ČR. Pracovníci tohoto odboru tvoří sekretariát. Vedoucí sekretariátu na základě pokynů předsedy (místopředsedy) řídícího výboru organizuje činnost  řídícího výboru a  odborných subkomisí. Může z pracovníků svého odboru jmenovat tajemníka sekretariátu, který bude vyřizovat jeho agendu.

 

 

 

Čl. 2

 

 

 

        l.  Zasedání pléna komise se zúčastňují členové řídícího výboru a členové všech tří subkomisí.  Z pověření  předsedy (místopředsedy) jej svolává sekretariát výboru. Pozvánky spolu   s materiály k jednání jsou rozesílány nejméně 14 dní před zasedáním. Jednaní řídí předseda výboru, popř. v  jeho nepřítomnosti místopředseda. Každý člen výboru a subkomise má jeden hlas. Své závěry přijímá plénum hlasováním. V platnost vstupují ty závěry, pro něž hlasovala prostá většina přítomných. Plénum je schopno usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných členů. Zápis z jednání pořizuje sekretariát výboru, který jej také  po signování předsedou (místopředsedou) výboru rozesílá členům řídícího výboru a subkomisí ve lhůtě do jednoho měsíce po zasedání.

 

 

      2.  Jednání řídícího výboru se zúčastňují zmocněný náměstek MK ČR, zmocněný náměstek MŠMT ČR, ředitelé příslušných odborných útvarů obou ministerstev a předsedové tří subkomisí. Z pověření předsedy (místopředsedy) jej svolává sekretariát nejméně  14 pracovních dnů před zasedáním. Jednání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Výbor přijímá své závěry hlasováním. V platnost vstupují ty závěry, pro něž hlasovala prostá většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje názor předsedy.  Řídící výbor je schopný usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných členů.  Oba zmocnění náměstci neprodleně informují o závěrech jednání vedení svého ministerstva. Zápisy z jednání pořizuje sekretariát, který je také po signování předsedou rozesílá ve lhůtě do jednoho měsíce po zasedání.

 

       3.  Jednání odborné subkomise se zúčastňují  její členové. Jednání  svolává  předseda subkomise  prostřednictvím  sekretariátu  nejméně  14 dní   před  zasedáním. Jednání řídí předseda subkomise a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Své závěry přijímá subkomise hlasováním. Subkomise je schopná usnášení, je-li přítomná nadpoloviční většina pozvaných. Každý člen má jeden hlas,  v platnost vstupují ta usnesení, pro něž hlasovala prostá většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje názor předsedy subkomise. Zápis z jednání pořizuje  pověřený  člen  subkomise. Po signování  předsedou (místopředsedou) jej rozesílá sekretariát členům ve lhůtě do jednoho měsíce po zasedání.

 

       4.  Jednání pracovní skupiny se  zúčastňují  jmenovaní členové. Jednání  řídí  vedoucí pracovní skupiny, který také zasedání  svolává  podle  potřeby  prostřednictvím sekretariátu. Závěry jednání jsou přijímány na základě dohody členů. Zápis z jednání pořizuje pověřený člen skupiny.

 

 

                     Čl. 3

 

                 Všeobecná ustanovení

                                   Statut a jednací řád nabývají platnosti dnem podpisu ministrem kultury ČR.

 

 

 

 

V Praze dne      února   2004

 

 

 

 

 

                                                                                                         Pavel  D o s t á l

ministr kultury