3.

 

PŘÍLOHA

 

NÁVRH[1] VZOROVÉ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PODPORY PROGRAMOVÉMU PROJEKTU

 

 

SMLOUVA č. ...…………

 

Smluvní strany:

 

Česká republika zastoupená [název poskytovatele/ministerstva]

IČ:

se sídlem [úplná adresa]

zastoupené [jméno a příjmení], [funkce]

(dále jen „poskytovatel“)

 

na straně jedné

 

a

 

na straně druhé

 

1. [název smluvního partnera-příjemce]

IČ:

se sídlem [úplná adresa]

zastoupený statutárním orgánem/zmocněným zástupcem/zástupci [jméno a příjmení], [funkce], [jméno a příjmení], [funkce]

 

2. [Název smluvního partnera-příjemce]

IČ:

se sídlem [úplná adresa]

zastoupený statutárním orgánem/zmocněným zástupcem/zástupci [jméno a příjmení], [funkce], [jméno a příjmení], [funkce]

 

3. [Název smluvního partnera-příjemce]

IČ:

se sídlem [úplná adresa]

zastoupený statutárním orgánem/zmocněným zástupcem/zástupci [jméno a příjmení], [funkce], [jméno a příjmení], [funkce]

 

(dále jen „příjemci“)

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) v souladu s obchodním zákoníkem tuto

 

smlouvu o poskytnutí podpory na řešení programového projektu

 

Článek 1

Předmět smlouvy

 

1.                  Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelových finančních prostředků formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v rámci Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje a jeho  programu

[název a kód tématického/průřezového programu NPOVaV]

na řešení projektu

[název projektu a identifikační číslo projektu]

(dále jen ”podpora”)

2.                  Předmětem řešení projektu je [stručná charakteristika]. Cíle projektu, předpokládané výsledky a způsob ověření jejich dosažení jsou uvedeny v příloze I. této smlouvy.

3.                  Projekt bude realizován za podmínek této smlouvy v souladu se schváleným návrhem projektu, který je přílohou I. této smlouvy.

4.                  S výjimkou případu vyšší moci vyvinou příjemci veškeré nezbytné úsilí, aby dosáhli cílů uvedených v projektu a splnili veškeré závazky vůči poskytovateli.

 

Článek 2

Trvání smlouvy

 

1.                  Projekt bude řešen po dobu [počet] měsíců, počítáno ode dne zahájení řešení projektu. Příjemci jsou povinni zahájit řešení projektu do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2.                  Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

3.                  Smlouva je splněna dnem schválení závěrečné zprávy poskytovatelem.[2] Splněním pozbývá smlouva účinnosti s výjimkou odstavce 4.

Varianta při stanovení zádržného

Smlouva je splněna po schválení závěrečné zprávy dnem poskytnutí zádržného. Splněním pozbývá smlouva účinnosti s výjimkou odstavce 4.

4.                  I po splnění smlouvy zůstávají v platnosti její následující ustanovení:

a)                  článek 7 smlouvy,

b)                  článek 4 odst. 9 a 10 přílohy II.,

c)                  článek 7 přílohy II.,

d)                  článek 8 odst. 9 přílohy II.,

e)                  část B přílohy II.,

f)                   část D přílohy II.

 

Článek 3

Poskytnutá podpora

 

1.                  Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí [číslem] Kč ([slovně] korun českých).

2.                  Rozdělení podpory pro jednotlivé kalendářní roky řešení projektu a  rozdělení podpory mezi jednotlivé příjemce a spolupříjemce je uvedeno v příloze III. této smlouvy.

3.                  Podpora bude poskytovatelem poukázána na k tomu účelu zřízené bankovní účty příjemců. Podrobnosti jsou stanovené v příloze III. této smlouvy.

4.                  Každý z příjemců je povinen sdělit poskytovateli číslo tohoto bankovního účtu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.[3]

5.                  Splátka podpory pro rok [číslem] bude poskytnuta příjemcům do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a v následných letech řešení projektu dle této smlouvy každoročně do 1. března za podmínky, že příjemce řádně splnil závazky stanovené touto smlouvou.

Varianta při stanovení zádržného [4]

6.                  Poskytovatel poskytne v každoročních platbách část podpory ve výši 85 %. Poskytovatel si ponechá část podpory ve výši 15 % celkové podpory jako garanci plnění této smlouvy a poskytne ji příjemcům do [číslo] kalendářních dnů ode dne schválení závěrečného vyúčtování uznaných nákladů projektu poskytovatelem.

 

Varianta pro jednoletý projekt

1.                  Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí [číslem] Kč ([slovně] korun českých).

2.                  Rozdělení podpory mezi jednotlivé příjemce a spolupříjemce dle této smlouvy je uvedeno v příloze III.

3.                  Podpora bude poskytovatelem poukázána na k tomu účelu zřízené bankovní účty příjemců. Podrobnosti jsou stanovené v příloze III. této smlouvy.

4.                  Každý z příjemců je povinen sdělit poskytovateli číslo tohoto bankovního účtu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.[5]

5.                  Podpora bude poskytnuta příjemcům do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Varianta pro jednoletý projekt a při stanovení zádržného

6.                  Poskytovatel poskytne část podpory ve výši 85 %. Poskytovatel si ponechá část podpory ve výši 15 % celkové podpory jako garanci plnění této smlouvy a poskytne ji příjemcům do [počet] kalendářních dnů ode dne schválení závěrečného vyúčtování uznaných nákladů projektu poskytovatelem.

 

Článek 4

Uznané náklady projektu

 

1.                  Uznané náklady projektu se stanoví ve výši [číslem] Kč ([slovně] korun českých).

2.                  Uznané náklady poskytovatel schválil jako náklady nutné k realizaci projektu, které budou vynaloženy během jeho řešení. Výše uznaných nákladů nesmí být v průběhu řešení projektu změněny o více než [číslem] %.[6]

3.                  O změnu výše uznaných nákladů musí požádat příjemce nejpozději do 60 kalendářních dnů před koncem kalendářního roku, který předchází roku změny výše uznaných nákladů. Návrh na změnu musí být odůvodněn. Nastane-li změna okolností, které příjemce nemohl předvídat ani je nezpůsobil, požádá o změnu výše uznaných nákladů nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděl. Změna výše uznaných nákladů se provede písemným dodatkem k této smlouvě.

4.                  Specifikace uznaných nákladů, způsob jejich vedení, účtování a vykazování se stanoví v příloze II. této smlouvy.

 

Článek 5

Zprávy a doklady o nákladech

 

1.                  Zprávy a doklady o nákladech, které podle této smlouvy předkládá koordinátor nebo příjemci, se předkládají poskytovateli v [počet] vyhotoveních.

2.                  Periodické zprávy o postupu řešení projektu, závěrečná zpráva a příslušné doklady o nákladech zahrnují období [počet] měsíců, počítaných od zahájení projektu, přičemž první období končí [datum].

3.                  Koordinátor předloží poslední doklady o nákladech na koordinaci a celkové doklady o vynaložených nákladech projektu do 60 kalendářních dnů po uplynutí doby řešení projektu.

4.                  Bude-li řešení projektu ukončeno před termínem dle článku 2 odst. 1 této smlouvy, platí ustanovení o závěrečné zprávě/závěrečných zprávách, příslušných dokladech o nákladech pro období do termínu předčasného zastavení projektu.

 

Článek 6

Vlastnická práva k poznatkům a využití poznatků[7]

 

1.                  Vlastnická práva k poznatkům projektu upravuje příloha II. část B této smlouvy.

2.                  Vlastníky hmotného majetku, nutného k řešení projektu a pořízeného z poskytnuté podpory jsou příjemci nebo spolupříjemci v poměru stanoveném v příloze III. této smlouvy.

 

Varianta - úprava samostatnou smlouvou u aplikovaného výzkumu

1.                  Vlastnická práva k poznatkům projektu dle této smlouvy budou upravena samostatnou smlouvou mezi poskytovatelem a příjemci.

2.                  Smlouva dle odstavce 1 bude obsahovat:

a)                  vymezení poznatků a jejich srovnání s cíli projektu,

b)                  úpravu vlastnických a užívacích práv k poznatkům,

c)                  způsob použití poznatků a dobu, do které budou poznatky uplatněny,

d)                  rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob, jak s nimi bude nakládáno,

e)                  sankce za porušení smlouvy.

3.                  Návrh smlouvy předloží koordinátor poskytovateli v termínu stanoveném poskytovatelem.[8]

4.                  Vlastníky hmotného majetku, nutného k řešení projektu a pořízeného z poskytnuté podpory jsou příjemci nebo spolupříjemci v poměru stanoveném v příloze III. této smlouvy.

 

Článek 7

Spory smluvních stran

 

1.                  Spory smluvních stran vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení rozhodčím senátem tvořeným třemi rozhodci, pokud takové řešení není právními předpisy vyloučeno.

2.                  Jednoho z rozhodců jmenuje poskytovatel, jednoho příjemci. Takto jmenovaní rozhodci zvolí třetího, předsedajícího rozhodce.

3.                  Rozhodčí řízení se koná v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.

4.                  Rozhodčí řízení se koná v místě určeném rozhodci. Pokud místo konání rozhodci neurčí, koná se rozhodčí řízení v sídle poskytovatele.

 

Článek 8

Řešitel/řešitelé projektu

 

Osobou/osobami odpovědnou za odbornou úroveň projektu – řešitelem/řešiteli projektu je/jsou u jednotlivých příjemců

a)      u příjemce [název]

[jméno a příjmení, akademické tituly a vědecké hodnosti]

narozen [den, měsíc a rok narození]

b)      u příjemce [název]

[jméno a příjmení, akademické tituly a vědecké hodnosti]

narozen [den, měsíc a rok narození]

c)      u příjemce [název]

[jméno a příjmení, akademické tituly a vědecké hodnosti]

narozen [den, měsíc a rok narození]

 

Článek 9

Koordinátor projektu

 

Koordinátorem projektu, kterého určili příjemci vzájemnou dohodou a zmocnili jej k činnostem uvedeným v článku 2 odst. 1 přílohy II. je

[název jednoho z příjemců, sídlo, IČ, jméno zmocněného zástupce]

 

Článek 10

Používané právo

 

1.                  Tato smlouva se řídí českým právem.

2.                  Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), a obchodním zákoníkem.

 

Článek 11

Zvláštní ustanovení

 

[Pro tuto smlouvu neplatí žádné zvláštní podmínky.]

[Pro tuto smlouvu platí následující zvláštní podmínky.]

[Zvláštní podmínky platné pro tuto smlouvu jsou uvedeny v příloze IV.]

[Kromě zvláštních podmínek uvedených v příloze IV. platí pro tuto smlouvu ještě následující zvláštní podmínky.]

 

Článek 12

Změny

 

1.                  Smlouva a přílohy mohou být změněny pouze písemnými po sobě číslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými zmocněnými zástupci smluvních stran. Ústní dohody nejsou pro smluvní strany závazné.

2.                  Nestanoví-li tato smlouva jinak, musí být návrh dodatku doručen poskytovateli nejpozději dva měsíce před termínem ukončení řešení projektu.

 

Článek 13

Závěrečná ustanovení

 

1.                  Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

a)                  příloha I. – Projekt,

b)                  příloha II. – Všeobecné podmínky,

c)                  příloha III. – Rozdělení podpory mezi jednotlivé příjemce a spolupříjemce, stanovení poměru účasti na řešení projektu,

d)                  příloha IV. – Zvláštní podmínky pro program,

e)                  příloha V. – Zvláštní podmínky pro projekt.

2.                  Ustanovení této smlouvy mají přednost před ustanoveními přílohy I.

3.                  Zvláštní podmínky uvedené v příloze IV. mají přednost před všemi ostatními podmínkami této smlouvy.

4.                  Tato smlouva se vyhotovuje v [PočetN] číslovaných stejnopisech, z nichž [PočetN] obdrží poskytovatel a [PočetN] každý z příjemců.

 

V Praze dne:

Poskytovatel:

V …………… dne:

Příjemce:

 

V …………… dne:

Příjemce:

 

V …………… dne:

Příjemce:


Příloha IV.3.1

Všeobecné podmínky k návrhu Vzorové smlouvy o poskytnutí podpory programovému projektu (Příloha II Vzorové smlouvy)

 

Část A: Provedení projektu

Článek 1

Definice pojmů

 

1.                  „Příjemcem“ je organizační složka státu, právnická osoba nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto.

2.                  „Spolupříjemcem“ je organizační složka státu, právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž podíl na projektu byl vymezen v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o řešení části projektu.

3.                  „Koordinátor“ je ten z příjemců, který je na základě smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi příjemci uvedené v návrhu projektu oprávněn jednat jménem příjemců ve věcech uvedených v článku 2 odst. 1 této přílohy.

4.                  „Vedlejší smlouva“ je smlouva mezi příjemcem a jedním nebo několika dodavateli, která je uzavřena na dodávku služeb nebo zařízení výlučně pro projekt.

5.                  „Dodavatel“ je právnická osoba nebo fyzická osoba, která uzavřela vedlejší smlouvu.

6.                  „Projekt“ je souhrn (komplex) prací uvedený v příloze I.

7.                  „Program“ je soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů výzkumu a vývoje formulovaných poskytovatelem, které poskytovatel vyhlašuje ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji nebo v rámci zadání veřejné zakázky.

8.                  „Zahájení projektu“ je den, kdy bylo zahájeno řešení projektu dle článku 2 odst. 1 smlouvy.

9.                   „Den splnění“ je den stanovený v článku 2 odst. 3 smlouvy.

10.                „Podklady o projektu“ jsou zprávy a doklady (průkazy) o nákladech, uvedené v článku 5 smlouvy a v článku 5 této přílohy, jakož i všechny takto označené dokumenty v příloze I. této smlouvy.

11.               „Vyšší moc“ je nepředvídatelná a nepřekonatelná událost, která ovlivňuje provádění projektu u jednoho nebo několika příjemců.

12.                „Poznatky“ jsou výsledky a informace ze všech projektů, které jsou realizovány v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). K poznatkům dále patří autorská práva a práva k výsledkům na základě návrhu patentu nebo jeho udělení, užitných vzorů, průmyslových vzorů, chráněných druhů a dalších rozhodnutí nebo jinak srovnatelných ochranných opatření.

13.               „Vnesená práva“ jsou poznatky[9] a informace, které jsou vlastnictvím příjemců před uzavřením této smlouvy nebo které příjemci získají paralelně, avšak mimo provádění této smlouvy, a které jsou nezbytné pro provedení (realizaci) projektu. K vneseným právům patří autorská práva a práva k výsledkům na základě návrhu patentu nebo jeho udělení, užitných vzorů, průmyslových vzorů, chráněných druhů a dalších rozhodnutí nebo jinak srovnatelných ochranných opatření.

14.               „Přístupová práva“ jsou licence a práva na využití poznatků nebo vnesených práv.

15.               „Zaměstnanecké dílo“ je předmět autorského nebo průmyslového práva, jehož autorem nebo původcem je osoba v pracovně právním vztahu k příjemci nebo spolupříjemci.

16.               „Využití“ je přímé nebo nepřímé použití poznatků k výzkumným nebo komerčním účelům.

17.               „Komerční využití“ je přímé nebo nepřímé použití poznatků pro vývoj výrobku nebo technologie a jejich uplatnění na trhu nebo pro koncepci a poskytování služby.

18.               „Rozšiřování“ je uvedení poznatků ve známost všemi vhodnými prostředky (kromě publikace formálně chráněných poznatků) za účelem vědecko technického pokroku.

19.               „Plán na rozšiřování a využití“ je příjemci předpokládané využití poznatků, jejichž dosažení se předpokládá v jejich návrhu projektu.

20.               „Plán na realizaci technologie“ je zpráva, která obsahuje souhrn (stručný popis) projektu, vymezení poznatků, jejich srovnání s cíli projektu, úpravu práv k poznatkům, záměry příjemců o způsobu a době využití poznatků a odkaz, jak dalece byly záměry ke dni předložení plánu na realizaci technologie již uskutečněny.

21.               „Oprávněný zájem“ označuje každý zájem příjemce jako organizace, který může být prokázán v případech uvedených v této příloze. Podmínkou je, že příjemce prokáže, že nerespektování tohoto zájmu by mu přineslo konkrétní a nepřiměřené škody.

22.               „Uznanými náklady“ jsou takové náklady ve výzkumu a vývoji, které poskytovatel schválí jako nutné pro řešení projektu a které budou vynaloženy během jejich řešení, jsou zdůvodněné, prokazatelné a přiřazené ke schváleným činnostem.

 

Článek 2

Řízení projektu

 

1.                  Koordinátor zajišťuje vědeckou (odbornou), finanční a administrativní koordinaci projektu. V rámci toho

a)                  jedná jako zprostředkovatel mezi příjemci a poskytovatelem; jeho úkolem je především předávat poskytovateli všechny podklady, které se týkají projektu a veškerou korespondenci o projektu,

b)                  informuje poskytovatele o skutečném zahájení prací,

c)                  zajišťuje kontakt s řešiteli u jednotlivých příjemců,

d)                  předává poskytovateli

i)                    doklady o nákladech sestavené podle článku 5 smlouvy a článku 5 této přílohy, a

ii)                  periodické zprávy o postupu řešení projektu, závěrečnou zprávu/závěrečné zprávy a další zprávy, připravené podle článku 5 smlouvy a článku 5 této přílohy, po připojení údajů od příjemců a ověření, zda údaje (podklady) odpovídají vynaloženým nákladům,

iii)                 plán na realizaci technologie podle článku 15 této přílohy a podklady o projektu, pokud příloha I této smlouvy nestanoví jinak,

iv)                informuje příjemce o každé okolnosti, která by mohla podstatně ovlivnit projekt a o které se dozví, jako např. o každé změně spolupříjemců, dodavatelů, o každé změně forem kontroly (řízení) některého z příjemců a o každé okolnosti, která by mohla ovlivnit podmínky účasti na řešení projektu.

2.                  Nemůže-li koordinátor plnit své závazky, může poskytovatel jmenovat po dohodě s ostatními příjemci některého z nich novým koordinátorem.

3.                  Příjemci

a)                  přijímají opatření pro řádné provádění svých prací stanovených v příloze I.,

b)                  informují koordinátora o každé okolnosti, která by mohla podstatně ovlivnit projekt, o každé změně kontrolních (řídicích) postupů u příjemce a o každé okolnosti, která by mohla ovlivnit podmínky účasti na řešení projektu,

c)                  uchovávají řádně podepsané originály všech smluv týkajících se řešení projektu,

d)                  předávají koordinátorovi nezbytné údaje pro přípravu zpráv podle článku 5 smlouvy a této přílohy, jakož i příslušné doklady o vynaložených nákladech; stejně, postupují i u ostatních podkladů o projektu, pokud v příloze I. není uvedeno jinak,

e)                  informují koordinátora o uzavřených smlouvách se spolupříjemci a dodavateli a o jejich plnění

f)                   informují koordinátora o opatřeních podle článku 16 této přílohy, která podnikly pro uskutečnění plánu na realizaci technologie a o každé podstatné změně tohoto plánu. Předávají všechny údaje, které jsou podle článku 15 této přílohy potřebné pro schválení plánu na realizaci technologie,

g)                  zúčastňují se jednání, která byla svolána za účelem kontroly, sledování a hodnocení projektu,

h)                  překládají poskytovateli všechny požadované údaje o řádném plnění smlouvy.

4.                  Poskytovatel si může zajistit pro jednání uvedená v odstavci 3 písm. g) pomoc nezávislých odborných poradců, jmenovaných podle článku 6 této přílohy.

 

Článek 3

Účast třetích stran

 

1.                  Spolupříjemci, s nimiž budou k řešení projektu uzavřeny smlouvy o řešení části projektu, jsou uvedeni v příloze I. Smlouvy je příjemce povinen uzavřít nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2.                  Výše podpory pro jednotlivé spolupříjemce pro jednotlivé kalendářní roky řešení projektu je uvedena v příloze III.

3.                  Příjemce je povinen poskytnout spolupříjemci příslušnou část podpory dle přílohy III. nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel podporu od poskytovatele. Není-li v této lhůtě uzavřena smlouva mezi příjemcem a spolupříjemcem dle odstavce 1, poskytne příjemce spolupříjemci příslušnou část podpory do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření uvedené smlouvy.

Varianta – spolupříjemcem je organizační složka státu

Příjemce je povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel podporu od poskytovatele, dát pokyn k poskytnutí příslušné části podpory spolupříjemci dle přílohy III. Není-li v této lhůtě uzavřena smlouva mezi příjemcem a spolupříjemcem dle odstavce 1, dá příjemce pokyn k poskytnutí příslušné části podpory spolupříjemci do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření uvedené smlouvy.

4.                  Každý příjemce odpovídá za to, že spolupříjemci, s nimiž uzavřel smlouvu o řešení části projektu,

a)                  vyhoví podmínkám této přílohy, jako kdyby byli příjemci – signatáři této smlouvy,

b)                  získají kromě minima duševních práv, jak je uvedeno v části B této přílohy, i další přiměřená a spravedlivá práva na výsledky výzkumu v rozsahu, který odpovídá jejich příspěvku na projekt.

5.                  Dodavatele, s nimiž budou k řešení projektu uzavřeny vedlejší smlouvy, jsou uvedeni v příloze I. Případní další dodavatelé, jejichž plnění je potřebné k řešení projektu a kteří nejsou uvedeni v této smlouvě, musí být vybráni podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6.                  Náklady všech dodavatelů nesmějí překročit bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele v souhrnu 20 % z poskytnuté podpory na projekt dle této smlouvy.

7.                  Příjemce odpovídá za to, že

a)                  smlouvou o řešení části projektu budou upravena práva a povinnosti spolupříjemců ve vztahu k poznatkům a přístupovým právům obdobně úpravě těchto práv a povinností u příjemců s přihlédnutím k podílu spolupříjemce na řešení projektu,

b)                  smlouvy o řešení části projektu a vedlejší smlouvy budou obsahovat ustanovení, dávající poskytovateli stejná práva kontroly spolupříjemců a dodavatelů ve vztahu k projektu, jaká má poskytovatel vůči příjemcům.

 

Článek 4

Poskytnutí podpory

 

1.                  Podporu poskytovatel poskytne v souladu s čl. 3 této smlouvy.

2.                  Není-li řešení projektu během 60 kalendářních dnů ode dne poskytnutí první platby skutečně zahájeno, může poskytovatel

a)                  neakceptuje-li příjemcem nově navrhovaný termín zahájení projektu, od smlouvy odstoupit, nebo

b)                  uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši dvojnásobku diskontní sazby zvýšené o 2 % p.a.; smluvní pokuta se počítá za období od 61 dne po poskytnutí první platby podpory do dne zahájení řešení projektu.

3.                  Je-li řešení projektu zahájeno s opožděním, v jehož důsledku nebude na řešení projektu vyčerpána část podpory určená pro příslušný kalendářní rok a nevyčerpané prostředky budou vráceny na příjmový účet poskytovatele, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši [číslo] % z vrácené částky.

4.                  Podporu pro jednotlivé roky řešení projektu poskytovatel poskytne za podmínky, že příjemce řádně plnil závazky z této smlouvy, zejména předložil periodické zprávy o postupu řešení projektu, příslušné doklady o vynaložených nákladech nebo jiné podklady o projektu a tyto byly schváleny nebo jsou podle článku 5 části C odst. 2 této přílohy považovány za schválené.

5.                  Příjemce se zavazuje poskytnout příslušnou část podpory spolupříjemci dle této smlouvy pouze za podmínky, že spolupříjemce řádně plnil závazky ze smlouvy o řešení části projektu.

6.                  Platby se považují za provedené dnem, kdy jsou připsány na účet příjemců.[10]

7.                  Při prodlení poskytovatele s poskytnutím podpory dle odstavce 1 o více než dva měsíce mohou postižení příjemci požadovat úrok z prodlení. Úrok se stanoví ve výši dvojnásobku diskontní sazby. Úroky se počítají za období od posledního dne lhůty pro zaplacení do dne připsání platby na účet příjemce.

8.                  Při podezření z podvodu nebo při významnějším narušování finančních postupů ze strany některého z příjemců může poskytovatel pozastavit platby, a to do dne rozhodnutí příslušných orgánů.

9.                  V případě použití podpory poskytovatele nebo její části na jiný účel než stanoví tato smlouva, je příjemce povinen neoprávněně použité prostředky vrátit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy takové porušení sjednaného užití podpory bylo oznámeno poskytovatelem příjemci, a to na účet u ČNB, z něhož byly prostředky čerpány v daném roce, nebo na příjmový účet poskytovatele u ČNB č.ú. [číslo účtu], jde-li o prostředky čerpané v předchozích letech.

10.               V případech, kdy byly po ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy vůči všem příjemcům nebo některému z příjemců při finanční kontrole zjištěny závažné finanční nesrovnalosti nebo podvod, může poskytovatel od příjemce požadovat vrácení celé poskytnuté podpory. Vrácená podpora bude zatížena smluvní pokutou ve výši dvojnásobku diskontní sazby zvýšené o 2 % p.a. Smluvní pokuta se počítá ode dne připsání poskytnuté podpory, která má být vrácena, do dne jejího vrácení.

 

Článek 5

Předkládání podkladů o projektu

 

A. Zprávy

1.                  Příjemci předkládají poskytovateli prostřednictvím koordinátora ke schválení následující zprávy:

a)                  periodické zprávy o postupu řešení projektu, tj. zprávy o postupu prací, vynaložených prostředcích, případných odchylkách od plánu práce a o dosažených výsledcích za uplynulé období,

b)                  neperiodické zprávy o dosažení dílčích cílů projektu, tj. zprávy o jednotlivých výsledcích, u nichž byly zahájeny kroky k zajištění právní ochrany či jejich publikování, případně budou jako vlastnické informace předmětem komerčního využití, a to podle jejich povahy,

c)                  další (dodatečné) zprávy s informacemi vyžadovanými podle této smlouvy,

d)                  redakčně upravené periodické a závěrečné zprávy ve formě vhodné pro poskytovatele a příjemce k publikování;. pokud mohou být publikovány úplné periodické a závěrečné zprávy, nebudou vyžadovány redakčně upravené zprávy,

e)                  závěrečnou zprávu o všech pracích, cílech, výsledcích a závěrech se shrnutím všech těchto uvedených bodů; závěrečná zpráva vhodná (přípustná) pro publikování musí být zpracována tak, aby poskytla třetím stranám natolik dostatečnou informaci o výsledcích, že mohou požádat o licenci na poznatky,

f)                   plán na realizaci technologie.

2.                  Zprávy uvedené v písmeni a) až c) a v písmeni e) nesmějí být zveřejněny v plném znění; dodatečně musí být předloženy ve formě uvedené v písmeni e), která příjemcům umožní výsledky publikovat. Obsah (struktura) zprávy a termíny (lhůty) pro jejich odevzdání musí splňovat pokyny poskytovatele. Kvalita zpráv pro publikování musí být taková, že umožní přímou reprodukci. Plán na realizaci technologie musí obsahovat údaje uvedené v článku 16 této přílohy.

 

B. Prokázání nákladů (doklady)

1.                  Příjemci předávají doklady k prokázání nákladů prostřednictvím koordinátora poskytovateli ve formě stanovené touto smlouvou.

2.                  Příjemce, který v rámci řešení projektu nedostává žádné prostředky od poskytovatele, musí přesto předkládat přehledy o vynaložených prostředcích v rámci projektu a o provedených pracích a dosažených poznatcích.

 

C. Společná ustanovení

1.                  Každá zpráva bude předložena nejpozději do 30 kalendářních dnů od dne ukončení etapy, o které se podává zpráva. Periodické zprávy o postupu řešení projektu budou předkládány nejpozději každých 12 měsíců nebo mimořádně mimo tuto periodicitu ve zvláštních případech podle uvážení koordinátora nebo na vyžádání ze strany poskytovatele. Závěrečná zpráva bude předložena nejpozději do 60 kalendářních dnů po ukončení řešení projektu nebo po dokončení prací, jestliže dojde k předčasnému zastavení projektu.

2.                  Nevyjádří-li se poskytovatel k předloženým materiálům o projektu do 60 kalendářních dnů po jejich obdržení, potom se tyto materiály považují za schválené, s výjimkou plánu na realizaci technologie.

3.                  Pro předkládání a schvalování plánu na realizaci technologie platí lhůty stanovené v článku 15 této přílohy.

4.                  Poskytovatel si vyhrazuje právo zadržet část a ve výjimečných případech i celou finanční podporu až do příštího zúčtovacího období, pokud nebyly předloženy doklady k prokázání nákladů, periodická zpráva o postupu řešení projektu nebo ostatní podklady ve lhůtách stanovených touto smlouvou.

Varianta při stanovení zádržného

5.                  Poskytovatel se může rozhodnout, že neuhradí část podpory ve výši 15 %, kterou si ponechal podle článku 3 odst. 6 smlouvy, jestliže mu nebyly poskytnuty ani ve lhůtě jednoho měsíce od doby, kdy poskytovatel upozornil, že chybí, tyto podklady:

a)                  plán na realizaci technologie,

b)                  prokázání nákladů za poslední období (etapu) řešení projektu,

c)                  závěrečná zpráva.

 

Článek 6

Odborní poradci

 

1.                  Poskytovatel může jmenovat odborné poradce, kteří mu poskytnou pomoc při kontrole, sledování a hodnocení řešení projektu podle tohoto rozhodnutí v souladu se článkem 2 odst. 4 této přílohy.

2.                  Poskytovatel odborné poradce písemně zaváže k zachovávání mlčenlivost o informacích, které jim budou poskytnuty, a k závazku nevyužívat tyto informace ve prospěch svůj nebo třetích osob.

3.                  Poskytovatel seznámí příjemce se jmenováním odborných poradců a umožní příjemcům vznést připomínky vůči osobám odborných poradců. Poskytovatel posoudí námitky příjemců a shledá-li je oprávněnými, odvolá jmenovaného odborného poradce a navrhne jiného.[11]

 

Článek 7

Ručení

 

1.                  Ručení příjemců za ztráty nebo škody každého druhu, které jim vzniknou při plnění této smlouvy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Příjemci ručí společně a nerozdílně.

2.                  Příjemci provádějí všechna nezbytná opatření k tomu, aby příjemce, který porušil smlouvu, vykonal všechny práce stanovené projektem. Nemohou však od takového smluvního partnera vyžadovat vrácení dlužného příspěvku (obnosu). Tento obnos je společným dluhem za porušení smlouvy.

3.                  Opatření přijímaná v případě vyšší moci se upravují dohodou mezi smluvními stranami.

4.                  Poskytovatel nemůže ručit za jednání nebo naopak nečinnost příjemců. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které spočívají na poznatcích dosažených v rámci projektu.

5.                  Příjemci se zavazují, že odškodní třetí strany v případě vzneseného požadavku za škody, které vznikly jednáním nebo naopak nečinností příjemců nebo za škody z výrobků nebo služeb založených na poznatcích získaných v rámci projektu. Podmínkou ručení je, že příjemci přispěli k příslušným škodám nebo že za ně odpovídají.

6.                  Prokáže-li třetí strana své nároky spojené s prováděním této smlouvy vůči poskytovateli, jsou příjemci, kteří by mohli být považováni za odpovědné, povinni poskytovateli pomoci.

7.                  Prokáže-li třetí strana své nároky vůči některému z příjemců, může jim poskytovatel, aniž by byl dotčen odstavec 1, pomoci. Podmínkou je, aby příslušný příjemce poskytovatele o pomoc písemně požádal. Náklady, které poskytovateli v souvislosti s pomocí vzniknou, jdou k tíži příslušného příjemce.

 

Článek 8

Ukončení smlouvy

 

1.                  Příjemci mohou společně a jednomyslně stejně jako poskytovatel sám, vypovědět smlouvu nebo účast jakéhokoliv příjemce na této smlouvě ze závažných technických nebo ekonomických důvodů, které podstatně ovlivňují projekt, nebo v případě, kdy se výrazně sníží možnost využití poznatků projektu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi.

2.                  Příjemce může odstoupit od smlouvy a tím i z řešení projektu, jestliže s tímto odstoupením vyslovili písemně souhlas ostatní příjemci a pokud toto neovlivní podmínky, za kterých byla smlouva uzavřena. Příjemce nemůže odstoupit od smlouvy v nevhodné době a k újmě ostatních účastníků této smlouvy. Pokud by se ostatní příjemci zavázali převzít v plném rozsahu závazky odstupujícího při realizaci projektu, je možné odstoupení i v tomto případě.

3.                  Poskytovatel může odstoupit[12] od smlouvy, jestliže

a)                  řešení projektu nebylo zahájeno do 60 kalendářních dnů po vyplacení první části podpory a nově navrhovaný termín zahájení řešení nebyl poskytovatelem akceptován,

b)                  příjemce nedostál v plném rozsahu svým závazkům ani poté, co jej poskytovatel nebo koordinátor písemně vyzvali, aby své závazky splnil nejpozději do 30 kalendářních dnů,

c)                  poskytovatel dospěje k názoru, že projekt již není prokazatelně nezbytný pro realizaci programu,

d)                  u příjemce došlo ke změnám kontroly (řízení), které by mohly podstatně ovlivnit projekt nebo zájmy poskytovatele,

e)                  při zahájení konkursního řízení nebo řízení o likvidaci, které vede k přechodnému nebo definitivnímu ukončení činnosti příjemce,

f)                   při vážných věcných nebo finančních nesrovnalostech na straně příjemce.

4.                  Poskytovatel odstoupí od smlouvy v následujících případech:

a)                  příjemce poskytl klamavé údaje nebo se dopustil záměrného opomenutí s cílem získat finanční podporu poskytovatele nebo jinou výhodu ze smlouvy,

b)                  příslušný příjemce nepředložil svou část plánu na realizaci technologie (individuální plán) v termínu stanoveném v článku 16 odst. 2 této přílohy a nepředložil tento plán ani do 30 kalendářních dnů poté, co jej k tomu poskytovatel vyzval.

5.                  Rozhodnutí o odstoupení poskytovatel sdělí příjemci písemně se sdělením důvodů.

6.                  Kopie písemného vyhotovení rozhodnutí o odstoupení zašle poskytovatel v případě odstoupení od smlouvy s jedním s příjemců koordinátorovi a ostatním příjemcům.

7.                  Příjemce po obdržení rozhodnutí o odstoupení poskytovatele od smlouvy provede všechna nezbytná opatření k tomu, aby své závazky při řešení projektu zcela zrušil.

8.                  Při odstoupení ve vztahu k jednomu příjemci upraví poskytovatel výši finanční podpory dle uznaných nákladů za poskytovatelem schválené výstupy (poznatky, podklady) z projektu a z uznaných nákladů, o kterých se před termínem, v němž došlo k odstoupení, předpokládalo v dobré víře, že budou později schváleny.

9.                  Při odstoupení od smlouvy

a)                  podle odstavce 3 písm. a) a odstavce 4 písm. a) je příjemce povinen vrátit poskytnutou podporu v plné výši;. prostředky požadované k vrácení budou zatíženy smluvní pokutou ve výši dvojnásobku diskontní sazby zvýšené o 2 % p.a.; smluvní pokuta se počítá za období od obdržení podpory do jejího vrácení,

b)                  podle odstavce 3 písm. b) až f) a odstavce 4 písm. b) mohou být uhrazeny jen uznané náklady za poskytovatelem schválené výstupy (poznatky, podklady) z projektu, kterých bylo dosaženo před vznikem důvodu pro odstoupení od smlouvy; dále mohou být uhrazeny i uznané náklady, které byly vynaloženy v dobré víře a uznány za platné před termínem odstoupení.

 

ČÁST B - Duševní a průmyslové vlastnictví

Článek 9

Práva k poznatkům

 

1.                  Osobnostní autorská práva a právo na původcovství poznatků náleží příjemcům a spolupříjemcům, kteří jich dosáhli při provádění prací na projektu.

2.                  Získalo-li poznatky více příjemců, upraví mezi sebou a v souladu s touto smlouvou podíl na majetkových právech. Podíl vymezí i ve vztahu ke spolupříjemcům.

3.                  Mohou-li si u některého z příjemců činit nároky na práva k poznatkům třetí osoby, musí příjemce provést taková opatření nebo uzavřít takové smlouvy, aby tato práva byla vykonávána v souladu s jeho vlastními závazky vyplývajícími z této smlouvy.

4.                  Postoupí-li příjemce majetková práva k poznatkům třetím osobám, zajistí odpovídajícími opatřeními nebo smlouvami, aby jeho smluvní závazky přešly na nového nositele práv tak, aby byly zajištěny zájmy poskytovatele vyplývající z této smlouvy.

 

Článek 10

Ochrana poznatků

 

1.                  Příjemci vlastnící poznatky, které mohou být využity, zajistí, že tyto poznatky v případě společného vlastnictví budou přiměřeně a účinně chráněny. Podrobnosti a dobu ochrany stanoví v plánu na realizaci technologie.

2.                  Příjemce může bez ohledu na druh nosiče údajů publikovat informace o poznatcích, ke kterým má majetková práva, pokud publikováním není dotčena jejich ochrana. Součástí publikování informace o poznatcích musí být informace o podpoře poskytovatele v rámci této smlouvy.

3.                  Ostatní příjemci z této smlouvy musí být o záměru a o předpokládaném termínu zveřejnění včas a předem informování. Pokud do 30 kalendářních dnů požádají o kopii zamýšleného zveřejnění, musí jim být poskytnuta. V případě odůvodněných námitek, že zveřejnění by mohlo ovlivnit ochranu poznatků dle odstavce 1, mohou proti zveřejnění protestovat do 30 kalendářních dnů po obdržení kopie zamýšleného zveřejnění.

 

Článek 11

Využití poznatků

 

1.                  Příjemci jsou povinni si zajistit majetková práva k poznatkům, které jsou předmětem využití dle této smlouvy.

2.                  Příjemci se zavazují, že poznatky, ke kterým mají majetková práva, je využijí nebo umožní jejich využití ve lhůtě stanovené v plánu na realizaci technologie, a to v souladu se zájmy poskytovatele při respektování nezbytné ochrany práv duševního vlastnictví a mlčenlivosti. K využití poznatků je nutný písemný souhlas poskytovatele.

3.                  Lhůta na využití poznatků dle plánu na realizaci technologie nesmí být delší než lhůta stanovená právními předpisy pro užití zaměstnaneckých děl zaměstnavateli autorů nebo původců.[13]

4.                  Nevyužije-li příjemce poznatky nebo neumožní-li využití poznatků ve stanovené lhůtě a nedohodne-li se s poskytovatelem jinak, může poskytovatel požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši [číslo] % z poskytnuté podpory.

5.                  Podrobnosti využití poznatků jsou stanoveny v  plánu na realizaci technologie.

6.                  Obdobně ustanovení článku 10 a 11 této přílohy upraví příjemce ochranu poznatků spolupříjemce a využití poznatků spolupříjemcem ve smlouvě o řešení části projektu.

 

Článek 12

Všeobecné zásady poskytnutí přístupových práv

 

1.                  Přístupová práva jsou poskytována na základě licenčních smluv, které mají zaručit, že práva budou využívána výlučně jen k předpokládanému účelu a při zachování odpovídajících podmínek mlčenlivosti.

2.                  Bez souhlasu příjemce nebo spolupříjemce, který poskytuje přístupová práva, nelze použít tato práva poskytováním sublicencí.

3.                  Právo na přístup k vneseným právům lze poskytnout jen tehdy, jestliže je příslušný příjemce oprávněn takové právo poskytnout.

4.                  Náklady související s převodem přístupových práv jdou k tíží toho, komu jsou práva poskytována.

 

Článek 13

Přístupová práva za účelem provedení projektu

 

1.                  Příjemci mají právo na přístup k poznatkům, které jsou potřebné pro jejich práce v rámci projektu. Toto právo je jim vymezeno jako bezplatné.

2.                  Spolupříjemci mají právo na přístup k poznatkům, které jsou potřebné pro jejich práce v rámci projektu. Toto právo je jim poskytováno bezplatně.

3.                  Dodavatelům zúčastněným na projektu jsou přístupová práva poskytována za zvýhodněných podmínek.

4.                  Příjemci mají právo na přístup k vneseným právům. Toto právo je jim poskytováno za zvýhodněných podmínek.

5.                  Spolupříjemci mají právo na přístup k vneseným právům, která jsou potřebná pro jejich práce v rámci projektu. Toto právo je jim poskytováno za zvýhodněných podmínek příjemci, kteří nad nimi vykonávají odborný dohled, nebo ostatními smluvními partnery.

6.                  Právo na přístup za účelem řešení projektu ve smyslu odstavce 1 a 2 je časově omezeno takto:

a)                  na dobu řešení projektu v případech, kdy jde o příjemce nebo spolupříjemce,

b)                  na dobu, kdy je příjemce nebo spolupříjemce smluvním partnerem v jiném projektu ve stejném specifickém programu.

 

Článek 14

Přístupová práva za účelem využití poznatků

 

1.                  Příjemce má nárok na přístupová práva ke všem poznatkům získaným v rámci projektu za účelem jejich využití. Toto právo je mu udělováno bezplatně.

2.                  Příjemce, který není podnikatelem a není schopen využít své vlastní poznatky, může právo na přístup k těmto poznatkům poskytnout ostatním příjemcům dle této smlouvy, a to za úplatu nebo jiných specifických podmínek, které musí být přiměřené přínosu těchto partnerů pro projekt a potenciálu poznatků pro využití. Tento příjemce nevyužívá poznatků ke komerčnímu využití. Dojednání podmínek nesmí zpozdit poskytnutí přístupových práv.

3.                  Spolupříjemci mají právo na přístup k poznatkům, které potřebují pro využití poznatků, které sami získali při řešení projektu. Toto právo je jim za zvýhodněných podmínek zabezpečeno příjemci, kteří nad nimi mají odborný dohled. Dodavatelům jsou přístupová práva za účelem využití poznatků poskytována za tržních podmínek.

4.                  Příjemci mají právo na přístup k vneseným právům v rozsahu, v jakém je potřebují k využití poznatků, získaných v rámci projektu. Toto přístupové právo je poskytováno za zvýhodněných podmínek.

5.                  Budou-li poskytnuta přístupová práva uvedená v odstavci 1 a 3 pro využití poznatků v navazujícím výzkumu, může být požadován dostatečně zdůvodněný návrh a uzavření zvláštní dohody. Tato dohoda má zajistit, že poskytnutá práva budou využita výlučně k předpokládanému účelu při zachování odpovídajících závazků o důvěrnosti. Poskytnutí přístupových práv v tomto případě nezahrnuje právo na poskytování sublicencí. Právo na poskytování sublicencí je možné udělit jen se souhlasem smluvních partnerů, kteří přístupové právo k poznatkům poskytli.

6.                  Právo přístupu za účelem využití dle odstavce 1 až 3, může být nárokováno během následujících lhůt:

a)                  5 let po ukončení řešení projektu, pokud se v plánu na realizaci technologie nepočítá s dobou delší,

b)                  2 roky po ukončení řešení projektu, ke kterému žadatel o práva přispěl, pokud tento žadatel byl příjemcem v jiném projektu ve stejném specifickém programu.

7.                  Nejsou-li poznatky využity ve lhůtách uvedených v odstavci 6, je příjemce povinen poskytnout poznatky všem zájemcům za běžných tržních podmínek.

Varianta pro případ financování projektů výzkumu a vývoje z veřejných prostředků v rozsahu nad 50 % uznaných nákladů

Přístupová práva jsou poskytována za účelem využití poznatků za tržních podmínek všech zájemcům o jejich využití.

 

Článek 15

Plán na realizaci technologie

 

1.                  Plán na realizaci technologie předkládá koordinátor poskytovateli nejpozději

Varianta I

do [datum]

Varianta II

ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

2.                  Plán na realizaci technologie naznačí všechny možné nároky na práva na poznatky a závěry na využití (včetně časového harmonogramu) s respektováním zvyklostí v České republice, včetně zvyklostí pro transfer technologie do malých a středních podniků a podpory vědních oborů.

3.                  Plán na realizaci technologie je posuzován a schvalován s ohledem jak na zájmy poskytovatele a smlouvy uzavřené poskytovatelem, tak i na zájmy příjemců a spolupříjemců. Příjemci proto na vyžádání předkládají poskytovateli podklady, které považují za účelné. Podklady se předkládají na libovolných nosičích údajů.

4.                  Plán na realizaci technologie se považuje za schválený, jestliže poskytovatel do 60 kalendářních dnů po jeho předložení nevznese žádné námitky.

5.                  Příjemci informují poskytovatele prostřednictvím koordinátora o postupu využití poznatků nejpozději po uplynutí lhůt stanovených v plánu na realizaci technologie.

6.                  Každou změnu plánu na realizaci technologie, která by podstatněji měnila podmínky využití, musí chválit poskytovatel. Změny se považují za schválené, jestliže poskytovatel do jednoho měsíce po jejich předložení nevznese žádné námitky.

 

Článek 16

Obsah plánu na realizaci technologie

 

1.                  Plán na realizaci technologie obsahuje stručný popis projektu, vymezení poznatků, jejich srovnání s cíli projektu, úpravu práv k poznatkům, záměry příjemců o způsobu a době využití poznatků a odkaz, jak dalece tyto záměry již byly uskutečněny.

2.                  Předpokládané záměry příjemců a spolupříjemců na využití poznatků, ale i stav těchto záměrů předkládá každý příjemce koordinátorovi samostatně ve lhůtě 30 kalendářních dnů před termínem dle článku 15 odst. 1 této přílohy.

3.                  Záměr musí obsahovat především následující údaje:

a)                  dosažená a plánovaná ochranná opatření a dosavadní kroky provedené ve věci ochrany a dobu ochrany,

b)                  nezbytné údaje pro hodnocení, jak byla splněna ustanovení o využití poznatků,

c)                  předběžný časový plán a přehled plánovaných prostředků na provedení tohoto plánu,

d)                  odchylky proti plánu na rozšiřování a využití poznatků.

 

Článek 17

Poskytování informací

 

1.                  Příjemce je povinen zveřejnit pravdivé a včasné informace o projektu a získaných poznatcích.

2.                  Příjemce plní povinnost poskytování informací podle odstavce 1 prostřednictvím poskytovatele, kterému předává údaje o projektech nebo výzkumných záměrech nebo údaje o získaných poznatcích ke zveřejnění prostřednictvím informačního systému výzkumu a vývoje.

3.                  Při změně této smlouvy je příjemce povinen předat poskytovateli informace o změně údajů zveřejňovaných v informačním systému výzkumu a vývoje.

4.                  Formu předání informací a lhůty pro předání informací dle odstavce 1 a 2 stanoví poskytovatel.

 

Článek 18

Zachování mlčenlivosti

 

1.                  Smluvní strany jsou povinny zajistit mlčenlivost o údajích, podkladech a vnesených právech, které jim jako důvěrné byly poskytnuty a jejichž předání dalším subjektům by mohlo být pro toto, kdo je poskytl, nevýhodné.

2.                  Závazek mlčenlivosti končí

a)                  pokud se obsah těchto údajů, podkladů a vnesených práv stane veřejně přístupným, a to na základě jiných prací prováděných mimo rámec této smlouvy nebo na základě opatření, která nesouvisejí s těmito smluvními pracemi,

b)                  sdělením těchto údajů, podkladů a vnesených práv bez požadavku mlčenlivosti nebo pozdějším odvoláním požadavku mlčenlivosti těmi, kteří požadavek stanovili.

3.                  Pokud jsou smluvní strany na základě této smlouvy oprávněny předávat údaje, podklady a vnesená práva dalším osobám, jsou povinni zajistit, aby tyto osoby zachovávaly mlčenlivost a veškeré údaje používaly jen k účelům, k nimž jim byly předány.

 

ČÁST C - Úhrada nákladů

Článek 19

Uznané náklady

 

1.                  Uznané náklady jsou pro potřeby kalkulace a vyúčtování poskytnuté podpory takové náklady definované v odstavci 2, které jsou nutné pro projekt, mohou být zdůvodněny (prokázány a přiřazeny ke schváleným aktivitám) a jsou vynaloženy v době řešení projektu dle článku 2 smlouvy. Náklady projektu po tomto období budou omezeny na náklady související s poskytováním povinných informací, nebo vyhodnocení plnění této smlouvy.

Varianta I

2.                  Do uznaných nákladů na řešení projektu lze zahrnout následující položky:

a)                  Osobní náklady, resp. výdaje na výzkumné a vývojové zaměstnance, techniky a další pomocný personál, včetně zaměstnanců dělnických profesí podílejících se na řešení projektu, zahrnující povinné zákonné odvody a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jeho poměrnou část, pokud není tento fond tvořen příděly ze zisku. Z účelové podpory projektu se smí hradit osobní náklady, zahrnující povinné zákonné odvody a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jeho poměrnou část, pokud není tento fond tvořen příděly ze zisku, na

i)                    mzdy a platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradě na řešení projektu,

ii)                  příslušná část mezd nebo platu zaměstnanců právnických osob, které mohou získat institucionální podporu, odpovídající jejich úvazku na řešení projektu, pokud je jejich úvazek na řešení projektu uveden v pracovní smlouvě v souladu se zvláštním právním předpisem,

iii)                 příslušnou část mezd zaměstnanců osob založených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, kteří se na řešení projektu podílejí,

iv)                zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří nebyli přijati výhradně na řešení projektu, ale na řešení projektu se podílejí,

v)                  ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce,uzavřené v přímé souvislosti s řešením projektu.

b)                  Náklady, resp. výdaje na přístroje, stroje, zařízení, pozemky, budovy a další hmotný a nehmotný majetek, používaný při řešení projektu. Odpisy lze hradit pouze do výše, která odpovídá rozsahu předpokládaného využití tohoto majetku pro řešení daného projektu, tj. době řešení projektu ve vztahu k životnosti majetku. Výše uznaných nákladů na pořízení hmotného a nehmotného majetku se stanoví podle vzorce:

UN=(A/B)ÄCÄD

kde

UN          jsou uznané náklady,

A         je doba, po kterou bude hmotný a nehmotný majetek využíván pro řešení projektu (v letech),

B         je doba životnosti hmotného a nehmotného majetku (v letech),

C         je pořizovací cena hmotného a nehmotného majetku,

D         je podíl použití hmotného a nehmotného majetku pro řešení projektu, vyjádřený jako koeficient v rozpětí 0 až 1.

 

c)                  Náklady na služby využívané výhradě pro řešení projektu, včetně výzkumu technických poznatků, patentů atd. Z účelové podpory projektu se smí hradit náklady na služby vedené v oddělené evidenci na základě zvláštního právního předpisu.

d)                  Doplňkové (režijní) náklady, např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby neuvedené v písmeni c), vzniklé přímo při řešení projektu. U osob založených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu doplňkovými (režijními) náklady jsou náklady na výrobní a správní režii, vztažené na mzdy vyplacené podle písmene a). Z účelové podpory projektu se smí hradit doplňkové (režijní) náklady

i)                    u příjemců, kteří nesplní požadavky na účetní prokazatelnost všech nákladů souvisejících s řešením projektu podle účtové osnovy v souladu se zvláštním právním předpisem, do maximální výše, kterou pevně stanoví poskytovatel. Za účetně prokázané se u osob založených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu považují náklady na správní a výrobní režie, doložené rozpočtem těchto režií,

ii)                  u příjemců, kteří nesplní požadavky na účetní prokazatelnost všech nákladů, resp. výdajů souvisejících s řešením projektu podle účtové osnovy v souladu se zvláštním právním předpisem, do poměrné výše skutečně uznaných nákladů, kterou pevně stanoví poskytovatel tak, aby byla nižší než maximální výše uvedená v bodě i).

e)                  Další provozní náklady, resp. výdaje, např. náklady na materiál, zásoby a podobné výrobky, vzniklé přímo při řešení projektu. Z účelové podpory projektu se smí hradit pouze další provozní náklady vedené v oddělné evidenci na základě zvláštního právního předpisu.

Varianta II

Do uznaných nákladů se zahrnují položky dle § 4 nařízení vlády č. … /2002 Sb., o účelové podpoře a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

 

Článek 20

 

1.                  Pokud uznané náklady vznikly i na základě jiných činností než při řešení projektu, včetně jiných činností ve výzkumu a vývoji, musí být rozepsány mezi účelovou podporu projektu a tyto jiné činnosti.

2.                  Do uznaných nákladů nelze zahrnout především zisk, daň z přidané hodnoty u těch příjemců, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty a uplatňující odpočet této daně nebo jeho poměrnou část, náklady na marketing, prodej a distribuci výrobků, úroky z dluhů, náklady na finanční pronájem a pronájem s následnou koupí převyšující povolenou výši podpory (leasing) a další závazky nesouvisející s řešením projektu.

3.                  Poskytovatel může uznat kromě nákladů uvedených v odstavci 1 i další náklady, u kterých příjemce prokáže jejich nezbytnost pro řešení projektu.

 

Článek 21

Výkazy nákladů

 

1.                  Výkazy nákladů jsou předkládány ve formě stanovené v části E této přílohy nebo v jakékoliv podobné formě, oznámené nebo písemně schválené poskytovatelem. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, budou tyto výkazy pokrývat stejné období a budou přiloženy ke každé odpovídající periodické zprávě o řešení projektu nebo k závěrečné zprávě.

Varianta pro víceletý projekt

2.                  Pokud není jakýkoliv výkaz nákladů předložen, jak je požadováno, může poskytovatel zadržet poskytnutí podpory na další kalendářní rok.

Varianta pro víceletý projekt se zádržným

Pokud není jakýkoliv výkaz nákladů předložen, jak je požadováno, může poskytovatel zadržet poskytnutí podpory na další kalendářní rok. Není-li výkaz nákladů předložen v posledním roce řešení projektu, je poskytovatel oprávněn rozhodnout, že nevyplatí příjemci část podpory ve výši 15 % celkové podpory, kterou si ponechal jako garanci plnění této smlouvy.

3.                  Poskytovatel může rozhodnout, že nebude brát v úvahu žádné další náklady, nebo že neprovede žádnou další úhradu poté, co vydal písemné upozornění – s jednoměsíčním termínem pro zjednání nápravy, nebo poté, co neobdržel závěrečný výkaz nákladů.

4.                  Příjemci poskytnou v přiměřené míře jakékoliv údaje požadované poskytovatelem pro finanční řízení projektu podle smlouvy.

5.                  Příjemci jsou povinni vést o poskytnuté podpoře účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. Jsou povinni předložit účetnictví k auditu.

 

ČÁST D - Kontroly

Článek 22

 

1.                  Každý příjemce je povinen uchovávat a na požádání zpřístupnit poskytovateli informace a dokumenty, které potvrdí dodržení plánu na realizaci technologie a závazků při využití a zpřístupnění poznatků projektu.

2.                  Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění cílů projektu, včetně kontroly čerpání a využití podpory a účelnosti uznaných nákladů dle této smlouvy a finanční kontrolu. Provádí-li poskytovatel finanční kontrolu, provádí ji v celém rozsahu hospodaření příjemce podle účetnictví.[14]

3.                  Kontrolu je poskytovatel oprávněn provést kdykoliv v době řešení projektu a následně až do tří let po ukončení projektu nebo předčasného zastavení projektu.

4.                  Osobám provádějícím kontrolu je příjemce povinen poskytnout ve vhodnou dobu volný přístup na pracovištích příjemce k osobám podílejícím se na řešení projektu, ke všem dokumentům, počítačovým záznamům a zařízením, které přísluší k projektu. Při provádění finanční kontroly podle odstavce 2 je příjemce povinen ke kontrole poskytnout veškeré účetní doklady.

 

ČÁST E - Vzory pro prokázání nákladů[15]

 

[ČÁST E-1: VZOR PRO PROKÁZÁNÍ UZNANÝCH NÁKLADŬ]

[ČÁST E-2: VZOR PRO SOUHRNNÉ (INTEGROVANÉ) PROKÁZÁNÍ NÁKLADŬ]

[ČÁST E-3: VZOR PŘEHLEDU PLATEB DALŠÍM ÚČASTNÍKUM]

 

V Praze dne:[16]

Poskytovatel:

V …………… dne:

Příjemce:

 

V …………… dne:

Příjemce:

 

V …………… dne:

Příjemce:


Příloha IV.3.2

Rozdělení podpory mezi jednotlivé příjemce a spolupříjemce, stanovení poměru účasti na řešení projektu (Příloha III Vzorové smlouvy)

 

Podpora se poskytne v termínech stanovených touto smlouvou takto [uvést způsob][17][1] Návrh bude muset být dopracován podle konečného znění prováděcích předpisů k zákonu č. 130/2002 Sb.

[2] Komentář: Splnění smlouvy nelze vázat na poskytnutí poslední části podpory, jako je tomu u vzorové smlouvy Evropských společenství, neboť plnění se poskytuje v termínech stanovených zákonem o podpoře výzkumu a vývoje – předem. Navrhuje se proto termín ukončení vázat na schválení závěrečné zprávy.

[3] Komentář: Pro otevření účtu se doporučuje stanovit pevnou nejzazší lhůtu vzhledem k tomu, že podpora musí být ze zákona poskytnuta do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

[4] Komentář: Tzv. zádržné je uváděno v souladu s zákonem o podpoře výzkumu a vývoje. Zádržné se doporučuje využít zejména u smluv na jednoleté projekty, neboť u nich je zádržné pro poskytovatele prakticky jediným zajištěním pro poskytovatele před porušením závazků ze smlouvy. U víceletých projektů je zádržné možné použít vedle další sankce, tj. zadržení platby na další rok, není-li smlouva ze strany příjemců řádně plněna.

[5] Komentář: Pro otevření účtu se doporučuje stanovit pevnou nejzazší lhůtu vzhledem k tomu, že podpora musí být ze zákona poskytnuta do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

[6] Zákon o podpoře výzkumu a vývoje v § 9 odst. 7 stanoví hranici 50 %. Smlouvou lze upravit v rozmezí 0 – 50 %.

[7] Komentář: Řešení vlastnických práv k poznatkům a využití poznatků se upravuje variantně. Je možné je stanovit přímo v příloze smlouvy nebo v souladu s zákonem o podpoře výzkumu a vývoje uzavřít ve lhůtě 180 dnů před ukončením projektu samostatnou smlouvu. Návrh smlouvy předloží koordinátor nejméně 270 dnů před ukončením projektu, aby byl při 60 denní lhůtě k vyjádření poskytovatele dodržen zákonem stanovený termín 180 dnů pro uzavření smlouvy.

[8] Komentář: Lhůta, v níž bude možné nejpozději uzavřít smlouvu, bude upravena zákonem. Tuto smlouvu bude poskytovatel povinen dodržet.

[9] Komentář: Oproti pojmu „již existující know-how“ užívaného ve Vzorové smlouvě Evropských společenství se navrhuje pojem „vnesená práva“, aby nedošlo k záměně pojmu „již existující know-how“ s pojmem „know-how“, který užívá vyhláška č. 199/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji, a vyhláška č. 200/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst.1 a § 4 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o poskytování technologií. „Know-how“ se rozumí soubor nepatentovaných výrobně technických, obchodních a jiných podstatných a identifikovaných zkušeností a poznatků, které nejsou známé ani všeobecně dostupné. Pojem „vnesená práva“ vystihuje podstatu navrhované formulace.

[10] Komentář: § 9 odst. 3 vládního návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje stanoví, že se smlouvy o poskytnutí podpory řídí obchodním zákoníkem. Tento v § 339 stanoví, že peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet věřitele –tj.  v podmínkách této smlouvy „příjemce“.

[11] Komentář: Odborní poradci jsou obvykle jmenováni již před uzavřením smlouvy a podílejí se na hodnocení projektů ve výběrovém řízení. Vzhledem k jejich postavení, kdy mohou výrazně svými stanovisky ovlivňovat řešení projektu a jeho hodnocení, se doporučuje dát příjemcům právo vyjádřit se k jejich jmenování. Námitky musí posoudit poskytovatel s přihlédnutím ke všem aspektům. Jsou-li námitky oprávněné, poradce odvolá.

[12] Komentář: Jako způsob ukončení smlouvy při porušení závazků ze smlouvy se doporučuje využít „odstoupení“, které má sankční charakter. Při použití výpovědi je nutno stanovit výpovědní lhůtu, což není v případě porušení smluvních závazků účelné. Při ukončení smluvního vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem výpovědí se tento smluvní vztah ruší ke dni následujícímu po uplynutí výpovědní lhůty. To znamená, že se nevracejí plnění, která byla do doby uplynutí výpovědní lhůty realizována. Rozpočtová pravidla otázku ukončování dohod o poskytnutí dotace neřeší, odkazuje na stanovení náležitostí těchto dohod ve zvláštních předpisech. Zvláštní zákon tj. vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje v § 9 odst. 1 písm. o) jako náležitost smlouvy o poskytnutí podpory stanoví určení sankcí za porušení smlouvy.

[13] § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), § 9 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, § 13 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

[14] Komentář: Podle § 13 zákona o podpoře výzkumu a vývoje , která odkazuje na § 40 odst. 2 rozpočtových pravidel, je poskytovatel povinen při provádění finanční kontroly kontrolovat celý rozsah hospodaření v účetnictví.

[15] Komentář: Záměrem je doplnit, obdobně jako u smlouvy EU, formulář E – zdůvodnění uznaných nákladů, obsahující zejména tabulky (výkazy) nákladů předkládané koordinátorem/příjemcem poskytovateli. Protože však tyto výkazy nelze doslovně převzít ze Vzorové smlouvy EU, předpokládá se, že budou upraveny odborníky na účetnictví.

[16] Komentář: Pro zamezení případných sporů o platnost příloh je nutno každou z příloh rovněž samostatně podepsat. Existuje rozhodnutí Vrchního soudu, které stanoví, že příloha je považována za platnou součást smlouvy, pokud je shodně se smlouvou podepsána a datována.

[17] Možné způsoby poskytnutí podpory:

·         Pro fyzické osoby: převodem na běžný účet

·         Pro právnické osoby s výjimkou státní příspěvkové organizace: na samostatný k tomu účelu zřízený účet příjemce/příjemců u ČNB (stanovením limitu pro čerpání neinvestičních prostředků z bankovního účtu s předčíslím 2049 a pro čerpání investičních prostředků z bankovního účtu s předčíslím 3041)

·         Pro státní příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem není poskytovatel – rozpočtovým opatřením mezi poskytovatelem a zřizovatelem příjemce

·         Pro státní příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je poskytovatel – úpravou stanoveného finančního vztahu a limitu pro čerpání prostředků z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu