2.

 

PŘÍLOHA

 

VZOROVÝ STATUT A JEDNACÍ ŘÁD RADY NÁRODNÍHO PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

 

Statut a jednací řád Rady Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje (dále jen „NPOVaV“) se vydává na základě organizačního řádu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“)[1] a na základě § 5 odst. 2 a § 33 odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), (dále jen „zákon“).

 

Část první

Základní ustanovení

 

Článek I.

Účel statutu a jednacího řádu

 

Tento statut a jednací řád je určen pro činnost Rady NPOVaV jako odborného poradního orgánu ministerstva při

1.                  navrhování poslání a cílů NPOVaV nebo jeho částí (dále jen „program NPOVaV“),

2.                  přípravě návrhu rozdělení účelové podpory na jednotlivé části NPOVaV a navrhování poskytovatelů k jednotlivým programům NPOVaV,

3.                  hodnocení plnění cílů NPOVaV jako celku i programů NPOVaV, realizovaných v kompetenci příslušných poskytovatelů,

4.                  přípravě návrhu nového NPOVaV,

5.                  zpracovávání stanoviska k dokumentům poskytovatelů.

 

Článek II.

Vymezení pojmů

 

Pro účely tohoto statutu a jednacího řádu se rozumí

a)                  programem NPOVaV část NPOVaV schválená vládou a vyhlášená ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji příslušným poskytovatelem, mající vlastní podrobněji formulované cíle navazující na cíle NPOVaV,

b)                  tajemníkem osoba odpovědná za administrativní činnosti související s plněním úkolů Rady NPOVaV, která je v pracovněprávním poměru k ministerstvu,

c)                  zpravodajem člen Rady NPOVaV, kterému předseda Rady NPOVaV přidělí podklady pro jednání v souladu s jeho odborným zaměřením ke zpracování návrhu stanoviska.

 

Část druhá

Rada NPOVaV

 

Článek III.

 

1.                  Rada NPOVaV je odborným poradním orgánem ministerstva.

2.                  Úkolem Rady NPOVaV je

a)                  navrhovat priority NPOVaV nebo nové programy NPOVaV nebo se vyjadřovat k návrhům předkládaným poskytovateli nebo jinými osobami,

b)                  navrhovat rozdělení účelové podpory na programy NPOVaV,

c)                  sledovat a hodnotit plnění cílů a parametrů řešených programů NPOVaV na základě hodnocení zpráv o hodnocení programů a plnění jejich cílů,

d)                  poskytovat odborná stanoviska ministerstvu k aktuálnímu stavu NPOVaV nebo programů NPOVaV, k plnění jejich cílů, dosaženým výsledkům a k návrhům na změny programů NPOVaV.

3.                  Posláním Rady NPOVaV je rovněž posuzování programů NPOVaV v souladu s etickými a morálními zásadami uznávanými mezinárodní vědeckou obcí a z hlediska vztahu k mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána, či konvencím zakazujícím výzkum a vývoj některých produktů, postupů a metod.

 

Článek IV.

Postavení Rady NPOVaV

 

Rada NPOVaV je ve své činnosti odpovědná ministrovi.

 

Článek V.

Složení Rady NPOVaV

 

1.                  Rada NPOVaV má nejméně devět a nejvíce patnáct členů.

2.                  Členy Rady NPOVaV jsou zástupci ústředních správních úřadů, zástupci vědecké sféry a zástupci uživatelů výsledků výzkumu a vývoje.

3.                  Postup ministerstva při stanovení složení Rady NPOVaV se řídí ustanovením § 8 odst. 1 nařízení vlády č. …/2002 Sb., o účelové podpoře a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji (dále jen „nařízení vlády“) přiměřeně.

 

Článek VI.

Členství v Radě NPOVaV

 

1.                  Členové Rady NPOVaV jsou jmenováni a odvoláváni ministrem z osob navržených poskytovateli, zástupci vědecké sféry a zástupci uživatelů výsledků výzkumu a vývoje.

2.                  Členství v Radě NPOVaV je nezastupitelné.

3.                  Délka funkčního období člena Rady NPOVaV je rovna době trvání NPOVaV.

4.                  Členové Rady NPOVaV se při své činnosti řídí zákonem, nařízením vlády, dalšími zvláštními právními předpisy, statutem a jednacím řádem Rady NPOVaV. Na prvním zasedání Rady NPOVaV stvrdí všichni členové svým podpisem, že byli seznámeni s jednacím řádem Rady NPOVaV a zavazují se ho dodržovat.

5.                  Členství v Radě NPOVaV zaniká

a)                  uplynutím funkčního období,

b)                  odvoláním ministrem,

c)                  odstoupením na vlastní žádost,

d)                  zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům,[2]

e)                  pravomocným odsouzením pro úmyslný trestný čin,[3]

f)                   úmrtím.

6.                  Členství v Radě NPOVaV je funkcí ve veřejném zájmu, která nezakládá pracovněprávní poměr k České republice. Členům Rady NPOVaV, kteří nejsou zaměstnanci ústředních správních úřadů, náleží za činnost v Radě NPOVaV odměna. Členové Rady NPOVaV mají nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem této funkce.

 

Článek VII.

Předseda a místopředseda Rady NPOVaV

 

1.                  V čele Rady NPOVaV je předseda odpovědný ministrovi za činnost Rady NPOVaV.

2.                  Předseda Rady NPOVaV je jmenován ministrem z řad členů Rady NPOVaV a na návrh jejích členů. Při plnění svých povinností předseda spolupracuje s tajemníkem.

3.                  Předseda plní následující úkoly:

a)                  řídí jednání Rady NPOVaV podle článku VIII,

b)                  určuje zpravodaje k jednotlivým projednávaným materiálům,

c)                  ve spolupráci s předsedy Rad programů NPOVaV koordinuje součinnost s jednotlivými programy NPOVaV,

d)                  předkládá ministerstvu zprávy o hodnocení NPOVaV,

e)                  veškeré doklady o hodnocení NPOVaV a programů NPOVaV předává ministerstvu.

4.                  Předsedu může v jeho činnosti zastupovat pouze místopředseda. Místopředseda je jmenován ministrem z řad členů Rady NPOVaV a na návrh jejích členů.

 

Článek VIII.

Jednání Rady NPOVaV

 

1.                  Jednání Rady NPOVaV svolává předseda Rady NPOVaV ve spolupráci s ministerstvem.

2.                  Rada NPOVaV je schopna usnášení, je-li přítomna prostá většina jejích členů.

3.                  Při projednání konkrétního materiálu může předseda určit zpravodaje. Na svém zasedání pak Rada NPOVaV projedná návrh usnesení připravený zpravodajem. Jeden zpravodaj může připravovat i návrhy k různým materiálům.

4.                  Na základě projednání podkladů zpracuje Rada NPOVaV zápis, který obsahuje zejména závěrečné usnesení, podpis předsedy, datum, prezenční listinu, v případě hlasování záznam o jeho výsledku a případné vyjádření jednotlivých členů Rady NPOVaV k závěrečnému usnesení.

5.                  V případě, kdy není dosaženo shody na dílčím nebo závěrečném usnesení Rady NPOVaV, se o tomto usnesení hlasuje. Při hlasování rozhoduje prostá většina přítomných, v případě shodného počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6.                  Kromě členů Rady NPOVaV má právo účastnit se jejího jednání bez hlasovacího práva

a)                  tajemník,

b)                  odborník přizvaný v případě potřeby předsedou Rady NPOVaV jako přísedící, který má poradní roli,

c)                  pověřený zástupce ministerstva, kterým je osoba v pracovněprávním vztahu k ministerstvu.

7.                  Každý účastník jednání Rady NPOVaV má právo na uvedení svého názoru v zápisu. Námitky, které jsou označeny jako rozpor, musí být uvedeny v zápisu.

8.                  Administrativní, organizační a finanční zabezpečení pro jednání Rady NPOVaV zajišťuje ministerstvo.

 

Část třetí

Hodnocení NPOVaV

 

Článek IX.

Hodnocení plnění cílů a dosažených výsledků NPOVaV

 

1.                  Základem pro hodnocení plnění cílů a dosažených výsledků NPOVaV je dokumentace NPOVaV schválená vládou, která obsahuje závazné cíle, parametry očekávaných výsledků, kritéria hodnocení NPOVaV, zprávy poskytovatelů o hodnocení programů NPOVaV, o dosažených výsledcích a další předložená dokumentace.

2.                  Předseda Rady NPOVaV zpracovává ve spolupráci se členy Rady NPOVaV zprávu o hodnocení NPOVaV.

3.                  Zpráva o hodnocení NPOVaV porovnává postup a výsledky dosažené za všechny programy se zadáním NPOVaV, zejména s jeho cíli a posláním. Součástí zprávy jsou hodnocení výsledků dosažených v rámci programů zpracovaná Radami programů NPOVaV.

4.                  Samostatnou částí zprávy o hodnocení NPOVaV je hodnocení procesu využití výsledků dosažených v rámci programů NPOVaV.

5.                  Zpráva o hodnocení NPOVaV je zpracovávána nejméně jedenkrát za dva roky, vždy však po ukončení NPOVaV a po zhodnocení jednotlivých programů Radami programů NPOVaV.

6.                  Rada NPOVaV předává zpracovanou zprávu ministrovi, který ji předkládá vládě.

 

Část čtvrtá

Ochrana informací a poskytování informací

 

Článek X.

Ochrana informací

 

1.                  Ochrana chráněných informací, zejména osobních údajů, jakož i poskytování informací o návrzích programů nebo projektů, o programech nebo řešených projektech a o jejich výsledcích se řídí zákonem, nařízením vlády a zvláštními právními předpisy.[4]

2.                  Všechny osoby, které se dostanou do kontaktu s chráněnými informacemi, jsou vázány mlčenlivostí o údajích, které

a)                  jsou obsahem veškerých dokumentů předkládaných ministerstvem, poskytovatelem, uchazečem, nebo příjemcem, nebo

b)                  souvisí s projednáváním těchto dokumentů podle tohoto jednacího řádu.

3.                  Všechny osoby vázané zachováním mlčenlivosti stvrdí svůj závazek písemným prohlášením. Není-li uvedeno v tomto jednacím řádu nebo v textu písemného prohlášení jinak, je tento závazek trvalý.

4.                  Veškeré zapůjčené dokumenty a údaje v jakékoliv podobě obsahující chráněné informace se vracejí k uchování nebo ke skartaci ministerstvu. Kopírování takových dokumentů smí provádět pouze tajemník nebo jiný, ministrem pověřený zaměstnanec.

 

Část pátá

Závěrečná ustanovení

 

Článek XI.

 

Tento statut a jednací řád nabývá účinnosti dnem …[1] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústřední správní úřad odpovědný za NPOVaV.

[2] § 10 Občanského zákoníku.

[3] Trestní zákon.

[4] Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Obchodní zákoník, § 178 odst. 1 trestního zákona, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, Listina základních lidských práv a svobod.