Výsledky průběžného hodnocení výzkumných záměrů - skupina oborů společenské vědy a umění
ID_VZ Název_VZ Příjemce Průběžné hodnocení
MSM0021620802 Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy Univerzita Karlova v Praze A
MSM0021620803 Církve v českých zemích a otázka nacionalismu - historické problémy, jejich překonání a výhled směrem k mnohonárodnostní a multikulturní evropské společnosti Univerzita Karlova v Praze A
MSM0021620804 Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisícileti - kořeny, východiska, perspektivy Univerzita Karlova v Praze A
MSM0021620823 Český národní korpus a korpusy dalších jazyků Univerzita Karlova v Praze A
MSM0021620824 Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie Univerzita Karlova v Praze B
MSM0021620825 Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor Univerzita Karlova v Praze B
MSM0021620826 Výzkum civilizace starého Egypta Univerzita Karlova v Praze A
MSM0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes Univerzita Karlova v Praze B
MSM0021620841 Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy Univerzita Karlova v Praze A
MSM0021620843 Antropologie komunikace a lidské adaptace Univerzita Karlova v Praze A
MSM0021620845 Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti Univerzita Karlova v Praze A
MSM0021620846 Ekonomické dopady evropské integrace na ČR Univerzita Karlova v Praze B
MSM0021622405 Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 Masarykova univerzita B
MSM0021622406 Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti Masarykova univerzita A
MSM0021622407 Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích Masarykova univerzita A
MSM0021622408 Reprodukce a integrace společnosti Masarykova univerzita A
MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století Masarykova univerzita B
MSM0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura Masarykova univerzita A
MSM0021622427 Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví Masarykova univerzita A
MSM0023775201 Terciární vzdělávání ve znalostní společnosti Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. C
MSM4977751314 Opomíjená archeologie Západočeská univerzita v Plzni A
MSM6007665803 Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích A
MSM6007665807 Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, individua, vztahy, instituce moci Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích A
MSM6046070904 Informační a znalostní podpora strategického řízení Česká zemědělská univerzita v Praze A
MSM6046144603 Výzkum historických malířských technik a materiálů pro potřeby restaurování a umělecko-historické hodnocení výtvarných děl Akademie výtvarných umění v Praze A
MSM6138439903 Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska Vysoká škola ekonomická v Praze A
MSM6138439905 Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy Vysoká škola ekonomická v Praze A
MSM6198959202 Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty Univerzita Palackého v Olomouci A
MSM6198959211 Pluralita kultury a demokracie Univerzita Palackého v Olomouci A
MSM6198959221 Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn Univerzita Palackého v Olomouci A
MSM6215648904 Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně A