341


ZÁKON
ze dne 28. července 2005
o veřejných výzkumných institucích


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy


Tento zákon upravuje
a) způsob zřízení, vznik, činnost a způsob zrušení a zánik veřejné výzkumné instituce,
b) postavení a působnost zřizovatele a orgánů veřejné výzkumné instituce a
c) přeměnu příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem na veřejné výzkumné instituce.


§ 2
Veřejná výzkumná instituce


(1) Veřejná výzkumná instituce je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem o podpoře výzkumu a vývoje1). Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství2).
(2) Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo územním samosprávným celkem (dále jen „zřizovatel“); jménem České republiky plní funkci zřizovatele veřejné výzkumné instituce ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních složek České republiky (dále jen „organizační složka státu“).
(3) Činnost veřejné výzkumné instituce musí být v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími veřejnou podporu.
(4) Informace o výsledcích výzkumné činnosti veřejné výzkumné instituce musí být veřejně dostupné v informačním systému výzkumu a vývoje3) a ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření veřejné výzkumné instituce (dále jen „výroční zpráva“), zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 30 dnů po jejím schválení, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.
(5) Název veřejné výzkumné instituce musí obsahovat označení „veřejná výzkumná instituce“ nebo jeho zkratku „v. v. i.“. Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat.
(6) Závazkové vztahy mezi veřejnými výzkumnými institucemi navzájem a mezi veřejnými výzkumnými institucemi na straně jedné a státem, územním samosprávným celkem nebo vysokou školou na straně druhé při realizaci hlavní, další nebo jiné činnosti veřejných výzkumných institucí, jakož i závazkové vztahy mezi veřejnou výzkumnou institucí a podnikateli při realizaci hlavní, další nebo jiné činnosti veřejné výzkumné instituce a podnikatelské činnosti podnikatelů se řídí obchodním zákoníkem.


ČÁST DRUHÁ
ZŘÍZENÍ A VZNIK
VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE

§ 3
Zřízení veřejné výzkumné instituce


(1) Veřejná výzkumná instituce je zřízena dnem vydání zřizovací listiny zřizovatelem. Zřizovací listina se vydává i při vzniku veřejné výzkumné instituce splynutím (§ 11 odst. 3 a 4) a rozdělením (§ 11 odst. 5 a 6).
(2) Zřizovací listina obsahuje
a) označení a sídlo organizační složky státu vykonávající funkci zřizovatele nebo, je-li zřizovatelem územní samosprávný celek, jeho název a identifikační číslo,
b) název a sídlo veřejné výzkumné instituce,
c) určení doby, na kterou je veřejná výzkumná instituce zřizována; v případě zřízení veřejné výzkumné instituce na dobu určitou musí být tato doba uvedena,
d) účel, ke kterému je veřejná výzkumná instituce zřizována, a tomu odpovídající druh činnosti ve výzkumu jako předmět hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce,
e) předmět, podmínky a rozsah činností, které nejsou výzkumem nebo jeho infrastrukturou,
f) vymezení majetku, který je vkládán do veřejné výzkumné instituce, včetně ocenění majetku v účetních cenách podle zvláštního právního předpisu, a vymezení závazků, které souvisejí s vkládaným majetkem a přecházejí na veřejnou výzkumnou instituci,
g) stanovení základní organizační struktury veřejné výzkumné instituce,
h) určení, kteří zaměstnanci veřejné výzkumné instituce se stávají zaměstnanci veřejné výzkumné instituce, pokud vznikne rozdělením.
(3) Jsou-li předmětem majetku vymezeného ve zřizovací listině nemovitosti evidované v katastru nemovitostí České republiky (dále jen „katastr nemovitostí“), musí být označeny podle zvláštního právního předpisu4).


§ 4
Vznik veřejné výzkumné instituce


(1) Veřejná výzkumná instituce vzniká dnem, ke kterému je zapsána do rejstříku veřejných výzkumných institucí.
(2) Návrh na zápis veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí podává Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy zřizovatel. V návrhu určí zřizovatel den, ke kterému má být zápis proveden. K návrhu na zápis musí být přiložena zřizovací listina. V případech, kdy veřejná výzkumná instituce vzniká splynutím nebo rozdělením, podává zřizovatel návrh na její zápis společně s návrhem na výmaz zanikajících veřejných výzkumných institucí z rejstříku veřejných výzkumných institucí.


§ 5


(1) Jménem veřejné výzkumné instituce v době od jejího zřízení do jejího vzniku je oprávněn jednat zřizovatel.
(2) V době od vzniku veřejné výzkumné instituce do doby jmenování ředitele veřejné výzkumné instituce je oprávněna jednat jménem veřejné výzkumné instituce osoba pověřená zřizovatelem řízením veřejné výzkumné instituce.
(3) Z jednání podle odstavce 1 je zavázán zřizovatel. Vznikem veřejné výzkumné instituce přecházejí práva a závazky vzniklé z jednání zřizovatele podle odstavce 1 na veřejnou výzkumnou instituci.


§ 6
Rejstřík veřejných výzkumných institucí


(1) Rejstřík veřejných výzkumných institucí je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o veřejných výzkumných institucích. Rejstřík veřejných výzkumných institucí vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
(2) Na jednání v důvěře v zápis do rejstříku veřejných výzkumných institucí, možnost uplatnění námitek, zveřejňování údajů a obsahu listin, účinky tohoto zveřejnění a důsledky nesouladu mezi zapsanými a zveřejněnými údaji nebo uloženými a zveřejněnými listinami platí obdobně ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího obchodní rejstřík5).
(3) Do rejstříku veřejných výzkumných institucí se zapisuje
a) den, ke kterému byl proveden zápis,
b) změna zřizovací listiny,
c) název, sídlo a identifikační číslo veřejné výzkumné instituce,
d) označení a sídlo organizační složky státu vykonávající funkci zřizovatele nebo, je-li zřizovatelem územní samosprávný celek, jeho název a identifikační číslo,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení osoby pověřené řízením veřejné výzkumné instituce podle § 5 odst. 2 a místo jejího trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky, den udělení nebo den odnětí tohoto pověření,
f) jméno, popřípadě jména, příjmení ředitele a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky, den zahájení a ukončení výkonu funkce ředitele,
g) předmět hlavní činnosti (druh činnosti ve výzkumu), k jehož provádění byla veřejná výzkumná instituce zřízena,
h) předmět další nebo jiné činnosti (§ 21 odst. 3), byla-li stanovena ve zřizovací listině,
i) zrušení veřejné výzkumné instituce, jeho právní důvod a den, ke kterému byla veřejná výzkumná instituce zrušena,
j) při zrušení veřejné výzkumné instituce s likvidací vstup do likvidace a jméno, popřípadě jména, příjmení likvidátora a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky,
k) ukončení likvidace a den, ke kterému byla likvidace ukončena,
l) sloučení veřejných výzkumných institucí s tím, že u každé zanikající veřejné výzkumné instituce se zapíše, že zanikla sloučením, a název, sídlo a identifikační číslo nástupnické veřejné výzkumné instituce a u nástupnické veřejné výzkumné instituce se zapíše, že na ni přešel majetek a závazky zanikající veřejné výzkumné instituce, a název, sídlo a identifikační číslo zanikající veřejné výzkumné instituce nebo zanikajících veřejných výzkumných institucí,
m) splynutí veřejných výzkumných institucí s tím, že u zanikajících veřejných výzkumných institucí se zapíše, že zanikly splynutím, a název, sídlo a identifikační číslo nástupnické veřejné výzkumné instituce, která vznikla splynutím, a u nástupnické veřejné výzkumné instituce se zapíše, že na ni přešel majetek a závazky zanikajících veřejných výzkumných institucí, a názvy, sídla a identifikační čísla zanikajících veřejných výzkumných institucí,
n) rozdělení veřejné výzkumné instituce s tím, že u zanikající veřejné výzkumné instituce se zapíše, že zanikla rozdělením, a názvy, sídla a identifikační čísla nástupnických veřejných výzkumných institucí a u každé nástupnické veřejné výzkumné instituce, která vznikla rozdělením, se zapíše, že vznikla rozdělením, že na ni přešel majetek a závazky zanikající veřejné výzkumné instituce uvedené v rozhodnutí zřizovatele o rozdělení, název, sídlo a identifikační číslo zanikající veřejné výzkumné instituce, jakož i názvy, sídla a identifikační čísla ostatních nástupnických veřejných výzkumných institucí, které vznikly rozdělením,
o) prohlášení konkursu na majetek veřejné výzkumné instituce, jméno, popřípadě jména, příjmení konkursního nebo vyrovnacího správce a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky,
p) zrušení konkursu a den, ke kterému byl konkurs zrušen,
q) zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,
r) zahájení řízení o vyrovnání, jméno, popřípadě jména, příjmení konkursního nebo vyrovnacího správce a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky,
s) povolení vyrovnání, skončení vyrovnání a zrušení vyrovnání a den, ke kterému bylo vyrovnání povoleno, skončeno nebo zrušeno,
t) nařízení exekuce na majetek veřejné výzkumné instituce, jméno, popřípadě jména, příjmení exekutora a místo jeho pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo jeho pobytu na území České republiky,
u) změna nebo výmaz zapsaných skutečností,
v) další skutečnosti, stanoví-li tak zákon.
(4) Návrh na zápis veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí, návrh na zápis změny zřizovací listiny, změny v osobě ředitele veřejné výzkumné instituce, sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce, vstupu veřejné výzkumné instituce do likvidace a návrh na její výmaz z rejstříku veřejných výzkumných institucí podává zřizovatel. V ostatních případech je osobou oprávněnou podávat návrh na zápis do rejstříku veřejných výzkumných institucí ředitel veřejné výzkumné instituce nebo její likvidátor.
(5) Návrh na zápis musí být doložen listinnými doklady prokazujícími skutečnosti, které mají být do rejstříku veřejných výzkumných institucí zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin.
(6) Údaje uvedené v odstavci 3 zveřejní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 30 dnů od provedení zápisu v Obchodním věstníku6).


§ 7


(1) Při řízení o zápisu veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí, jakož i při řízení o zápisu změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností, se postupuje podle správního řádu7), nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o návrhu na zápis veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí, jakož i o návrhu na zápis změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností, v případě návrhu na zápis veřejné výzkumné instituce přidělí na základě sdělení orgánu vykonávajícího státní statistickou službu8) veřejné výzkumné instituci identifikační číslo, a bez zbytečného odkladu provede zápis do rejstříku veřejných výzkumných institucí.
(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zamítne návrh na zápis veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí, nejsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem pro zřízení a vznik, popřípadě pro zánik veřejné výzkumné instituce, vzniká-li veřejná výzkumná instituce splynutím nebo rozdělením.
(4) Po zápisu změny zřizovací listiny zřizovatel bez zbytečného odkladu vyhotoví úplné znění zřizovací listiny a předá je Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.


§ 8


(1) Součástí rejstříku veřejných výzkumných institucí je sbírka listin obsahující
a) zřizovací listinu a její změny, úplné znění zřizovací listiny,
b) výroční zprávy,
c) účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření,
d) doklad o jmenování, odvolání nebo o jiném způsobu ukončení výkonu funkce ředitele, popřípadě i likvidátora, nebo doklad o udělení či odnětí pověření řízením veřejné výzkumné instituce,
e) podpisový vzor ředitele nebo osoby pověřené zřizovatelem řízením veřejné výzkumné instituce, popřípadě i likvidátora,
f) rozhodnutí týkající se zrušení veřejné výzkumné instituce,
g) zprávu o průběhu likvidace a zprávu o naložení s majetkem a závazky veřejné výzkumné instituce,
h) rozhodnutí o sloučení, splynutí nebo rozdělení, popřípadě smlouvu o sloučení nebo splynutí,
i) rozhodnutí soudu vydaná podle zákona o konkursu a vyrovnání,
j) další listiny, o kterých tak stanoví tento zákon.
(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vede pro každou zapsanou veřejnou výzkumnou instituci ve sbírce listin zvláštní složku.
(3) Jestliže ve sbírce listin není uložena některá z listin uvedených v odstavci 1, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jakmile tuto skutečnost zjistí, poznamená to ve sbírce listin, vyzve veřejnou výzkumnou instituci, aby mu listinu určenou k založení do sbírky listin bez zbytečného odkladu předala, a oznámí tuto skutečnost zřizovateli.
(4) Není-li listina, která má být uložena do sbírky listin, vyhotovena v českém jazyce, může si Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyžádat překlad této listiny do českého jazyka provedený tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků9). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na státní příslušníky členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, úřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo razítka.


§ 9


(1) Povinnosti týkající se rejstříku veřejných výzkumných institucí je osoba oprávněná k podání návrhu na zápis, popřípadě výmaz, povinna splnit bez zbytečného odkladu poté, co rozhodná skutečnost nastala. Rozhodnutí soudu, která se zakládají do sbírky listin, předá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k založení do sbírky listin bez zbytečného odkladu ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soud.
(2) Zjistí-li Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neshodu mezi skutečným právním stavem a stavem zápisů v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vyzve veřejnou výzkumnou instituci ke zjednání nápravy. Nezjedná-li tato veřejná výzkumná instituce ve lhůtě stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nápravu, může soud na návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je-li takový postup v zájmu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů třetích osob, rozhodnout o zrušení a likvidaci této veřejné výzkumné instituce.
(3) Provedení zápisu do rejstříku veřejných výzkumných institucí a uložení listiny do sbírky listin Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejní bez zbytečného odkladu v Obchodním věstníku.
(4) Zápis veřejné výzkumné instituce a předmětu její činnosti, zápis změn nebo výmaz dosud zapsaných skutečností oznámí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy příslušnému finančnímu úřadu10), orgánu vykonávajícímu státní statistickou službu8) a orgánu, který vydal živnostenské oprávnění nebo jiné podnikatelské oprávnění, nejpozději do 1 týdne ode dne zápisu.
(5) Údaje rejstříku veřejných výzkumných institucí včetně sbírky listin jsou veřejně přístupné v listinné a elektronické podobě, a to i prostřednictvím veřejné informační sítě, zejména na Portálu veřejné správy. Každý má právo do rejstříku nahlížet, pořizovat kopie nebo výpisy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá na požádání úředně ověřený úplný nebo částečný opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu nebo o tom, že v rejstříku veřejných výzkumných institucí tento zápis není.


ČÁST TŘETÍ
Zrušení a zánik
veřejné výzkumné instituce

§ 10
Zrušení veřejné výzkumné instituce


(1) Zániku veřejné výzkumné instituce předchází její zrušení bez likvidace nebo s likvidací.
(2) Veřejná výzkumná instituce se zrušuje
a) rozhodnutím zřizovatele o zrušení veřejné výzkumné instituce s likvidací,
b) rozhodnutím zřizovatele o sloučení, o splynutí11) nebo o rozdělení, popřípadě smlouvou o sloučení, o splynutí nebo o rozdělení uzavřenou mezi zřizovateli,
c) uplynutím doby, na kterou byla veřejná výzkumná instituce zřízena,
d) dosažením účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena,
e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku veřejné výzkumné instituce nebo zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek veřejné výzkumné instituce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo
f) rozhodnutím soudu.
(3) Veřejná výzkumná instituce se zrušuje v případech uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) dnem stanoveným v rozhodnutí; v případě zrušení podle odstavce 2 písm. f) dnem stanoveným v rozhodnutí soudu, nejdříve však dnem nabytí právní moci rozhodnutí.


§ 11
Zrušení veřejné výzkumné instituce bez likvidace


(1) Sloučením dochází k zániku jedné nebo více veřejných výzkumných institucí (dále jen „zanikající instituce“), jemuž předchází jejich zrušení bez likvidace; majetek a závazky zanikající instituce včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na jinou veřejnou výzkumnou instituci účastnící se sloučení, která nezaniká (dále jen „nástupnická instituce“).
(2) O sloučení rozhoduje zřizovatel s předchozím souhlasem nebo na návrh rady každé z veřejných výzkumných institucí, která se sloučení účastní. Rozhodnutí zřizovatele o sloučení musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo zanikající instituce, název, sídlo a identifikační číslo nástupnické instituce. Současně zřizovatel změní zřizovací listinu nástupnické instituce. Jsou-li slučované instituce zřízeny různými zřizovateli, nahrazuje rozhodnutí o sloučení smlouva zřizovatelů o sloučení, která musí dále určit, který ze zřizovatelů bude vykonávat práva a povinnosti zřizovatele ve vztahu k nástupnické instituci. Tento zřizovatel změní zřizovací listinu nástupnické instituce. Jsou-li slučované veřejné výzkumné instituce zřízeny Českou republikou a působnost zřizovatele vykonávají různé organizační složky státu, uzavřou tyto složky písemnou dohodu, ve které stanoví, která z nich bude vykonávat jménem České republiky práva a povinnosti zřizovatele. Tento zřizovatel vydá rozhodnutí o sloučení a současně změní zřizovací listinu nástupnické instituce.
(3) Splynutím dochází k zániku dvou nebo více veřejných výzkumných institucí, jemuž předchází jejich zrušení bez likvidace; majetek a závazky zanikajících institucí včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na nově vznikající nástupnickou instituci.
(4) O splynutí rozhoduje zřizovatel s předchozím souhlasem nebo na návrh rady každé z veřejných výzkumných institucí, která se splynutí účastní. Rozhodnutí zřizovatele o splynutí musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo zanikajících institucí. Současně zřizovatel vydá zřizovací listinu nástupnické instituce. Jsou-li zanikající instituce zřízeny různými zřizovateli, nahrazuje rozhodnutí o splynutí smlouva zřizovatelů o splynutí, která musí dále určit, který ze zřizovatelů bude vykonávat práva a povinnosti zřizovatele ve vztahu k nástupnické instituci. Tento zřizovatel vydá zřizovací listinu nástupnické instituce. Jsou-li zanikající veřejné výzkumné instituce zřízeny Českou republikou a působnost zřizovatele vykonávají různé organizační složky státu, uzavřou tyto složky písemnou dohodu, ve které stanoví, která z nich bude vykonávat jménem České republiky práva a povinnosti zřizovatele. Tento zřizovatel vydá rozhodnutí o splynutí a současně vydá zřizovací listinu nástupnické instituce.
(5) Rozdělením veřejná výzkumná instituce zaniká. Jejímu zániku předchází zrušení bez likvidace s tím, že její majetek a závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na nástupnické instituce v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o rozdělení. Nástupnická instituce ručí za závazky, které na ni v důsledku rozdělení přešly, do výše hodnoty nabytého majetku snížené o výši závazků, které na ni v důsledku rozdělení přešly. Ze závazků, které nejsou uvedeny v rozhodnutí o rozdělení, jsou nástupnické instituce zavázány společně a nerozdílně.
(6) O rozdělení rozhoduje zřizovatel, s předchozím souhlasem nebo na návrh rady instituce. Rozhodnutí zřizovatele o rozdělení musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo zanikající instituce, určení, jaký majetek a jaké závazky, přecházejí na jednotlivé nástupnické instituce. Současně s rozhodnutím o rozdělení zřizovatel vydá zřizovací listinu nástupnické instituce.
(7) Právní účinky uvedené v odstavcích 2, 4 a 6 nastávají dnem provedení zápisu do rejstříku veřejných výzkumných institucí.


Zrušení veřejné výzkumné instituce s likvidací

§ 12


(1) O zrušení veřejné výzkumné instituce a o jejím vstupu do likvidace rozhoduje zřizovatel s předchozím souhlasem nebo na návrh rady instituce.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se při zrušení veřejné výzkumné instituce s likvidací ustanovení zvláštního právního předpisu o likvidaci obchodních společností12).
(3) Likvidační zůstatek přejde dnem výmazu z rejstříku veřejných výzkumných institucí na zřizovatele. Zřizovatel nese úhradu nákladů likvidace včetně úhrady nákladů na odměnu likvidátora.


§ 13


(1) O zrušení veřejné výzkumné instituce a o jejím vstupu do likvidace může rozhodnout krajský soud, v jehož obvodu má veřejná výzkumná instituce sídlo (dále jen „soud“) na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, jestliže
a) nebyly ustaveny všechny orgány veřejné výzkumné instituce (§ 16 až 19) po dobu delší než 6 měsíců,
b) v některém z orgánů veřejné výzkumné instituce zaniklo před více než 6 měsíci členství osoby vykonávající funkci tohoto orgánu nebo jeho člena, aniž by došlo k novému jmenování nebo zvolení daného orgánu nebo člena daného orgánu,
c) v posledních 12 měsících existence veřejné výzkumné instituce se nekonalo ani jedno zasedání rady instituce,
d) veřejná výzkumná instituce neprovádí hlavní činnost uvedenou ve zřizovací listině po dobu delší než 6 měsíců,
e) veřejná výzkumná instituce provozuje další nebo jinou činnost v rozporu s § 21 odst. 3 nebo provozováním další nebo jiné činnosti došlo v období 6 měsíců opakovaně k ohrožení kvality a rozsahu hlavní činnosti, k jejímuž provádění byla veřejná výzkumná instituce zřízena,
f) veřejná výzkumná instituce užívá příjmů ze své činnosti nebo ze svého majetku v rozporu s tímto zákonem.
(2) Soud může rozhodnout o zrušení veřejné výzkumné instituce a o jejím vstupu do likvidace i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů třetích osob a není-li zjednána náprava při neshodě mezi skutečným právním stavem a stavem zápisů v rejstříku veřejných výzkumných institucí po výzvě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ve lhůtě jím stanovené.
(3) Soud stanoví lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení veřejné výzkumné instituce navrženo, je-li odstranění tohoto důvodu možné.
(4) Účastníkem řízení je veřejná výzkumná instituce, zřizovatel a v případě, že řízení je zahájeno na návrh, i navrhovatel.


Zánik veřejné výzkumné instituce

§ 14


(1) Veřejná výzkumná instituce zaniká dnem výmazu veřejné výzkumné instituce z rejstříku veřejných výzkumných institucí.
(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o výmazu zanikající veřejné výzkumné instituce z rejstříku veřejných výzkumných institucí bez zbytečného odkladu poté, kdy mu je předložen úplný návrh a jsou-li splněny podmínky pro zrušení veřejné výzkumné instituce stanovené tímto zákonem.


ČÁST ČTVRTÁ
Působnost zřizovatele

§ 15


Zřizovatel
a) vydává zřizovací listinu veřejné výzkumné instituce a rozhoduje o změně zřizovací listiny, předkládá zřizovací listinu a její změny Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
b) podává návrh na zápis veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí a na její výmaz z rejstříku, navrhuje den zápisu do rejstříku veřejných výzkumných institucí,
c) vkládá do veřejné výzkumné instituce zřizovací listinou nebo její změnou majetek nezbytný k zajištění účelu, pro který je veřejná výzkumná instituce zřizována; vykonává-li jménem České republiky funkci zřizovatele organizační složka státu, může být do veřejné výzkumné instituce vložen pouze takový majetek České republiky, se kterým je tato organizační složka státu příslušná hospodařit a který je nezbytný k zajištění účelu, pro který je veřejná výzkumná instituce zřizována,
d) rozhoduje o zrušení veřejné výzkumné instituce za podmínek stanovených v § 10 až 12,
e) v případě vzniku veřejné výzkumné instituce rozdělením rozhoduje o tom, kteří zaměstnanci přejdou do vznikající veřejné výzkumné instituce,
f) v případě zrušení veřejné výzkumné instituce s likvidací podle § 12 jmenuje likvidátora a schvaluje zprávu o průběhu likvidace,
g) jmenuje a odvolává osobu pověřenou řízením veřejné výzkumné instituce podle § 5 odst. 2, § 16 odst. 2, § 17 odst. 3,
h) jmenuje a odvolává ředitele veřejné výzkumné instituce,
i) jmenuje a odvolává členy dozorčí rady veřejné výzkumné instituce (dále jen „dozorčí rada“),
j) schvaluje jednací řád dozorčí rady a jeho změny a zprávu o činnosti dozorčí rady,
k) schvaluje právní úkony veřejné výzkumné instituce uvedené v § 19 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 6, k nimž udělila předchozí písemný souhlas dozorčí rada,
l) navrhuje odvolání člena rady instituce v případě opakovaného neplnění povinností člena rady instituce.


ČÁST PÁTÁ
Orgány veřejné výzkumné instituce

§ 16


(1) Orgány veřejné výzkumné instituce jsou
a) ředitel,
b) rada instituce,
c) dozorčí rada.
(2) Orgány veřejné výzkumné instituce musí být ustaveny do 6 měsíců ode dne jejího vzniku. Do ustavení orgánů veřejné výzkumné instituce vykonává jejich práva a povinnosti osoba pověřená zřizovatelem řízením veřejné výzkumné instituce (§ 5 odst. 2).
(3) Funkce ředitele a funkce člena rady instituce nejsou slučitelné s funkcí člena dozorčí rady téže veřejné výzkumné instituce.
(4) Náklady na činnost orgánů veřejné výzkumné instituce, náklady spojené s výkonem funkce v těchto orgánech, mzda ředitele a odměny členům dalších orgánů veřejné výzkumné instituce se hradí z prostředků veřejné výzkumné instituce.
(5) Rada instituce a dozorčí rada jsou schopny usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Nestanoví-li vnitřní předpis veřejné výzkumné instituce požadavek vyšší, je k rozhodnutí třeba souhlasu prosté většiny přítomných. Ostatní záležitosti upraví jednací řád rady instituce a jednací řád dozorčí rady.
(6) Členové orgánů včetně ředitele veřejné výzkumné instituce jsou povinni zachovat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu veřejné výzkumné instituce, stanovenou zvláštními právními předpisy13). Porušení této povinnosti může být důvodem k odvolání z funkce člena orgánu veřejné výzkumné instituce.


§ 17
Ředitel


(1) Ředitel
a) je statutárním orgánem veřejné výzkumné instituce,
b) rozhoduje ve všech věcech veřejné výzkumné instituce, pokud nejsou tímto zákonem svěřeny do působnosti rady instituce, dozorčí rady nebo zřizovatele,
c) zabezpečuje řádné vedení účetnictví,
d) předkládá radě instituce a dozorčí radě po ověření účetní závěrky auditorem návrh výroční zprávy,
e) předává zřizovateli účetní závěrku ověřenou auditorem a výroční zprávu schválenou radou instituce,
f) předkládá poskytovateli14) návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje projednané radou instituce,
g) předkládá radě instituce návrhy, které se týkají rozpočtu veřejné výzkumné instituce a jeho změn, a návrhy vnitřních předpisů veřejné výzkumné instituce, s výjimkou jednacího řádu dozorčí rady, a jejich změn,
h) předkládá radě instituce návrhy na změny zřizovací listiny; po jejich projednání radou instituce je předává zřizovateli,
i) předkládá dozorčí radě ke schválení návrhy právních úkonů, k nimž se vyžaduje předchozí písemný souhlas dozorčí rady podle § 19 odst. 1 písm. b).
(2) Ředitele jmenuje zřizovatel na návrh rady instituce předložený na základě výběrového řízení. Pokud zřizovatel nepřijme návrh rady instiuce na jmenování ředitele, své rozhodnutí odůvodní. Rada instituce vyhlásí nové výběrové řízení. Ředitele odvolává zřizovatel na návrh rady instituce nebo dozorčí rady nebo z vlastního rozhodnutí se souhlasem rady instituce. V případě, že ředitel přestane splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené tímto zákonem, navrhne rada instituce zřizovateli odvolání ředitele bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.
(3) V době do jmenování ředitele podle odstavce 2 vykonává v nezbytně nutném rozsahu jeho působnost osoba pověřená zřizovatelem řízením veřejné výzkumné instituce.
(4) Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která
a) je způsobilá k právním úkonům,
b) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin15), jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
c) nebyla jí v posledních třech letech uložena sankce podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce16).
(5) Splnění podmínek podle odstavce 4 písm. c) prokazuje uchazeč o funkci ředitele čestným prohlášením; splnění podmínek podle odstavce 4 písm. b) prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů17) ne starším 3 měsíců. Není-li uchazeč o funkci ředitele státním občanem České republiky, prokazuje splnění podmínek podle odstavce 4 čestným prohlášením.
(6) Ředitel nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku.
(7) Jinou výdělečnou činnost může ředitel vykonávat podle zákoníku práce s předchozím písemným souhlasem zřizovatele18).
(8) Ředitel může být předsedou rady instituce nebo jejím členem. Není-li ředitel členem rady instituce, je oprávněn účastnit se zasedání rady instituce bez hlasovacího práva.
(9) Délka funkčního období ředitele je 5 let. Tatáž osoba může zastávat funkci ředitele nejvýše 2 po sobě jdoucí funkční období. Ředitel vykonává tuto funkci v pracovním poměru.


§ 18
Rada instituce


(1) Rada instituce se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších členů rady instituce. Předsedu rady instituce a místopředsedu rady instituce, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, volí a odvolává rada instituce.
(2) Rada instituce
a) dbá na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření,
b) stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje,
c) schvaluje rozpočet veřejné výzkumné instituce a jeho změny a střednědobý výhled jejího financování,
d) schvaluje vnitřní předpisy veřejné výzkumné instituce uvedené v § 20 odst. 1 písm. a) až e),
e) schvaluje výroční zprávu,
f) projednává návrhy změn zřizovací listiny,
g) dává předchozí souhlas, popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce,
h) vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče ředitelem veřejné výzkumné instituce, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele podle § 17 odst. 2,
i) projednává návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje veřejné výzkumné instituce,
j) projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci veřejné výzkumné instituce a smluv o spolupráci s institucemi České republiky.
(3) Rada instituce má nejméně 5 a nejvýše 15 členů. Počet členů rady instituce podle celkového počtu zaměstnanců veřejné výzkumné instituce, podrobnosti týkající se složení rady instituce, podrobnosti o způsobu volby a odvolání členů rady instituce, které nejsou stanoveny tímto zákonem, stanoví volební řád rady instituce.
(4) V radě instituce musí být kromě zaměstnanců veřejné výzkumné instituce z řad výzkumných pracovníků zastoupeni i odborníci z jiných právnických osob, popřípadě organizačních složek státu, zabývajících se výzkumem, a uživatelé výsledků výzkumu (dále jen „externí členové“). Externí členové rady instituce tvoří nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu členů rady instituce.
(5) Volby členů rady instituce jsou přímé, rovné a s tajným hlasováním. Členové rady instituce jsou navrhováni a voleni výzkumnými pracovníky veřejné výzkumné instituce. K podávání návrhů na externí členy rady instituce vyzve ředitel i představitele jiných právnických osob nebo organizačních složek státu, zabývajících se výzkumem nebo vývojem, popřípadě další představitele odborné veřejnosti. K platnosti voleb je třeba nadpoloviční účasti výzkumných pracovníků veřejné výzkumné instituce. Ke zvolení je potřebná nadpoloviční většina platných hlasů.
(6) Výzkumnými pracovníky veřejné výzkumné instituce se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanci veřejné výzkumné instituce, kteří se v rámci pracovní činnosti zabývají výzkumem a vývojem1) nebo takové činnosti řídí. Podrobnosti stanoví volební řád rady instituce.
(7) Délka funkčního období člena rady instituce je 5 let. Tatáž osoba může být zvolena členem rady instituce opětovně, bez omezení počtu funkčních období.
(8) Členem rady instituce může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle § 17 odst. 4. Splnění těchto podmínek se prokazuje podle § 17 odst. 5. Členům rady instituce může být za výkon funkce poskytnuta odměna včetně poskytování cestovních náhrad spojených s výkonem funkce v rozsahu zákona o cestovních náhradách. Výši odměny stanoví zřizovatel na základě výroční zprávy.
(9) Způsob jednání rady instituce stanoví jednací řád rady instituce.
(10) Členství v radě instituce zanikne
a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením,
c) odvoláním, nebo
d) smrtí.
(11) Člen rady instituce může být odvolán výzkumnými pracovníky dané veřejné výzkumné instituce; k platnosti odvolání je třeba nadpoloviční účasti výzkumných pracovníků veřejné výzkumné instituce s tím, že k odvolání je třeba nadpoloviční většina platných hlasů.
(12) V případě, že se po dobu 6 měsíců nekonalo ani jedno zasedání rady instituce, ač byla po celou tuto dobu rada instituce ustavena, končí funkční období všech členů rady instituce k poslednímu kalendářnímu dni šestého měsíce nečinnosti rady instituce. Ředitel navrhne nové členy rady instituce podle odstavců 4 a 5.


§ 19
Dozorčí rada


(1) Dozorčí rada
a) vykonává dohled nad činností a hospodařením veřejné výzkumné instituce; za tím účelem jsou její členové na základě rozhodnutí dozorčí rady oprávněni kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů této instituce, vyžadovat potřebná vysvětlení a zjišťovat skutečný stav,
b) vykonává dohled nad nakládáním s majetkem veřejné výzkumné instituce a vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými veřejná výzkumná instituce hodlá

1. nabýt nebo zcizit nemovitý majetek,
2. nabýt nebo zcizit movitý majetek, jehož hodnota je vyšší než dvousetnásobek částky, od níž jsou samostatné movité věci považovány podle zvláštního právního předpisu19) za hmotný majetek,
3. zřídit zástavní nebo jiné věcné právo k majetku veřejné výzkumné instituce,
4. založit jinou právnickou osobu,
5. nabýt účast v existující právnické osobě,
6. vložit majetek do jiné právnické osoby,
7. sjednat či měnit nájemní smlouvu s dobou nájmu delší než 3 měsíce,

c) navrhuje odvolání ředitele zřizovateli,
d) připravuje návrhy jednacího řádu dozorčí rady a jeho změn a předkládá je ke schválení zřizovateli,
e) vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce,
f) vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce,
g) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu veřejné výzkumné instituce a ke způsobu jejího hospodaření,
h) vyjadřuje se k návrhům výzkumných záměrů veřejné výzkumné instituce, její další nebo jiné činnosti a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel,
i) vyjadřuje se k návrhu výroční zprávy; své vyjádření předkládá řediteli a radě instituce,
j) vyjadřuje svá stanoviska k činnosti veřejné výzkumné instituce a zveřejňuje je též podle odstavce 3,
k) předkládá řediteli, radě instituce a zřizovateli návrhy na odstranění zjištěných nedostatků ve výkonu jejich působnosti,
l) předkládá zřizovateli a řediteli nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti.
(2) Dozorčí rada právní úkon neschválí, jestliže je v rozporu s požadavkem řádného využívání majetku veřejné výzkumné instituce k realizaci její hlavní činnosti nebo jestliže by jím bylo ohroženo plnění účelu, ke kterému byla veřejná výzkumná instituce zřízena.
(3) Stanoviska dozorčí rady se zveřejňují ve výroční zprávě.
(4) Členy dozorčí rady včetně jejího předsedy a místopředsedy, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, jmenuje a odvolává zřizovatel tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména zástupci zřizovatelů, popřípadě zaměstnanci veřejné výzkumné instituce.
(5) Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 let. Tatáž osoba může vykonávat funkci člena dozorčí rady nejvýše 2 po sobě jdoucí funkční období.
(6) Dozorčí rada má nejméně 5 a nejvýše 7 členů. Počet členů dozorčí rady podle celkového počtu zaměstnanců veřejné výzkumné instituce a způsob jednání stanoví jednací řád dozorčí rady.
(7) Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje požadavky podle § 17 odst. 4. Splnění těchto požadavků se prokazuje podle § 17 odst. 5. Členům dozorčí rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna včetně poskytování cestovních náhrad, spojených s výkonem funkce, v rozsahu zákona o cestovních náhradách. Výši odměny stanoví zřizovatel na základě zprávy o činnosti dozorčí rady.
(8) Ředitel se může účastnit zasedání dozorčí rady bez hlasovacího práva. Na žádost ředitele je předseda dozorčí rady povinen svolat mimořádné zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna tuto skutečnost oznámit zřizovateli.


ČÁST ŠESTÁ
Vnitřní předpisy
veřejné výzkumné instituce

§ 20


(1) Vnitřními předpisy veřejné výzkumné instituce jsou zejména
a) volební řád rady instituce,
b) jednací řád rady instituce,
c) organizační řád,
d) vnitřní mzdový předpis20),
e) pravidla pro hospodaření s fondy veřejné výzkumné instituce,
f) jednací řád dozorčí rady.
(2) Není-li ustavena rada instituce, schvaluje volební řád rady instituce zřizovatel.
(3) Je-li mzda sjednána kolektivní smlouvou, zašle veřejná výzkumná instituce kopii kolektivní smlouvy zřizovateli k informaci.


ČÁST SEDMÁ
Hospodaření
veřejné výzkumné instituce

§ 21


(1) Veřejná výzkumná instituce je povinna majetek využívat k realizaci hlavní činnosti. K další nebo jiné činnosti může majetek využívat jen, stanoví-li tak tento zákon; další nebo jiná činnost veřejné výzkumné instituce nesmí být hrazena z veřejných prostředků určených na podporu výzkumu.
(2) Veřejná výzkumná instituce může kromě své hlavní činnosti provádět i činnosti, které nejsou výzkumem nebo jeho infrastrukturou, kde
a) další činností je činnost prováděná na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů21),
b) jinou činností je činnost hospodářská prováděná za účelem dosažení zisku.
(3) Další nebo jinou činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínky, že
a) navazují na hlavní činnost veřejné výzkumné instituce,
b) jsou prováděny za účelem účinnějšího využití majetku a lidských zdrojů veřejné výzkumné instituce,
c) není ohrožena hlavní činnost veřejné výzkumné instituce,
d) náklady a výnosy každé z uvedených činností jsou v účetnictví vedeny odděleně,
e) jejich předmět a podmínky jejich provádění jsou stanoveny ve zřizovací listině veřejné výzkumné instituce a jsou v souladu se zvláštními právními předpisy22),
f) výnosy z těchto činností dosahují alespoň skutečně vynaložených nákladů.
(4) Výsledek hospodaření veřejné výzkumné instituce je tvořen výsledkem hospodaření v hlavní činnosti a výsledkem hospodaření v další a jiné činnosti po zdanění.
(5) Pokud je na konci účetního období výsledkem hospodaření v další nebo jiné činnosti ztráta, veřejná výzkumná instituce neprodleně takovou činnost ukončí.
(6) Zisk po zdanění veřejná výzkumná instituce využívá nejprve k úhradě případné ztráty z minulých období a dále prostřednictvím fondů k podpoře hlavní činnosti. Prostředky podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků může veřejná výzkumná instituce použít pouze k účelu, ke kterému jí byly poskytovatelem poskytnuty, a to i v případě jejich převodu do fondu účelově určených prostředků podle § 26.


§ 22
Rozpočet


(1) Veřejná výzkumná instituce sestavuje vyrovnaný rozpočet na kalendářní rok. Do svého rozpočtu veřejná výzkumná instituce zahrnuje náklady a výnosy související s hlavní, další a jinou činností.
(2) Výnosy veřejné výzkumné instituce jsou zejména finanční prostředky z
a) podpory výzkumných záměrů nebo projektů výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zvláštního právního předpisu14),
b) podpory hlavní nebo další činnosti z jiných než veřejných prostředků,
c) majetku,
d) přijatých darů a dědictví,
e) dotací na další činnost z veřejných prostředků,
f) jiné činnosti.
(3) Náklady veřejné výzkumné instituce jsou zejména
a) náklady na hlavní činnost,
b) náklady na další činnost,
c) náklady na jinou činnost.


§ 23
Fondy


(1) Veřejná výzkumná instituce tvoří tyto fondy:
a) rezervní fond,
b) fond reprodukce majetku,
c) fond účelově určených prostředků,
d) fond sociální.
(2) Zůstatky fondů uvedených v odstavci 1 k 31. prosinci běžného roku se převádějí do následujícího rozpočtového roku.


§ 24
Rezervní fond


(1) Zdrojem rezervního fondu jsou
a) příděl finančních prostředků nejméně ve výši 5 % ze zisku běžného účetního období po zdanění,
b) peněžní dary, s výjimkou peněžních darů účelově určených.
(2) Veřejná výzkumná instituce může použít prostředků rezervního fondu
a) k úhradě ztráty,
b) k úhradě sankcí,
c) ke krytí dočasného nedostatku finančních prostředků,
d) k úhradě nákladů hlavní činnosti nezajištěných výnosy,
e) k doplnění fondu reprodukce majetku po schválení radou instituce, nebo
f) k jiným výdajům, které v mimořádných případech schválí zřizovatel a dozorčí rada [§ 15 písm. k), § 19 odst. 1 písm. b) body 1 až 6].


§ 25
Fond reprodukce majetku


(1) Zdrojem fondu reprodukce majetku jsou
a) finanční prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku,
b) příděl ze zisku,
c) peněžní dary určené na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,
d) výnosy z prodeje dlouhodobého majetku,
e) peněžní prostředky přijaté na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,
f) peněžní prostředky přijaté na sdružení prostředků k pořízení dlouhodobého majetku,
g) peněžní prostředky rezervního fondu, jejichž převod do fondu reprodukce majetku schválila rada instituce.
(2) Veřejná výzkumná instituce použije prostředků fondu reprodukce majetku
a) na pořízení dlouhodobého i krátkodobého majetku,
b) k financování oprav a udržování dlouhodobého i krátkodobého majetku,
c) na technické zhodnocení dlouhodobého majetku,
d) pro sdružování prostředků na pořízení dlouhodobého majetku s jinou institucí, nebo
e) k úhradě splátek úvěrů a půjček na pořízení dlouhodobého majetku, včetně úroků z těchto úvěrů a půjček.


§ 26
Fond účelově určených prostředků


(1) Zdrojem fondu účelově určených prostředků jsou
a) účelově určené peněžní dary s výjimkou darů určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,
b) účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí,
c) účelově určené veřejné prostředky včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, které nemohly být veřejnou výzkumnou institucí efektivně použity v rozpočtovém roce, ve kterém jí byly poskytnuty.
(2) Účelově určené prostředky podle odstavce 1 písm. c) může veřejná výzkumná instituce převést do fondu účelově určených prostředků do výše 5 % objemu účelově určených veřejných prostředků poskytnutých veřejné výzkumné instituci na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje, výzkumné záměry nebo jednotlivé činnosti prováděné v rámci další činnosti v daném kalendářním roce. Převod účelově určených prostředků veřejná výzkumná instituce písemně oznámí jejich poskytovateli.
(3) Prostředky fondu účelově určených prostředků může veřejná výzkumná instituce použít pouze k účelu, ke kterému jí byly poskytnuty.


§ 27
Sociální fond


(1) Zdrojem sociálního fondu je základní příděl na vrub nákladů veřejné výzkumné instituce ve výši 2 % z ročního objemu nákladů veřejné výzkumné instituce zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. Jeho užití se řídí pravidly pro hospodaření s fondy veřejné výzkumné instituce [§ 18 odst. 2 písm. d) a § 20 odst. 1 písm. e)].
(2) Pro účely vymezení uznaných nákladů ve výzkumu a vývoji23) se sociální fond veřejné výzkumné instituce považuje za fond kulturních a sociálních potřeb.


§ 28
Majetek


(1) Zřizovatel vloží do veřejné výzkumné instituce na základě zřizovací listiny majetek potřebný k zajištění účelu, pro který je veřejná výzkumná instituce zřizována, popřípadě na ni převede závazky související s vkládaným majetkem, nejvýše však do výše 20 % hodnoty tohoto vkládaného majetku. Zřizovatel může vložit do veřejné výzkumné instituce majetek, popřípadě na ni převést závazky související s vkládaným majetkem do výše 20 % hodnoty vkládaného majetku, i po jejím vzniku, a to změnou zřizovací listiny.
(2) O nakládání s majetkem veřejné výzkumné instituce rozhodují orgány veřejné výzkumné instituce v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem.
(3) K přechodu závazků podle odstavce 1 se nevyžaduje souhlas věřitele. Zřizovatel ručí za splnění závazků, které přešly na veřejnou výzkumnou instituci. Veřejná výzkumná instituce bez zbytečného odkladu oznámí věřiteli změnu v osobě dlužníka.
(4) Majetek a závazky vymezené ve zřizovací listině včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na veřejnou výzkumnou instituci dnem jejího vzniku nebo dnem zápisu změny zřizovací listiny, s výjimkou vlastnických nebo jiných věcných práv k nemovitostem, která jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí. Vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem24) nabude veřejná výzkumná instituce vkladem těchto práv do katastru nemovitostí. Vklad se provede na základě zřizovací listiny nebo její změny. Návrh na vklad vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitostem do katastru nemovitostí podá oprávněná osoba25) bez zbytečného odkladu po vzniku veřejné výzkumné instituce nebo po zápisu změny zřizovací listiny do rejstříku veřejných výzkumných institucí.
(5) K předání a převzetí vkládaného majetku a převáděných závazků podle odstavce 1, popřípadě listin prokazujících jejich existenci, musí dojít bez zbytečného odkladu po jejich nabytí veřejnou výzkumnou institucí a na základě předávacího protokolu. Dnem předání přechází na veřejnou výzkumnou instituci nebezpečí škody na věci.
(6) Veřejná výzkumná instituce nemůže bez předchozího písemného souhlasu dozorčí rady činit právní úkony uvedené v § 19 odst. 1 písm. b). K právním úkonům uvedeným v § 19 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 6 je nutný rovněž předchozí písemný souhlas zřizovatele.
(7) Právní úkony uvedené v § 19 odst. 1 písm. b) jsou bez předchozího písemného souhlasu dozorčí rady neplatné; právní úkony uvedené v § 19 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 6 jsou neplatné rovněž bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
(8) Veřejná výzkumná instituce může založit jinou právnickou osobu pouze za účelem využívání výsledků své výzkumné činnosti. Veřejná výzkumná instituce může provést peněžitý či nepeněžitý vklad do jiné právnické osoby nebo jinak úplatně nabýt majetkovou účast v jiné právnické osobě pouze v případě, že tato právnická osoba využívá výsledky hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce. Veřejná výzkumná instituce však nesmí
a) stát se společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti,
b) vkládat do jiné právnické osoby nemovité věci vložené do veřejné výzkumné instituce zřizovatelem a prostředky z poskytnuté podpory nebo dotace [§ 22 odst. 2 písm. a) a e)],
c) uvedenými úkony ohrozit svou hlavní činnost.
(9) Veřejná výzkumná instituce nesmí zajišťovat závazky jiných osob ani zřizovat zástavní právo k nemovitostem a nemůže nabývat jiné cenné papíry než cenné papíry vydané státem nebo územním samosprávným celkem, za jejichž splacení se stát nebo územní samosprávný celek zaručil, kromě případů podle odstavce 7.
(10) Zcizí-li veřejná výzkumná instituce majetek, je povinna sjednat cenu26) ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá; bezúplatně lze majetek zcizit pouze ve veřejném zájmu.


§ 29
Účetnictví


(1) Veřejná výzkumná instituce je zařazena v rámci účetních jednotek podle zvláštního právního předpisu27) mezi jiné právnické osoby, jejichž hlavní činností není podnikání.
(2) Veřejná výzkumná instituce vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů28), nestanoví-li tento zákon jinak.
(3) O uznaných nákladech výzkumných záměrů a projektů výzkumu a vývoje vede veřejná výzkumná instituce oddělenou evidenci a v rámci této evidence sleduje náklady hrazené z institucionální nebo účelové podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů29).
(4) Veřejná výzkumná instituce je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem.


§ 30
Výroční zpráva


(1) Veřejná výzkumná instituce vypracovává a po schválení radou instituce zveřejňuje výroční zprávu, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok.
(2) První výroční zprávu po svém vzniku zveřejní veřejná výzkumná instituce nejpozději do 6 měsíců od počátku kalendářního roku následujícího po vzniku veřejné výzkumné instituce. Pouze v případě, že činnost veřejné výzkumné instituce v roce jejího vzniku je kratší než 6 měsíců, prodlužuje se tato lhůta o 1 rok.
(3) Výroční zprávu zveřejňuje veřejná výzkumná instituce prostřednictvím jejího uložení ve sbírce listin rejstříku veřejných výzkumných institucí a zároveň prostřednictvím veřejné informační sítě.
(4) Výroční zpráva obsahuje
a) informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti či o jejich změnách,
b) informace o změnách zřizovací listiny,
c) hodnocení hlavní činnosti,
d) hodnocení další a jiné činnosti,
e) informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření a zprávu, jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků uložená v předchozím roce,
f) stanoviska dozorčí rady,
g) další skutečnosti požadované zvláštním právním předpisem30).


ČÁST OSMÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 31
Přeměna příspěvkových organizací
na veřejné výzkumné instituce


(1) Státní příspěvkové organizace, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu, (dále jen „státní příspěvková organizace“) se dnem 1. ledna 2007 stávají veřejnými výzkumnými institucemi. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k témuž dni zapíše tyto veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí.
(2) Zřizovatel státní příspěvkové organizace vydá zřizovací listinu veřejné výzkumné instituce obsahující údaje podle § 3 odst. 2 písm. a) až e), g) a h) a předloží ji do 30. června 2006 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. K témuž dni zřizovatel předloží další údaje nutné k zápisu veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí podle § 6 odst. 3 písm. a), c) až h) a doloží je listinnými doklady prokazujícími skutečnosti, které mají být do rejstříku veřejných výzkumných institucí zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin [§ 8 odst. 1 písm. a), d) a e)].
(3) Pokud zřizovatel nepředloží údaje, listinné doklady nebo listiny podle odstavce 2 nebo je předloží neúplné, vyzve jej Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby ve lhůtě stanovené ve výzvě, která nesmí být kratší než 15 dnů, tyto údaje, listinné doklady nebo listiny doplnil.
(4) Zřizovatel nejpozději do 15. prosince 2006 rozhodne o majetku, k němuž má příslušnost hospodaření státní příspěvková organizace, a o jejích závazcích, které nepřejdou na veřejnou výzkumnou instituci; postupuje přitom v souladu s § 28 odst. 1. Zřizovatel zároveň určí příslušnost hospodaření k tomuto majetku České republiky a určí nositele těch závazků, které nepřejdou na veřejnou výzkumnou instituci. Převezme-li tyto závazky Česká republika, plní je za Českou republiku jako nositele závazků zřizovatel, případně jiná organizační složka státu, kterou určí. K převzetí závazků státní příspěvkové organizace Českou republikou se nevyžaduje souhlas věřitele.
(5) Dnem 1. ledna 2007 přechází na veřejnou výzkumnou instituci majetek České republiky, ke kterému měla ke dni 31. prosince 2006 příslušnost hospodaření státní příspěvková organizace, která se mění na veřejnou výzkumnou instituci podle odstavce 1. Aktiva, závazky a další pasiva, příslušející této státní příspěvkové organizaci ke dni 31. prosince 2006, se stávají dnem 1. ledna 2007 aktivy, závazky a dalšími pasivy veřejné výzkumné instituce. Peněžní prostředky, se kterými hospodaří ke dni 31. prosince 2006 státní příspěvková organizace, se převádějí na účet cizích prostředků vedený organizační složkou státu, která je zřizovatelem státní příspěvkové organizace nebo plní jeho funkci. Peněžní prostředky uvedené v předchozí větě převede organizační složka státu bezodkladně na účet veřejné výzkumné instituce.
(6) Zastupitelstvo územního samosprávného celku, který je zřizovatelem příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu (dále jen „příspěvková organizace územního samosprávného celku“), rozhodne do 3 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, zda se příspěvková organizace územního samosprávného celku dnem 1. ledna 2007 stane veřejnou výzkumnou institucí a současně požádá Ústřední věstník České republiky o uveřejnění tohoto rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty není dotčen postup podle § 3.
(7) Při vydání zřizovací listiny, předložení zřizovací listiny Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a při zápisu veřejné výzkumné instituce vznikající přeměnou příspěvkové organizace územního samosprávného celku do rejstříku veřejných výzkumných institucí se postupuje podle odstavců 2 a 3 obdobně.
(8) Dnem 1. ledna 2007 přechází na veřejnou výzkumnou instituci majetek územního samosprávného celku, který byl ke dni 31. prosince 2006 ve správě jeho příspěvkové organizace, která se mění na veřejnou výzkumnou instituci podle odstavce 6. Aktiva, závazky a další pasiva ve správě této příspěvkové organizace územního samosprávného celku ke dni 31. prosince 2006, se stávají dnem 1. ledna 2007 aktivy, závazky a dalšími pasivy veřejné výzkumné instituce. Peněžní prostředky, se kterými hospodaří příspěvková organizace územního samosprávného celku ke dni 31. prosince 2006, se převádějí na účet cizích prostředků zřizovatele. Peněžní prostředky uvedené v předchozí větě převede územní samosprávný celek bezodkladně na účet veřejné výzkumné instituce.
(9) O majetku a závazcích, které přecházejí na veřejnou výzkumnou instituci podle odstavců 5 a 8, sepíše zřizovatel do 31. ledna 2007 protokol.
(10) Zaměstnanci státní příspěvkové organizace, která se mění na veřejnou výzkumnou instituci podle odstavce 1, jakož i zaměstnanci příspěvkové organizace územního samosprávného celku, která se mění na veřejnou výzkumnou instituci podle odstavce 6, se stávají dnem 1. ledna 2007 zaměstnanci této veřejné výzkumné instituce.
(11) Návrh na zápis přechodu vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitému majetku, který přechází na veřejnou výzkumnou instituci podle odstavců 5 a 8, podá do katastru nemovitostí do 31. ledna 2007 zřizovatel. Nemovitosti musí být označeny podle zvláštního právního předpisu4). Přechod vlastnického práva nebo jiného věcného práva se v katastru nemovitostí vyznačí záznamem.
(12) Za závazky státní příspěvkové organizace nebo příspěvkové organizace územního samosprávného celku vzniklé v souvislosti s provozováním její hlavní činnosti před její přeměnou na veřejnou výzkumnou instituci ručí i po přeměně příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci zřizovatel.
(13) Pokud ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 1. ledna 2007 dojde ke sloučení, rozdělení nebo zániku státní příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, vztahují se odstavce 1 až 5 a 9 až 12 na její nástupnickou příspěvkovou organizaci.


ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST

§ 32


Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.Poznámky pod čarou:
1) § 2 odst. 1 písm. a) a § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).
2) Čl. 87 a 89 Smlouvy o založení Evropského společenství, ve znění pozdějších smluv.
3) § 12 zákona o podpoře výzkumu a vývoje.
4) § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5) § 27 obchodního zákoníku.
6) Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb.
7) Správní řád.
8) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
10) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 69a obchodního zákoníku.
12) § 70 až 75b obchodního zákoníku.
13) Například obchodní zákoník, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, autorský zákon, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
15) Trestní zákon.
16) Například zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.
17) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.
18) § 75 zákoníku práce.
19) § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 18 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 217/2000 Sb.
21) Například zákon č. 40/2004 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
22) Živnostenský zákon.

Zákon o ochraně hospodářské soutěže.

23) Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.

24) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
25) § 4 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
26) § 1 odst. 2 písm. a) a § 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
27) § 14 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
28) Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

29) § 8 odst. 1 zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

30) § 21 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Příloha č. 1 k zákonu č. 341/2005 Sb.

 

Státní příspěvkové organizace, které se dnem 1. ledna 2007 mění na veřejnou výzkumnou instituci

 

 

 

zřizovatel

název státní příspěvkové organizace

sídlo

Ministerstvo dopravy

Centrum dopravního výzkumu

44994575

Líšeňská 33a,

636 00 Brno

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

45773009

Palackého náměstí 4

Praha 2

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

00025950

Jeruzalémská 9

Praha 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Centrum pro studium vysokého školství

 

00237752

 

U Lužického semináře 90/13

118 00 Praha 1 - Malá Strana

Ministerstvo zahraničních věcí

Ústav mezinárodních vztahů

48546054

Nerudova 3

Praha 1

Ministerstvo zdravotnictví

Psychiatrické centrum Praha

00023752

Ústavní 91

181 03 Praha 8

 

Institut zdravotní politiky a ekonomiky

70871060

Kutnohorská 1102

281 63 Kostelec nad Černými lesy

Ministerstvo zemědělství

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby

00027006

Drnovská 507

161 06 Praha 6 - Ruzyně

Výzkumný ústav živočišné výroby

00027014

Přátelství 815

Praha - Uhříněves

Výzkumný ústav veterinárního lékařství

00027162

Hudcova 70

621 32 Brno

Výzkumný ústav potravinářský v Praze

00027022

Radiová 7/1285

102 31 Praha 10 – Hostivař

Výzkumný ústav zemědělské techniky

00027031

Drnovská 507

161 06 Praha 6 - Ruzyně

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

00027049

Žabovřeská 250

156 27 Praha 5 – Zbraslav

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

00020702

Jíloviště – Strnady

156 04 Praha 5 – Zbraslav

Ministerstvo životního prostředí

Česká geologická služba

00025798

Klárov 3/131

118 21 Praha 1

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

00027073

Květnové náměstí 391

252 43 Průhonice

Výzkumný ústav vodohospodářský

T. G. M.

00020711

Podbabská 219/30

160 62 Praha 6

 

Český hydrometeorologický ústav

00020699

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany

Český úřad zeměměřický a katastrální

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

00025615

Zdiby 98

okres Praha - východ

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany

70565813

Příbram – Kamenná

262 31 pošta Milín

Akademie věd České republiky

 

Archeologický ústav AV ČR, Brno

68081758

Královopolská 147, 612 64 Brno

Archeologický ústav AV ČR, Praha

67985912

 

Letenská 4, 118 01 Praha 1

Archiv AV ČR

67985921

V Zámcích 56/76, 181 00 Praha 8-Bohnice

Astronomický ústav AV ČR

67985815

Fričova 298, 251 65 Ondřejov

Biofyzikální ústav AV ČR

68081707

Královopolská 135, 612 65 Brno

Botanický ústav AV ČR

67985939

Zámek 1, 252 43 Průhonice

Entomologický ústav AV ČR

60077395

Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Etnologický ústav AV ČR

68378076

Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1

Filozofický ústav AV ČR

67985955

Jilská 1, 110 00 Praha 1

Fyzikální ústav AV ČR

68378271

Na Slovance 2, 182 21 Praha 8

Fyziologický ústav AV ČR

67985823

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Geofyzikální ústav AV ČR

67985530

Boční II/1401, 141 31 Praha 4

Geologický ústav AV ČR

67985831

Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Lysolaje

Historický ústav AV ČR

67985963

Prosecká 76, 190 00 Praha 9

Hydrobiologický ústav AV ČR

60077387

Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice

Knihovna AV ČR

67985971

Národní 3, 115 22 Praha 1

Masarykův ústav AV ČR

67985980

Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1

Matematický ústav AV ČR

67985840

Žitná 25, 115 67 Praha 1

Mikrobiologický ústav AV ČR

61388971

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Národohospodářský ústav AV ČR

67985998

Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1

Orientální ústav AV ČR

68378009

Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

Parazitologický ústav AV ČR

60077409

Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Psychologický ústav AV ČR

68081740

Veveří 97, 602 00 Brno

Slovanský ústav AV ČR

68378017

Valentinská 1, 110 00 Praha 1

Sociologický ústav AV ČR

68378025

Jilská 1, 110 00 Praha 1

Středisko společných činností AV ČR

60457856

Národní 3, 110 00 Praha 1

Ústav analytické chemie AV ČR

68081715

Veveří 97, 611 42 Brno

Ústav anorganické chemie AV ČR

61388980

250 68 Řež u Prahy

Ústav biologie obratlovců AV ČR

68081766

Květná 8, 603 65 Brno

Ústav dějin umění AV ČR

68378033

Husova 4, 110 00 Praha 1

Ústav ekologie krajiny AV ČR

67179843

Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice

Ústav experimentální botaniky AV ČR

61389030

Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Lysolaje

Ústav experimentální medicíny AV ČR

68378041

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR

61388955

Dolejškova 3, 182 23 Praha 8

Ústav fyziky atmosféry AV ČR

68378289

Boční II/1401, 141 31 Praha 4

Ústav fyziky materiálů AV ČR

68081723

Žižkova 22, 616 62 Brno

Ústav fyziky plazmatu AV ČR

61389021

P. O. Box 17, Za Slovankou 3, 182 21 Praha 8

Ústav geoniky AV ČR

68145535

Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba

Ústav chemických procesů AV ČR

67985858

Rozvojová 135, 165 02 Praha 6

Ústav informatiky AV ČR

67985807

Pod vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8

Ústav jaderné fyziky AV ČR

61389005

250 68 Řež

Ústav makromolekulární chemie AV ČR

61389013

Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6

Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR

60077352

Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Ústav molekulární genetiky AV ČR

68378050

Flemingovo nám. 2, 166 37 Praha 6

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

61388963

Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

Ústav pro českou literaturu AV ČR

68378068

Na Florenci 3/1420, 110 15 Praha 1

Ústav pro elektrotechniku AV ČR

67985866

Dolejškova 5, 182 02 Praha 8

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR

67985874

Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6

Ústav pro jazyk český AV ČR

68378092

Letenská 4, 118 51 Praha 1

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

68378114

Vlašská 9, 118 40 Praha 1

Ústav přístrojové techniky AV ČR

68081731

Královopolská 147, 612 64 Brno

Ústav půdní biologie AV ČR

60077379

Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice

Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR

67985882

Chaberská 57, 182 51 Praha 8

Ústav státu a práva AV ČR

68378122

Národní 18, 116 91 Praha 1

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

67985891

V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

68378297

Prosecká 76, 190 00 Praha 9

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

67985556

Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

Ústav termomechaniky AV ČR

61388998

Dolejškova 5, 182 00 Praha 8

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

67985904

Rumburská 89, 277 21 Liběchov

Příloha č. 2 k zákonu č. …/2005 Sb.

 

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků, o kterých zřizovatel rozhodne, zda se dnem 1. ledna 2007 mění na veřejnou výzkumnou instituci

 

 

zřizovatel

 

název příspěvkové organizace

 

 

sídlo

Jihomoravský kraj

Ústav archeologické památkové péče Brno

48511005

Kaloudova 30,

614 00 Brno

Ústecký kraj

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, příspěvková organizace

47325011

Žižkova ul.  č.p. 835,

434 01 Most