Uchazeč ID kód VZ Název VZ 2. průběžné hodnocení Zvýšení podpory (tis. Kč) Po 2. hodnocení (tis. Kč)
UN-09 IP-09 IV-09 NIV-09
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620802 Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy A 1 027 9 716 9 716 470 9 246
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620803 Církve v českých zemích a otázka nacionalismu - historické problémy, jejich překonání a výhled směrem k mnohonárodnostní a multikulturní evropské společnosti A 526 4 784 4 784 150 4 634
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620804 Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisícileti - kořeny, východiska, perspektivy A 716 14 010 6 448 0 6 448
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620806 Molekulární biologie a patologie buňky za normy a u vybraných klinicky závažných patologických procesů B 15 160 149 827 143 834 7 320 136 514
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620807 Metabolické, endokrinní a genetické aspekty prevence, diagnostiky a terapie kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních a renovaskulárních onemocnění B 1 370 18 664 16 837 4 500 12 337
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620808 Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospělého věku. Význam pro epidemiologii, časnou diagnostiku a léčbu A 4 393 43 758 43 758 4 200 39 558
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620812 Chronická onemocnění vznikající na podkladě nepřiměřené reaktivity imunitního systému, jejich patogeneze a možnosti včasné diagnostiky a léčby B 1 780 21 399 17 529 1 500 16 029
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620813 Molekulární základy dětských nádorových onemocnění a léčebné aplikace A 1 388 16 388 15 449 2 950 12 499
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620814 Prevence, diagnostika a terapie diabetes mellitus, metabolických a endokrinních postižení organismu A 3 508 34 486 34 436 3 090 31 346
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620816 Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace A 2 048 18 994 18 994 1 250 17 744
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620817 Invazivní přístupy k záchraně či regeneraci myokardu A 2 473 33 670 33 670 13 145 20 525
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620819 Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů A 4 654 42 408 42 408 500 41 908
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620820 Využití experimentálních a klinických modelů metabolických procesů, výživy a farmakoterapie pro rozvoj poznání, klinickou praxi a ke zlepšení kvality života B 4 442 46 452 42 004 2 000 40 004
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620822 Výzkum nových lékových struktur A 2 794 31 076 30 161 5 615 24 546
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620823 Český národní korpus a korpusy dalších jazyků A 1 897 17 261 17 081 0 17 081
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620824 Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie A 2 307 22 821 20 771 0 20 771
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620825 Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor A 2 992 31 672 27 181 236 26 945
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620826 Výzkum civilizace starého Egypta A 2 774 24 977 24 977 0 24 977
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes A 3 994 42 581 35 966 0 35 966
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620828 Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů A 4 211 37 924 37 924 0 37 924
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620831 Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace B 2 076 22 646 20 046 1 350 18 696
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620834 Fyzika kondenzované fáze: nové materiály a technologie A 9 215 97 960 92 983 15 623 77 360
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620835 Fyzika molekulárních, makromolekulárních a biologických systémů A 4 853 49 809 48 758 7 967 40 791
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620838 Moderní metody, struktury a systémy informatiky A 4 630 43 158 42 494 800 41 694
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620839 Metody moderní matematiky a jejich aplikace A 4 275 40 583 39 697 1 200 38 497
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620841 Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy A 5 608 51 054 50 721 237 50 484
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620843 Antropologie komunikace a lidské adaptace A 877 8 076 7 900 0 7 900
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620845 Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti A 1 037 9 341 9 341 0 9 341
Univerzita Karlova v Praze MSM0021620846 Ekonomické dopady evropské integrace na ČR A 1 015 12 895 9 740 600 9 140
Masarykova univerzita MSM0021622402 Časná diagnostika a léčba kardiovaskulárních chorob B 1 469 21 488 20 628 7 400 13 228
Masarykova univerzita MSM0021622404 Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS A 2 429 24 600 24 600 2 730 21 870
Masarykova univerzita MSM0021622405 Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 A 806 7 258 7 258 0 7 258
Masarykova univerzita MSM0021622406 Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti A 1 411 12 826 12 826 120 12 706
Masarykova univerzita MSM0021622407 Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích A 954 8 587 8 587 0 8 587
Masarykova univerzita MSM0021622408 Reprodukce a integrace společnosti A 1 541 13 876 13 876 0 13 876
Masarykova univerzita MSM0021622409 Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace A 1 545 13 912 13 912 0 13 912
Masarykova univerzita MSM0021622410 Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur A 1 332 11 997 11 997 0 11 997
Masarykova univerzita MSM0021622411 Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek A 1 600 15 695 15 695 1 290 14 405
Masarykova univerzita MSM0021622412 Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) A 3 722 44 034 44 034 10 516 33 518
Masarykova univerzita MSM0021622413 Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím A 2 716 37 180 37 180 12 720 24 460
Masarykova univerzita MSM0021622415 Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací A 4 422 49 218 49 218 9 401 39 817
Masarykova univerzita MSM0021622416 Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase A 3 082 34 421 34 421 6 670 27 751
Masarykova univerzita MSM0021622418 Dynamická geovizualizace v krizovém managementu B 1 525 14 438 13 860 130 13 730
Masarykova univerzita MSM0021622419 Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy A 1 491 15 426 15 426 2 000 13 426
Masarykova univerzita MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století B 1 142 10 766 10 335 50 10 285
Masarykova univerzita MSM0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura A 1 449 13 112 13 112 65 13 047
Masarykova univerzita MSM0021622427 Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví A 1 390 12 616 12 616 100 12 516
Univerzita Pardubice MSM0021627501 Cílená příprava speciálních sloučenin a materiálů a studium jejich fyzikálně-chemických vlastností a nadmolekulárních struktur A 4 191 44 425 42 740 7 185 35 555
Univerzita Pardubice MSM0021627502 Pokročilé analytické a separační metody a jejich aplikace v diagnostice a technologii živých a neživých materiálů A 2 445 26 719 26 014 4 445 21 569
Univerzita Pardubice MSM0021627505 Teorie dopravních systémů B 1 654 16 107 15 463 565 14 898
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630501 Multifunkční heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů A 2 582 23 253 23 253 0 23 253
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630502 Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy A 1 792 16 140 16 140 0 16 140
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630503 Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN) A 2 301 23 482 23 482 2 758 20 724
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630508 Anorganické nanomateriály a nanostruktury: vytváření, analýza, vlastnosti A 2 140 22 774 22 774 3 500 19 274
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630511 Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí A 1 882 18 166 18 166 1 215 16 951
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630513 Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM) A 2 471 27 133 27 133 4 880 22 253
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630516 Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmímkách trvale udržitelného rozvoje A 1 596 14 722 14 722 350 14 372
Vysoké učení technické v Brně MSM0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav A 2 033 18 308 18 308 0 18 308
Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.  MSM0023775201 Terciární vzdělávání ve znalostní společnosti C 1 110 9 994 9 994 0 9 994
Technická univerzita v Liberci MSM4674788501 Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem A 2 670 27 444 27 444 4 000 23 444
Slezská univerzita v Opavě MSM4781305903 Relativistická a částicová fyzika a její astrofyzikální aplikace B 1 034 9 699 9 311 0 9 311
Slezská univerzita v Opavě MSM4781305904 Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyzice A 1 167 10 506 10 506 0 10 506
Západočeská univerzita v Plzni MSM4977751301 Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání A 2 532 23 350 23 350 550 22 800
Západočeská univerzita v Plzni MSM4977751302 Procesy ve výbojovém plazmatu a nové tenkovrstvé materiály s unikátními vlastnostmi A 1 287 14 587 14 587 3 000 11 587
Západočeská univerzita v Plzni MSM4977751303 Predikce poruch heterogenních materiálů, komponent mechanických a biomechanických systémů A 1 490 13 720 13 720 300 13 420
Západočeská univerzita v Plzni MSM4977751310 Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice A 1 032 12 900 12 597 3 300 9 297
Západočeská univerzita v Plzni MSM4977751314 Opomíjená archeologie A 968 8 715 8 715 0 8 715
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MSM6007665801 Ekologické, evoluční a experimentálně biologické přístupy ke studiu vzniku a významu biodiverzity A 3 248 32 848 32 848 3 600 29 248
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MSM6007665803 Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech A 472 4 440 4 248 0 4 248
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MSM6007665806 Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním A 4 132 38 218 38 218 1 007 37 211
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MSM6007665807 Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, individua, vztahy, instituce moci A 743 6 693 6 693 0 6 693
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MSM6007665808 Fyzikální biologie - nové přístupy v biologickém výzkumu B 2 436 22 853 21 939 0 21 939
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MSM6007665809 Biologické, enviromentální a chovatelské aspekty v rybářství A 2 027 20 229 20 229 1 976 18 253
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. MSM6019369701 Výzkum sladařských a pivovarských surovin a technologií B 1 104 18 119 10 878 934 9 944
Česká zemědělská univerzita v Praze MSM6046070901 Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje A 5 292 53 970 53 970 6 315 47 655
Česká zemědělská univerzita v Praze MSM6046070904 Informační a znalostní podpora strategického řízení A 1 688 15 402 15 402 200 15 202
Česká zemědělská univerzita v Praze MSM6046070905 Studium zemědělského technologického systému s ohledem na jeho racionalizaci a šetrnou interakci s ekosystémy kulturní krajiny A 878 8 598 8 598 690 7 908
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137301 Katalytické procesy v chemii a chemické technologii A 3 104 27 948 27 948 0 27 948
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137302 Příprava a výzkum funkčních materiálů a materiálových technologií s využitím mikro- a nanoskopických metod A 3 947 35 540 35 540 0 35 540
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137304 Moderní způsoby úpravy, zpracování a využití paliv  A 1 430 14 765 13 528 650 12 878
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137305 Teoretické základy potravinářských a biochemických technologií A 7 200 67 735 67 735 2 900 64 835
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137306 Reakčně-transportní chemicko-inženýrské systémy a jejich dynamické chování, modelování a řízení chemických a biotechnologických procesů A 3 112 28 021 28 021 0 28 021
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MSM6046137307 Fyzikálně-chemické metody analýzy a popisu chemických systémů a biosystémů A 2 416 22 834 22 834 1 080 21 754
Akademie výtvarných umění v Praze MSM6046144603 Výzkum historických malířských technik a materiálů pro potřeby restaurování a umělecko-historické hodnocení výtvarných děl A 292 3 619 2 629 0 2 629
Vysoká škola ekonomická v Praze MSM6138439903 Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska A 1 725 15 530 15 530 0 15 530
Vysoká škola ekonomická v Praze MSM6138439905 Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy A 1 142 10 863 10 863 580 10 283
Ostravská univerzita v Ostravě MSM6198898701 Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurčitostí a jejich použití ve fuzzy modelování A 1 359 12 421 12 421 180 12 241
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava MSM6198910007 Výzkum spolehlivosti energetických soustav v souvislosti s ekologií netradičních zdrojů a oceněním nedodané energie A 1 443 14 043 14 043 1 050 12 993
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava MSM6198910013 Procesy přípravy a vlastnosti vysoce čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů A 1 264 12 735 12 735 1 350 11 385
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava MSM6198910015 Strukturní potenciál a vlastnosti intenzivně tvářených materiálů B 831 8 615 8 270 790 7 480
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava MSM6198910016 Syntéza, struktura a vlastnosti nanomateriálů založených na bázi interkalovaných fylosylikátů A 931 11 485 11 485 3 105 8 380
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava MSM6198910019 Procesy snižování produkce CO2 - DeCOxProcesy A 1 030 9 775 9 775 500 9 275
Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959202 Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty A 1 538 13 849 13 849 0 13 849
Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959205 Studium genů a molekulárních mechanismů účastnících se řízení krvetvorby, jejich klinický význam a využití k cílené léčbě A 1 696 15 911 15 911 640 15 271
Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959211 Pluralita kultury a demokracie A 1 068 9 615 9 615 0 9 615
Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959212 Životní strategie živočichů: proximativní a ultimativní mechanismy A 782 7 474 7 327 285 7 042
Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959213 Měření a informace v optice A 1 443 15 247 15 247 2 250 12 997
Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959214 Matematické modely a struktury A 1 714 15 435 15 435 0 15 435
Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959215 Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev B 2 706 26 025 24 984 620 24 364
Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959216 Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk  A 7 353 86 929 83 327 19 204 64 123
Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959218 Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechnologiích B 2 055 21 341 20 487 1 980 18 507
Univerzita Palackého v Olomouci MSM6198959221 Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn A 1 246 12 378 12 378 1 160 11 218
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně MSM6215648902 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny A 3 844 39 224 39 224 4 605 34 619
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně MSM6215648904 Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu A 1 751 16 289 16 265 500 15 765
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  MSM6215712402 Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin  A 3 037 33 211 33 211 5 862 27 349
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  MSM6215712403 Aktivní tvorba zdraví, užitkovosti a výkonnosti hospodářských zvířat A 1 674 18 321 18 321 3 245 15 076
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770001 Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí B 2 463 23 321 22 388 210 22 178
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770002 Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami A 2 147 19 870 19 870 540 19 330
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770003 Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství A 2 893 26 470 26 470 420 26 050
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770005 Udržitelná výstavba A 2 020 18 847 18 847 660 18 187
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770006 Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území C 1 085 11 067 10 071 300 9 771
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770010 Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách A 1 511 13 905 13 905 300 13 605
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770011 Technika životního prostředí A 1 675 15 082 15 082 0 15 082
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770012 Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II A 5 325 50 456 50 456 2 500 47 956
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770014 Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií A 3 415 32 751 32 751 2 900 29 851
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770015 Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat A 3 134 28 223 28 223 0 28 223
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770017 Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektroenergetických systémů B 2 574 24 668 23 681 500 23 181
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770020 Bezpečnost jaderných zařízení A 2 278 22 592 22 592 2 080 20 512
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770021 Diagnostika materiálů A 2 352 23 182 23 182 2 000 21 182
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770022 Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace A 2 072 20 856 20 856 2 200 18 656
České vysoké učení technické v Praze MSM6840770029 Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta A 1 487 13 689 13 689 350 13 339
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  MSM7088352101 Multifunkční kompozitní soustavy na bázi přírodních a syntetických polymerů A 3 510 36 610 36 610 6 000 30 610
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  MSM7088352102 Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů B 1 596 18 099 16 771 2 400 14 371
Legenda:
UN-09 uznané náklady v r. 2009
IP-09 institucionální podpora v r. 2009 celkem
IV-09 podpora v r. 2009 na kapitálové výdaje
NIV-09 podpora v r. 2009 na běžné výdaje