Seznam návrhů výzkumných záměrů zařazených v kategorii A

Kategorie Uchazeč ID Kód Název
A Česká zemědělská univerzita v Praze MSM6046070904 Informační a znalostní podpora strategického řízení
A Česká zemědělská univerzita v Praze MSM6046070905 Studium zemědělského technologického systému s ohledem na jeho racionalizaci a šetrnou interakci s ekosystémy kulturní krajiny
A České vysoké učení technické v Praze MSM6840770002 Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami
A České vysoké učení technické v Praze MSM6840770003 Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství
A České vysoké učení technické v Praze MSM6840770011 Technika životního prostředí
A České vysoké učení technické v Praze MSM6840770012 Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
A České vysoké učení technické v Praze MSM6840770015 Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
A České vysoké učení technické v Praze MSM6840770029 Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
A Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MSM6007665807 Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, individua, vztahy, instituce moci
A Masarykova univerzita v Brně MSM0021622404 Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
A Masarykova univerzita v Brně MSM0021622409 Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
A Masarykova univerzita v Brně MSM0021622410 Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
A Masarykova univerzita v Brně MSM0021622412 Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL)
A Masarykova univerzita v Brně MSM0021622413 Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím
A Masarykova univerzita v Brně MSM0021622415 Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
A Masarykova univerzita v Brně MSM0021622419 Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
A Masarykova univerzita v Brně MSM0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
A Masarykova univerzita v Brně MSM0021622427 Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
A Ostravská univerzita v Ostravě MSM6198898701 Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurčitostí a jejich použití ve fuzzy modelování
A Univerzita Karlova v Praze MSM0021620806 Molekulární biologie a patologie buňky za normy a u vybraných klinicky závažných patologických procesů
A Univerzita Karlova v Praze MSM0021620813 Molekulární základy dětských nádorových onemocnění a léčebné aplikace
A Univerzita Karlova v Praze MSM0021620816 Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace
A Univerzita Karlova v Praze MSM0021620817 Invazivní přístupy k záchraně či regeneraci myokardu
A Univerzita Karlova v Praze MSM0021620819 Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů
A Univerzita Karlova v Praze MSM0021620824 ZÁKLADY MODERNÍHO SVĚTA V ZRCADLE LITERATURY  A FILOSOFIE
A Univerzita Karlova v Praze MSM0021620826 Výzkum civilizace starého Egypta
A Univerzita Karlova v Praze MSM0021620831 Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace
A Univerzita Karlova v Praze MSM0021620835 Fyzika molekulárních, makromolekulárních a biologických systémů
A Univerzita Karlova v Praze MSM0021620838 Moderní metody, struktury a systémy informatiky
A Univerzita Karlova v Praze MSM0021620839 Metody moderní matematiky a jejich aplikace
A Univerzita Karlova v Praze MSM0021620845 Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti.
A Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959213 Měření a informace v optice
A Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959214 Matematické modely a struktury
A Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959216 Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk 
A Univerzita Pardubice MSM0021627502 Pokročilé analytické a separační metody a jejich aplikace v diagnostice a technologii živých a neživých materiálů
A Veterinární a farmaceutická univerzita Brno MSM6215712402 Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin 
A Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava MSM6198910007 Výzkum spolehlivosti energetických soustav v souvislosti s ekologií netradičních zdrojů a oceněním nedodané energie
A Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137304 Moderní způsoby úpravy, zpracování a využití paliv 
A Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137305 Teoretické základy potravinářských a biochemických technologií
A Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137306 Reakčně-transportní chemicko-inženýrské systémy a jejich dynamické chování, modelování a řízení chemických a biotechnologických procesů
A Vysoké učení technické v Brně MSM0021630502 Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy
A Vysoké učení technické v Brně MSM0021630511 Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí
A Západočeská univerzita v Plzni MSM4977751303 Predikce poruch heterogenních materiálů, komponent mechanických a biomechanických systémů.