Průběžné hodnocení řešení výzkumných záměrů Zahájených k 1.lednu 2005

 

V roce 2007 MŠMT podle § 13, odst. 1 a 2 a § 29 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění provede ve spolupráci s meziresortními hodnotícími komisemi kontrolu plnění cílů výzkumných záměrů za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006 (dále jen „průběžné hodnocení“).

 

Cílem průběžného hodnocení je

-         kontrola realizace výzkumného záměru z hlediska plnění cílů a dosahování výsledků, harmonogramu a podmínek řešení obsažených v návrhu výzkumného záměru a v rozhodnutí o poskytnutí podpory,

-         kontrola čerpání a využívání institucionální podpory a účelnosti uznaných nákladů podle vydaného rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Výsledky průběžného hodnocení výzkumných záměrů MŠMT využije k rozhodování o průběhu jejich dalšího řešení a o pokračování v poskytování institucionální podpory, resp. o změnách její výše.

 

Kritéria průběžného hodnocení

1. Personální zabezpečení z hlediska vedení řešitelského týmu a jeho kvalifikační struktury

-         posuzuje se zejména, jakým způsobem je řešitelský tým řízen, do jaké míry jeho kvalifikační struktura odpovídá údajům uvedeným v návrhu výzkumného záměru a zda umožňuje plnění cílů a dosahování deklarovaných výsledků

2. Personální zabezpečení z hlediska pracovní kapacity, stability a perspektivy

-         posuzuje se zejména, do jaké míry skutečná pracovní kapacita řešitelského týmu odpovídá údajům uvedeným v návrhu výzkumného záměru a zda umožňuje plnění cílů, harmonogramu a dosahování deklarovaných výsledků, jak je řešitelský tým stabilizovaný a z hlediska dalších etap řešení perspektivní

3. Průběh řešení z hlediska plnění cílů a harmonogramu

-         posuzuje se zejména plnění harmonogramu řešení a dosahování etapových cílů řešení předpokládaných v návrhu výzkumného záměru, důvody a oprávněnost odchylek od předpokladu a jejich možný dopad na řešení výzkumného záměru v dalším období

4. Průběh řešení z hlediska mezinárodní spolupráce

-         posuzuje se zejména rozvoj mezinárodní spolupráce vykonavatele v oblasti řešení výzkumného záměru, její efektivita a význam pro řešení výzkumného záměru

5. Průběh řešení z hlediska přínosu pro vykonavatele, resp. příjemce podpory

-         posuzují se zejména efekty řešení výzkumného záměru na rozvoj a další perspektivy výzkumu a vývoje u vykonavatele a jejich případný přínos pro související činnosti (např. vzdělávání)

6. Dosažené výsledky z hlediska struktury a počtu

-         posuzuje se zejména, zda vykazované výsledky byly dosaženy řešením výzkumného záměru a zda uplatňování výsledků řešení odpovídá předpokladům obsaženým v návrhu výzkumného záměru, důvody a oprávněnost odchylek od předpokladu a jejich možný dopad na řešení výzkumného záměru v dalším období

7. Dosažené výsledky z hlediska jejich přínosu pro rozvoj oboru

-         posuzuje se kvalita dosažených výsledků, zejména důsledky jejich uplatnění a případné aplikace v národním a celosvětovém měřítku

8. Efektivita využití institucionální podpory

-         posuzuje se zejména, zda je institucionální podpora čerpána v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory a zda jsou uznané náklady čerpány efektivně a účelně z hlediska plnění cílů, uplatňování výsledků a budování infrastruktury

Každé z uvedených kritérií bude hodnoceno bodově na 5 hladinách (10, 8, 5, 2, 0 bodů) a slovně. Na základě dosaženého bodového skóre budou výzkumné záměry klasifikovány ve 4 kategoriích:

A – velmi dobrý (80–71 bodů)

B – dobrý (70–60 bodů)

C – vyhovující (59–41 bodů)

D – nevyhovující (40 bodů a méně)

 

Nástroje průběžného hodnocení

-         vyhodnocení periodické zprávy o řešení výzkumného záměru za období 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006 a výkazů uznaných nákladů za roky 2005 a 2006, případně dalších materiálů, které si vyžádá kontrolní skupina,

-         kontrola na pracovišti vykonavatele výzkumného záměru, resp. příjemce podpory.

 

Realizace kontroly na pracovišti vykonavatele

Kontrola se uskuteční v měsících červen, září a říjen 2007. Kontrolní skupinu budou tvořit předseda nebo místopředseda meziresortní hodnotí komise (vedoucí kontrolní skupiny), zpravidla 2–4 další její členové a nejméně 1 zástupce MŠMT. Kontrola na pracovišti vykonavatele se uskuteční formou neveřejného jednání, kterého se za vykonavatele, resp. příjemce zúčastní řešitel výzkumného záměru, zástupce příjemce, resp. vykonavatele (zpravidla funkcionář odpovědný za výzkum a vývoj) určený statutárním orgánem příjemce a zpravidla 2–4 další zástupci příjemce, resp. vykonavatele (např. další členové řešitelského týmu) určení kontrolní skupinou nebo navržení řešitelem. Termín kontroly a jmenovité složení kontrolní skupiny bude oznámeno předem.