Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7, 118 12  Praha 1

 

stanoví podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 

náležitosti pro předložení návrhu výzkumného záměru s termínem zahájení od 1. ledna 2007

 

 

1.    Obsah výzkumného záměru

Výzkumný záměr vymezuje předmět výzkumné činnosti uchazeče v základním nebo aplikovaném výzkumu (s výjimkou průmyslového výzkumu), její cíle, strategii a metody, uznané náklady a předpokládané výsledky na období 5 až 7 let. Výzkumný záměr má věcně ucelený charakter, není tvořen separátními, disjunktními a vzájemně nesouvisejícími výzkumnými činnostmi. Předmět výzkumného záměru je z oblasti hlavní výzkumné činnosti uchazeče, v níž už dosáhl prokazatelné výsledky, má pro tuto výzkumnou činnost vytvořené základní prostorové, personální a materiálně technické podmínky a je jeho dlouhodobým koncepčním záměrem tuto oblast rozvíjet.

 

2.    Členění výzkumného záměru

Návrh výzkumného záměru se člení na část textovou, část tabulkovou a přílohy.

2.1.  Textová část

Textová část návrhu výzkumného záměru obsahuje podle § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, v rozsahu stanoveném textovými formuláři pro předložení návrhu výzkumného záměru základní informace o uchazeči v českém jazyce a popis výzkumného záměru v českém a anglickém jazyce.

 

2.2.  Tabulková část

Tabulková část návrhu výzkumného záměru obsahuje:

-         vybrané základní informace o uchazeči a návrhu výzkumného záměru stanovené v § 3 nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, v rozsahu stanoveném tabulkovým formulářem pro předložení návrhu výzkumného záměru,

-         kalkulaci uznaných nákladů,

-         popřípadě jméno a název pracoviště osob, které jsou podle názoru uchazeče o institucionální podporu výzkumného záměru vůči uchazeči nebo výzkumnému záměru podjatá.

 

2.3.  Přílohy

Přílohy návrhu výzkumného záměru tvoří:

-         výroční zprávy o činnosti uchazeče za posledních 5 let, pokud existují

-         dokumenty, jimiž uchazeč prokazuje způsobilost k řešení výzkumného záměru podle bodu 4.2.

 

3.    Okruh uchazečů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je poskytovatelem institucionální podpory výzkumného záměru uchazečů uvedených v § 4 odst. 3 zákona.

 

4.    Způsobilost uchazeče k řešení výzkumného záměru

4.1.  Odborné předpoklady

Odborné předpoklady k řešení výzkumného záměru má uchazeč, který

-         ve výzkumné činnosti, jež je předmětem výzkumného záměru, dosáhl prokazatelných výsledků,

-         má pro řešení výzkumného záměru vytvořené základní prostorové a materiálně technické podmínky,

-         má pro řešení výzkumného záměru sestavený řešitelský tým, jehož kvalifikační struktura a pracovní kapacita je adekvátní předmětu a rozsahu výzkumné činnosti, cílům, strategii a předpokládaným výsledkům. Pracovní kapacita řešitelského týmu je zpravidla alespoň 10 přepočtených pracovních úvazků. Výzkumné činnosti, pro jejichž realizaci je potřebná pracovní kapacita 5 nebo méně přepočtených úvazků, svým rozsahem nesplňují charakteristiku výzkumného záměru uvedenou v bodě 1. Pracovní kapacita jednotlivých výzkumných pracovníků – členů řešitelského týmu na řešení výzkumného záměru činí alespoň 50 %  pracovního úvazku. (Pracovním úvazkem se rozumí pracovní doba 40 hodin týdně.)

Odborné předpoklady k řešení výzkumného záměru uchazeč prokazuje popisem v návrhu výzkumného záměru podle bodu 2.

 

4.2.  Další podmínky způsobilosti uchazeče k řešení výzkumného záměru

Další podmínky způsobilosti uchazeče k řešení výzkumného záměru a způsob jejich prokazování stanoví § 28 zákona.

 

5.    Způsob předložení návrhu výzkumného záměru

Textová část a tabulková část návrhu výzkumného záměru musí být vypracovány elektronicky na formulářích vytvořených poskytovatelem. Formuláře včetně stručného návodu k jejich vyplnění jsou k dispozici na internetových stránkách MŠMT, lze je též obdržet na disketě v odboru programů výzkumu a vývoje MŠMT, Karmelitská 7, 118 12   Praha 1 proti předání nové čisté diskety 3,5”.

Vypracované textové části a tabulková část musí být uloženy na disketě 3,5” nebo CD-ROM (dále jen „nosič dat“) v souborech Info.rtf, Text_CZ.rtf, Text_ENG.rtf a Tabulky.xls. Nosič dat nesmí obsahovat jiné soubory než uvedené. Na nosiči dat musí být uveden identifikační kód výzkumného záměru (MSM0000000000).

Přílohy, jimiž uchazeč prokazuje svou způsobilost k řešení výzkumného záměru, se předkládají v tištěné podobě. Výroční zprávy o činnosti uchazeče mohou mít formu tištěnou nebo elektronickou na nosiči dat nebo v síti internet.

 

Návrh výzkumného záměru předkládá uchazeč poskytovateli v uzavřeném obalu, který je na uzavření opatřen razítkem uchazeče a označen „Neotvírat – návrh výzkumného záměru“ a identifikačním kódem výzkumného záměru (MSM0000000000). Obal musí obsahovat:

-       1 originální výtisk textové části (základní informace o uchazeči v českém jazyce, popis výzkumného záměru v českém a anglickém jazyce), 1 originální výtisk tabulkové části, přílohy a nosič dat se soubory Info.rtf, Text_CZ.rtf, Text_ENG.rtf a Tabulky.xls v obálce označené nápisem „Originál“ a identifikačním kódem výzkumného záměru,

-       1 kopii textové části (základní informace o uchazeči v českém jazyce, popis výzkumného záměru v českém a anglickém jazyce) a 1 kopii tabulkové části v obálce označené nápisem „Kopie“ a identifikačním kódem výzkumného záměru.

Textové části a tabulková část v obálkách musí být oddělené a volně ložené, originály musí obsahovat originální podpisy a razítka. Podává-li uchazeč více návrhů výzkumných záměrů, přikládá základní informace o uchazeči a přílohy pouze k návrhu s nejmenším pořadovým číslem.

 

6.    Způsob doručení, doba a místo přijímání návrhů výzkumných záměrů

Návrhy výzkumných záměrů lze doručit poštou na adresu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor programů výzkumu a vývoje

Karmelitská 7

118 12  Praha 1

nebo osobně podatelně MŠMT v pracovních dnech od 7:30 do 15:30 hodin.

Návrhy výzkumných záměrů lze MŠMT podávat do 1. března 2006 do 15:30 hodin. Do této doby musí být doručeny i návrhy zasílané poštou.

 

7.    Rozsah údajů o předložených návrzích výzkumných záměrů a o uchazečích určených ke zveřejnění

MŠMT může zveřejnit tyto údaje o předložených návrzích výzkumných záměrů a o uchazečích:

-       identifikační kód, název, anotace, hlavní a vedlejší obor a uznané náklady návrhu výzkumného záměru,

-       název uchazeče, resp. vykonavatele,

-       jméno, příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele.

 

8.    Poskytnutí institucionální podpory

O poskytnutí institucionální podpory a jejím podílu na úhradě uznaných nákladů rozhodne poskytovatel na základě

-  výsledků hodnocení provedeného podle § 29 zákona a podle stanovených kritérií,

- hodnocení efektivnosti instituce ve výzkumu a vývoji provedeného podle Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2005,

- disponibilních prostředků v rozpočtové kapitole MŠMT.

Usnesením vlády č. 822/2005 byl schválen výhled výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na léta 2007 a 2008, který předpokládá, že na institucionální podporu výzkumných záměrů s termínem zahájení od 1. ledna 2007 poskytovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bude vynaložena částka 500 mil. Kč.

 

9.    Termín a místo konání informativní schůzky

Uchazeči se mohou zúčastnit informativní schůzky se zástupci MŠMT. Uchazeč jednorázově oznámí MŠMT písemně, a to elektronickou poštou na adresu odbor31@msmt.cz počet, jména a e-mailové adresy svých zástupců vyslaných na informativní schůzku nejpozději 2 týdny před jejím konáním. V oznámení je rovněž možné vznést dotazy související s předkládáním návrhů výzkumných záměrů. Na informativní schůzce budou zodpovězeny pouze dotazy vznesené touto formou. Dotazy a odpovědi na ně budou následně zveřejněny na internetových stránkách MŠMT. Po dobu přijímání návrhů výzkumných záměrů bude MŠMT zodpovídat, s výjimkou dotazů výše uvedených, pouze dotazy technického charakteru související s vyplňováním formulářů. Rozhodne-li se některý z uchazečů nezúčastnit se informativní schůzky, pak na základě této skutečnosti nemůže namítat znevýhodnění při zpracování návrhu výzkumného záměru.

Informativní schůzka se uskuteční dne 10. ledna 2006 od 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 081 budovy C Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1. MŠMT si vyhrazuje právo v případě překročení kapacity zasedací místnosti stanovit náhradní termín konání informativní schůzky nebo počet účastníků zastupujících jednoho uchazeče omezit. O této skutečnosti bude MŠMT informovat elektronickou poštou přímo zájemce o účast na schůzce. V souvislosti s omezenou kapacitou zasedací místnosti MŠMT doporučuje, aby uchazeč vyslal na informativní schůzku osobu, která je zodpovědná za koordinaci přípravy výzkumných záměrů a která zprostředkuje informace ze schůzky dalším zájemcům uchazeče.