S t a t u t

 

meziresortní hodnotící komise pro hodnocení obdobných výzkumných záměrů podporovaných z různých kapitol státního rozpočtu

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vydává v souladu s § 11 nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č.28/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů (dále jen „nařízení vlády“) tento statut:

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1)       Meziresortní hodnotící komise pro hodnocení obdobných výzkumných záměrů (dále jen „meziresortní hodnotící komise“) jsou odbornými poradními orgány ministerstva.

(2)       Ministerstvo zřizuje 6 meziresortních hodnotících komisí: meziresortní hodnotící komisi pro skupiny oborů [1]

a)      společenské vědy                                (kódy vědních oborů AA až AQ),

b)      vojenství, informatika a průmysl           (kódy vědních oborů KA, IN. JA,až JY),

c)      fyzika a matematika, vědy o Zemi         (kódy vědních oborů BA až BO, DA až DO),

d)      biovědy a chemie                                (kódy vědních oborů EA až EI, CA až CI),

e)      zemědělství                                         (kódy vědních oborů GA až GM),

f)        lékařské vědy                                     (kódy vědních oborů FA až FS).

 

 

 

Článek 2

Působnost meziresortní hodnotící komise

(1)       Meziresortní hodnotící komise hodnotí pro účely poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), (dále jen „zákon“) návrhy nebo výsledky výzkumných záměrů v oboru podle článku 1 odst. 2, které jí byly postoupeny podle ustanovení § 11 odst. 1 nařízení vlády. Výsledky své činnosti předkládá poskytovatelům prostřednictvím ministerstva.

(2)       Meziresortní hodnotící komise zejména

a)      ke každému návrhu výzkumného záměru stanoví nejméně 2 oponenty,

b)      objektivně a nezaujatě hodnotí návrhy výzkumných záměrů podle stanovených pravidel a kritérií a na základě posudků oponentů; o výsledku hodnocení zpracuje protokol, který předkládá poskytovatelům prostřednictvím ministerstva,

c)      spolupracuje s poskytovateli při kontrole plnění cílů výzkumného záměru podle ust. § 13 zákona,

d)      projednává a předkládá návrhy na řešení problémů souvisejících s hodnocením návrhů nebo výsledků výzkumných záměrů,

e)      projednává stížnosti třetích osob na postup členů meziresortní hodnotící komise (dále jen „člen“) v souvislosti s jejich činností v meziresortní hodnotící komisi a zpracovává k nim pro ministerstvo stanovisko.

 

 

 

Článek 3

Složení meziresortní hodnotící komise

(1)       Meziresortní hodnotící komise má nejméně 5 členů.

(2)       Členy jmenuje a odvolává jménem ministerstva náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství (dále jen „náměstek“).

(3)       Požadavky na složení meziresortní hodnotící komise a podmínky nepodjatosti jejích členů stanoví § 11 nařízení vlády.

 

 

 

Článek 4

Předseda a místopředseda meziresortní hodnotící komise

(1)       V meziresortní hodnotící komisi se zřizuje funkce předsedy a místopředsedy.

(2)       Předsedu meziresortní hodnotící komise (dále jen „předseda“) navrhuje náměstek. Předseda je volen tajným hlasováním, odvolán může být na návrh náměstka nebo alespoň 2 členů rovněž tajným hlasováním. Místopředseda meziresortní hodnotící komise (dále jen „místopředseda“) je volen z členů veřejným hlasováním na návrh předsedy; odvolán může být veřejným hlasováním na návrh kteréhokoliv z členů. Ke zvolení nebo odvolání předsedy nebo místopředsedy je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů za podmínky usnášeníschopnosti (§ 9 odst.2 nařízení vlády).

(3)       Předseda

a)      řídí činnost meziresortní hodnotící komise,

b)      je ministerstvu odpovědný za činnost meziresortní hodnotící komise,

c)      odpovídá za výkon činností nezbytných pro plynulý chod meziresortní hodnotící komise v období mezi jejími jednáními,

d)      předkládá náměstkovi výsledky činnosti meziresortní hodnotící komise a podněty z oblasti její působnosti,

e)      se zúčastňuje na vyzvání náměstka projednávání otázek souvisejících s činností resortní hodnotící komise na ministerstvu, popřípadě v dalších institucích.

(4)       Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda nebo jimi pověřený člen.

 

 

Článek 5

Členové

(1)       Členství v meziresortní hodnotící komisi je nezastupitelné.

(2)       Člen se osobně účastní jednání meziresortní hodnotící komise a aktivně se podílí na její činnosti. Nemůže-li se člen ze závažných důvodů jednání meziresortní hodnotící komise osobně zúčastnit, může svůj osobní odborný názor k projednávaným otázkám předem písemně sdělit řídícímu jednání, který s ním seznámí ostatní členy.

(3)       Člen vystupuje při jednáních meziresortní hodnotící komise nezávisle, jménem svým a vyjadřuje svůj osobní odborný názor.

(4)       Další povinnosti členů stanoví § 11 nařízení vlády.

(5)       Člen má právo na náhradu nutných výdajů účelně vynaložených v přímé souvislosti s výkonem funkce člena.

(6)       Člen má právo na finanční odměnu za práci v meziresortní hodnotící komisi.

 

 

 

Článek 6

Sekretariát a tajemník meziresortní hodnotící komise

(1)       Činnost meziresortní hodnotící komise administrativně a organizačně zajišťuje sekretariát meziresortní hodnotící komise (dále jen „sekretariát“).

(2)       Funkci sekretariátu vykonává odbor programů výzkumu a vývoje ministerstva.

(3)       Sekretariát zejména připravuje podklady pro práci meziresortní hodnotící komise a zprostředkovává styk meziresortní hodnotící komise s poskytovateli, popřípadě s dalšími institucemi. Posudky oponentů zajišťuje poskytovatel, jemuž byl návrh výzkumného záměru předložen.

(4)       Za organizační a administrativní záležitosti související s činností meziresortní hodnotící komise a za přenos informací mezi ní, ministerstvem a poskytovateli odpovídá tajemník meziresortní hodnotící komise (dále jen „tajemník“).

(5)       Tajemníka jmenuje a odvolává náměstek.

(6)        Tajemníkem je jmenován pracovník odboru programů výzkumu a vývoje ministerstva.

(7)       Tajemník není členem komise.

(8)       Tajemník je povinen účastnit se jednání komise.

 

 

 

Článek 7

Jednací řád meziresortní hodnotící komise

Způsob jednání meziresortní hodnotící komise upravuje jednací řád, který vydá ministerstvo po dohodě s ostatními poskytovateli.

 

 

 

Článek 8

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se Statut meziresortní hodnotící komise pro hodnocení obdobných výzkumných záměrů podporovaných z různých kapitol státního rozpočtu č.j. 30 08402-31

 

 

Článek 9

Závěrečné ustanovení

 

Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení ministryní školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

V Praze dne 20. května 2004                                                                  JUDr. Petra Buzková

ministryně školství,

mládeže a tělovýchovy

 

 

 

 [1] vědní obory uvedeny pomocí kódů podle Klasifikace vědních oborů CEP a RIV Informačního systému výzkumu a vývoje